Budget

Budget 2016

Arbejdet med Brøndby Kommunes budget for 2016 indledes allerede i foråret 2015.

Budget 2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2015.

Budgetprocessen i Brøndby Kommune løber i princippet over hele året i et tæt samspil mellem det politiske niveau og det administrative niveau.

Arbejdet med budgettet for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 indledes således allerede foråret 2015, hvor der fastlægges en tidsplan samt regler og retningslinjer for budgetlægningen. I forbindelse hermed beregnes ligeledes en foreløbig serviceramme, som kommunens serviceudgifter skal holde sig indenfor for at opfylde de aftaler, som indgås mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

I løbet af foråret korrigeres budgettet og servicerammen med KL’s skøn for pris- og lønudviklingen samt med nye demografi- og ECO-nøgletal for befolkningsudviklingen i kommunen. Herudover korrigerer kommunens forvaltninger – i henhold til reglerne og retningslinjerne for budgetlægningen – budgettet for konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutninger, ny og ændret lovgivning, kontraktbundne udgifter, mængdeændringer (f.eks. demografi) samt øvrige ændrede budgetforudsætninger. Herved dannes det administrative budgetforslag.

De stående politiske udvalg – dvs. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget samt Beskæftigelsesudvalget – indstiller, på baggrund af det administrative budgetforslag, deres budgetændringsposter (reduktions- og udvidelsesblokke) til Økonomiudvalget på fagudvalgsmøderne den 20. maj 2015. Økonomiudvalget indstiller sine budgetændringsposter til Kommunalbestyrelsen på Økonomiudvalgsmødet den 3. juni 2015.

Medio juni måned indgår Regeringen og KL, efter normal kutyme, aftale om kommunernes økonomi i 2016 (også kendt som ”Økonomiaftalen for 2016” eller ”Regeringsaftalen for 2016”). Herefter udmeldes de statsgaranterede beløb vedrørende skatter, tilskud og udligning, og således kendes Brøndby Kommunes indtægter i 2016 rimelig sikkerhed. I tillæg hertil kendes det skøn for pris- og lønudviklingen, som er forudsat i Økonomiaftalen for 2016. På baggrund heraf kan det administrative budgetforslag og kommunens serviceramme opdateres endegyldigt, og ved Kommunalbestyrelsens møde i august 2015 er der gode betingelser for at vurdere kommunens økonomiske situation i 2016.

I august måned indledes de egentlig politiske forhandlinger om budgettet for 2016 som hovedregel ved, at Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – fremlægger sine ændringsforslag til det administrative budgetforslag, med udgangspunkt i de af fagudvalgene fremsatte budgetændringsposter (reduktions- og udvidelsesblokke).

Budgettet for 2016 1. behandles i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2015. Og efter at de politiske partier har fremlagt deres ændringsforslag imellem 1. og 2. behandlingen, kan budgettet for 2016 2. behandles, og vedtages i Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2015. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet foretages afstemning om partiernes ændringsforslag.

For en yderligere specifikation af processen for udarbejdelsen af budget 2016 henvises til Budgetbilag I og Tidsplan for udarbejdelse af Brøndby Kommunes budget for 2016-2019, som findes nedenfor.

Skrevet af Brøndby Kommune
Udsnit af lommeregner og kuglepen på blok med noter

Økonomisk ordbog

Find rundt i de økonomiske begreber med vores økonomiske ordbog.