Planer

Sportsbyen i Brøndby

Mange af de førende danske sports- og idrætsorganisationer er i dag samlet i Sportsbyen i Brøndby, og målet er at samle endnu flere organisationer og virksomheder, hvor idrætsrelateret erhverv er i højsædet.

Sportsbyen skal være det regionale og nationale centrum for innovation, viden og samarbejde inden for sport og idræt. Allerede i dag arbejder Sportsbyens organisationer og virksomheder målrettet med at få Danmark til at stå stærkere i den nationale og internationale konkurrence.
Brøndby er en sportskommune, hvor idræt, sport og bevægelse er en rodfæstet og naturlig del af identiteten, og allerede i dag er der over 900 arbejdspladser og tusindvis af brugere færdes i området for at dyrke sport. Dette potentiale vil vi gerne forløse med den Strategiske Udviklingsplan for Sportsbyen, så Brøndby også i fremtiden er centrum for innovation, viden og samarbejde inden for idræt, sport og bevægelse.

Sportsbyen
Illustrationen fra COBE viser hvordan fremtidens Sportsby kan tage sig ud.

Her på siden kan du læse mere om udviklingen af Sportsbyen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at være en del af området, ønsker at samarbejde eller vil høre mere om udviklingen.
Du kan kontakte projektleder Karen Bay Lindkvist på email: tf-byplan@brondby.dk / telefon 43 28 28 28.

 

Udviklingsplan for Sportsbyen

Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen viser retningen for den fremtidige udvikling af Brøndby Sportsby. Udviklingsplanen baserer sig på en lang række foranalyser, som kan læses nedenfor. Sportsbyen skal være Brøndbys grønne hjerte – i Hovedstaden, tæt på København, men midt i natur med skov og grønne kiler som nabo. I de kommende år skal Sportsbyen udvikles, så området bliver et grønt sportsanlæg, der omkranser et aktivitetsbånd – kaldet det urbane batteri, omkring med nye byrum, bevægelseslandskaber og en markant forbedret adgang til Sportsbyen.

Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen udfolder fem strategiske fokusområder, som hver især berører erhvervet, eliten og bredden:
Idrætsklyngen driver udviklingen
Lokalforankring og ejerskab er Sportsbyens potentiale
Byrum og landskab er identitetsskabende
Mobilitet og infrastruktur forbedres og styrkes
Arkitektur og faciliteter med muligheder

Udviklingsplanen er en invitation til alle, der ønsker at være med til at realisere visionen for Sportsbyen. Brøndby Kommune opfordrer alle – både eksisterende og nye samarbejdspartnere – til at tage del i udviklingen. Både ved at deltage i aktiviteter, løbende holde sig orienteret om Sportsbyens fremdrift og ved at beslutte sig for, hvordan du eller din organisation kan være en del af udviklingsplanens realisering.

Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 10. marts 2021. Forinden blev forslaget tiltrådt af kommunalbestyrelsen 21. oktober 2020, hvorefter forslaget var i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde på Facebook d. 18. november 2020, kl. 17-18:30.

Læs udviklingsplanen.

 

Mobilitetsrapport og udviklingsplanens bilag

I samarbejde med Movia og med Urban Creators har kommunen fået udarbejdet en transportundersøgelse og en mobilitetsrapport. Transportundersøgelsen belyser de nuværende trafikmønstrer til og fra Sportsbyen ved at interviewe ansatte og studerende i Sportsbyen. Mobilitetsrapporten udpeger de nødvendige tiltag for at opnå Fingerplanens målsætning om max. 60 % privatbilisme og 40 % bæredygtige transportformer.

Mobilitetsrapporten baserer sig på fire indsatser:

  • Indsats 1: Højklasset kollektiv trafik
  • Indsats 2: Parkering
  • Indsats 3: Cyklist- og fodgængerforhold
  • Indsats 4: Mobilitetsnetværk

Læs Mobilitetsrapporten, Transportundersøgelsen og udviklingsplanens øvrige bilag.

Vision og fokusområder for Sportsbyen

Visionen for Sportsbyen er den fælles rettesnor og det fælles mål, som kommune, organisationer og virksomheder i Sportsbyen arbejder mod at indfri ved at udvikle området. Visionen har fem fokusområder, der beskriver, hvordan kommunen ønsker at styre udviklingen. 
Den overordnede vision er, at Sportsbyen i Brøndby gennem de kommende år skal samle førende idræts- og sportsorganisationer, der gennem innovation og viden øger dansk idrætskonkurrencekraft, og bidrager samtidig til at fremme idræt, sport og bevægelse for borgerne i Brøndby.
Sportsbyens vision og fokusområder er blevet til på baggrund af dialog med aktører og interessenter i området. Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2020 visionen for udviklingen af Sportsbyen. Du kan læse vision og fokusområder her.

Sportsbyen i Brøndby 

 

Baggrund

I Fingerplanen 2017 og 2019 blev Sportsbyen udlagt som regionalt udviklingsområde for idrætsrelateret erhverv. Det blev således muliggjort at udbygge området, selvom Sportsbyen ikke opfylder stationsnærhedsprincippet, hvor erhvervsudvikling over 1500 etagemeter skal ligge inden for en radius af 600 m fra en station. Mulighederne i Fingerplanen følges af en række krav, hvor Brøndby Kommune bl.a. skal sikre trafikale effekter svarende til stationsnære områder, dvs. at Brøndby Kommune skal sikre, at trafikken til og fra Sportsbyen vil være max. 60% privatbilisme og 40% andre, mere bæredygtige transportformer som cyklisme, offentlig transport mv. 
Få mere viden om Fingerplan 2019

Foranalyse – principper for Sportsbyens udvikling

Brøndby Kommune har i samarbejde med en række kompetente rådgivere udarbejdet en foranalyse, der udpeger områdets fysiske og økonomiske muligheder og bindinger. Desuden anbefaler analysen en række principper for den fysiske og arkitektoniske udvikling.

 Sportsbyen i Brøndby

Foranalyse og anbefalinger til principper for udviklingen af Sportsbyen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune d. 26. februar 2020. Foranalysen er grundlaget for udviklingsplanen for Sportsbyen, som udarbejdes i foråret 2020. Du kan læse i foranalysen her (pdf-fil).

Sportsbyen i Brøndby

Hvidbog for Sportsbyen

I Hvidbog for Sportsbyen er interviews med interessenter og nøgleaktører samlet og analyseret. Du kan læse, hvad de forskellige organisationer, virksomheder og foreninger ønsker for udviklingen af området, og hvilke muligheder de ser. Hvidbogen blev politisk godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2019.

Download Hvidbog for Sportsbyen (pdf-fil)

Sportsbyen i Brøndby

Nyhedsbrev

Vær opdateret på udviklingen af Sportsbyen og skriv dig op til nyhedsbrevet for Sportsbyen. Når der sker nye ting, sender vi et nyhedsbrev afsted til interessenter, samarbejdspartnere og borgere.

For at modtage nyhedsbrevet skal du skrive en e-mail til tf-byplan@brondby.dk med navn, e-mail og hvor du kommer fra (arbejdssted/tilhørssted, hvis du er fra en organisation, og bydel, hvis du er lokal).

Skrevet af Brøndby Kommune