Politikker og strategier

Udbudsstrategi

Baggrund

Der har i en årrække været politisk fokus på, hvordan og hvor meget kommunerne konkurrenceudsætter de kommunale driftsopgaver. I Økonomiaftalen for 2007 mellem Regeringen og KL blev det aftalt, at kommunerne skal konkurrenceudsætte flere opgaver. Til at måle og sammenligne kommunernes konkurrenceudsættelse har man udarbejdet værktøjet IKU, som står for indikator for konkurrenceudsættelse.

Regeringen har i Økonomiaftalen for 2011 tilkendegivet en målsætning om, at andelen af opgaver, der konkurrenceudsættes, kommer op på mindst 31,5 pct. i 2015 for kommunerne under ét.

For at fremme kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse, har Folketingets flertal ved en ændring i Styrelsesloven (Lov om kommunernes styrelse) pålagt kommunerne at udarbejde en udbudsstrategi.

Formål

Udbudsstrategien har til formål at sætte fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse. Udbudsstrategien skal ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning indeholde følgende:

Konkrete mål for konkurrenceudsættelse, herunder særligt udbudsegnede opgaver

En angivelse af, på hvilke områder kommunen påtænker at udbyde driftsopgaver

Strategi for at nå kommunens mål for øget konkurrenceudsættelse

Samlet set er det hensigten, at udbudsstrategien på en kortfattet, enkel og overskuelig måde beskriver Brøndby Kommunes arbejde med konkurrenceudsættelse.

Det bør pointeres, at udtrykket ”driftsområder” skal forstås i overensstemmelse med afgrænsningen af drifts- og anlægsudgifter i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Udbudsstrategi 2019

Udbudsstrategi 2019

Skrevet af Brøndby Kommune