Planer

Lokalplaner

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Du kan finde den lokalplan, der gælder for dig, her på siden.

Hvis du vil...

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan, eller en byplanvedtægt er et dokument, der indeholder bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold for specifikke områder i kommunen. En lokalplan kan bl.a. indeholde bestemmelser om placering, omfang og udformning af bebyggelse, veje og stier. Endvidere kan lokalplanen fastlægge bestemmelser om udstykningsforhold, bevaring af bygninger og landskabstræk samt om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg.

Lovgrundlag

Planloven pålægger kommuner, at udarbejde en lokalplan før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gamle deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og landsplandirektiverne. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser.

Lokalplanen har direkte retsvirkning for den enkelte borger, der ejer eller bruger en ejendom indenfor lokalplanens område. Dvs. at når en lokalplan er vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan dog fortsætte som hidtil.

Skrevet af Planafdelingen