Planer

Nedrivning af højhuse i Brøndby Strand

Højhus i Brøndby Strand

Boligselskaberne river de fem østlige højhuse i Brøndby Strand ned i perioden 2021-2024. Læs her om de planer og tilladelser, som kommunen har givet til det store projekt.

Fem af Brøndby Strand Parkernes 16-etagers højhuse er forurenet med PCB. En renovering har vist sig at være meget dyr, og boligselskaberne har i 2017 besluttet at nedrive de fem forurenede højhuse.

Kommunen er som myndighed involveret i flere faser af nedrivningen. På denne side, kan du læse mere om de beslutninger, som løbende bliver taget, og som har relevans for nedrivningen. 

 

Sidste nyt om selve nedrivningen

Boligselskaberne starter med at nedrive den første bygning i foråret 2021. Hvis du vil vide mere om, hvor langt de er nået i processen så gå ind på boligselskabernes hjemmeside

 

Fremtidens Brøndby Strand

Det er endnu ikke lagt fast, hvad der skal være på tomterne, når højhusene er væk. Her afventer boligselskaberne kommunens arbejde med at fastlægge en udviklingsplan for hele Brøndby Strand. Hvis du vil vide mere, så læs med på vores side om Fremtidens Brøndby Strand.
 

 VVM-tilladelse til nedrivning

Brøndby Kommune har udarbejdet en VVM-tilladelse til nedrivningen af de fem østlige højhuse i Brøndby Strand Parkerne. VVM-tilladelsen er endeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019.

I VVM-tilladelsen kan du se, hvordan boligselskaberne har tilpasset projektet for at mindste påvirkningen af miljøet. Herudover kan du se de vilkår, som vi har stillet for at sikre, at miljøgenerne bliver mindsket og tilstrækkeligt overvåget.  

VVM-redegørelse
Vi har lavet tilladelsen på baggrund af den VVM-redegørelse, som boligselskaberne har fået udarbejdet. VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af det ansøgte projekt og hvordan projektet påvirker miljøet. Læs al materialet her:

 

Høring af udkast

Et udkast til VVM-tilladelsen har været i offentlig høring i 10 uger fra den 20. juni til den 1. september 2019. Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden.
I forbindelse med den offentlige høring er der blevet afholdt et borgermøde den 15. august 2019.
Input fra borgermødet og høringssvarene er samlet i en hvidbog. I hvidbogen har vi kommenteret på høringssvarene samt beskrevet de ændringer i VVM-tilladelsen, som høringssvarene har medført.

VVM-processen

VVM-processen er afsluttet med kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af VVM-tilladelsen d. 13. november 2019. Trinene i den VVM-proces projektet har været igennem kan ses i nedenstående skema. Her kan du også finde links til de materialer, som har været offentliggjort undervejs.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Et andet ord for VVM er miljøvurdering af projekter.

Aktivitet   Beskrivelse og tidsplan
Afgørelse om VVM-pligt  Kommunen afgjorde den 13. september 2018, at projektet for nedrivning af de 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af VVM-pligtkrav om miljøvurdering.
Idéfase
1. offentlige høring inkl. borgermøde 
Idéoplægget til afgrænsningen VVM-redegørelsen (miljøkonsekvensrapporten) er i offentlig høring frem til den 12. oktober 2018.
1. offentlige høring.       
Afgrænsningsudtalelse  Brøndby Kommune fremsender i oktober 2018 en afgrænsningsudtalelse til bygherre, som fastlægger rammen for indholdet til VVM-redegørelsen.   
Undersøgelser  I efteråret/vinteren 2018 udfører bygherre de undersøgelser, som er nødvendige for at kunne vurdere miljøpåvirkningen. 
VVM-tilladelse   Bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapport og på baggrund heraf udarbejder kommunen et udkast til VVM-tilladelse (vinter 2018/2019). 
2. offentlige høring (10 uger) inkl. borgermøde  VVM-redegørelsen og udkast til VVM-tilladelse var i høring fra 20. juni til 1. september 2019. I den forbindelse blev der afholdt borgermøde d. 15, august 2019.
2. offentlige høring.
Opsamling og behandling af høringssvar   Brøndby Kommune har samlet høringssvar fra 2. offentlige høring i en hvidbog og indarbejdet dem i VVM-tilladelsen.      
VVM-tilladelse  Kommunen træffer endelig afgørelse om VVM-tilladelse og offentliggør denne (forventet efterår 2019).  

Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive de fem højhuse ned.

Lokalplanen er vurderet i forhold til planens konsekvenser for miljøet (se mere under Miljøforhold).

Skrevet af Brøndby Kommune

Kontakt os

Nyheder om byudvikling

19.04.21 Endelig vedtagelse af Lokalplan 248, Park Alle 235, dagligvarebutik og boliger samt kommuneplantillæg nr. 5 Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 14 april 2021 vedtaget Lokalplan 248, Park Alle 235, dagligvarebutik og boliger samt kommuneplantillæg nr. 5, endeligt. 19.04.21 Offentlig bekendtgørelse af endelig lokalplan 252 for Brøndbyvester Skole, Tornehøj og kommuneplantillæg nr. 6 Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. april 2021 vedtaget lokalplan 252 og kommuneplantillæg 6, endeligt. 11.03.21 Høring af forslag til lokalplan 340 – Brøndby Strand Parkerne Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 10 marts. 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 340 – Brøndby Strand Parkerne i offentlig høring. 23.02.21 Referat fra borgermøde om lokalplanforslag og kommuneplan-tillæg for Brøndbyvester Skole, Tornehøj Det digitale borgermøde blev afholdt på Facebook torsdag den 21. januar kl. 17-18.30. 07.01.21 Oprettelse af midlertidig vejadgang mellem Kærlunden og Albjergparken I forbindelse med nedrivningen af højhusene i Albjergparken ønskes oprettelse af midlertidig vejadgang mellem Kærlunden og Albjergparken. 27.10.20 Den fremtidige udvikling af Brøndby Sportsby Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen viser retningen for den fremtidige udvikling af Brøndby Sportsby. 22.10.20 Høring af forslag til lokalplan 251. Kirkebjerg Parkvej 14-20 Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 21 oktober 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 251 - Kirkebjerg Parkvej 14-20 i offentlig høring. 15.09.20 Afgørelse om at byggeri på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt) Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med byggeriet af Stationsparken på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby. 24.08.20 Endelig vedtagelse af lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1 Brøndby Kommunalbestyrelse har på sit møde d. 19 august 2020 vedtaget lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1, endeligt. 14.08.20 Dispensation til udlægning af ”strandtæppe” i Strandparken inden for søbeskyttelseslinje for Maglebæk Sø og Stubbe Sø Brøndby Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16 til udlægning af ”strandtæppe” på Strandporten 10, matr.nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand.