Budget

Budget 2018

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021. Budgettet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2017.

Budgettet er et udtryk for de udgifter kommunen har i forhold til de indtægter kommunen får fra fx skatter, tilskud og udligning.

Budget 2018 i tal

Her kan du se fordelingen af budget 2018, driftsudgifter på 2,7 mia. kr. på alle udvalg i %.
Nederst på denne side kan du læse om de enkelte udvalgs opgaver.

Budget 2018 diagram 

Læs budget 2018

Vi har inddelt budgettet i følgende områder: 

  • Budgetprocessen - her kan du følge tilblivelsen af budgetforlaget til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. 
  • Budgetaftalen - her kan du læse om det politiske forlig, der er indgået i forbindelse med budgetvedtagelsen.
  • Budgetbemærkninger - her kan du læse om kommunens budget og de forudsætninger der ligger til grund for budgettet.
  • Oversigter - her kan du se en række oversigter for både drift og anlæg, der viser hovedtallene for budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021.
  • Anlæg - her kan du læse budgetbemærkningerne for anlæg, samt se kommunens investeringsoversigt for 2018-2021.

Budgetprocessen

Her kan du følge tilblivelsen af budgetforslaget til budget 2018-2021.

Arbejdet med budgettet for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 går allerede i gang i foråret 2017, hvor der bliver lavet en tidsplan, samt regler og retningslinjer for budgetlægningen.

I løbet af budgetprocessen bliver der udarbejdet seks budgetbilag. Dem kan du se her:

Budgetbilag 1 samt tidsplan

Her kan du blandt andet læse om grundlaget for budget 2018 samt budgetprocessen i Brøndby Kommune.

Budgetbilag 2: Det tekniske budgetforslag

Her kan du blandt andet læse om indarbejdelsen af pris- og lønskøn, kommunens regnskabsanalyse og demografiberegninger.

Budgetbilag 3: Det administrative budget samt blokmappe

I budgetbilag 3 og den korte udgave heraf kan du blandt andet læse om de administrative korrektioner, prognose for indtægtsbudgettering og blokmappen.  

Blokmappen indeholder forslag til aktivitetsændringer for det kommende budgetår samt eventuelt overslagsår.

I det administrative budgetforslag kan du se bemærkningerne til det administrative budgetforslag.

Budgetbilag 4: Økonomiaftalen for 2018 samt tilhørende underbilag

I budgetbilag 4 samt underbilag kan du blandt andet læse om hovedpunkterne i økonomiaftalen.

Budgetbilag 5: Borgmesterens ændringsforlag samt underbilag

Budgetbilag 6

I budgetbilag 6, som er 2. behandlingen af budgetforslaget, kan du læse mere om den endelige service og anlægsramme samt om valg af budgetteringsmetode

Budgetaftalen

Budgettet for 2018 blev vedtaget den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået forlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Se hele budgetaftalen her

Budgetbemærkninger

Her kan du se de generelle og specielle bemærkninger til budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021. Bemærkningerne er udarbejdet på baggrund af budgetvedtagelsen den 11. oktober 2017 og udgør kommunens budget.

I de generelle bemærkninger kan du blandt andet læse om de kommunale indtægter, lån renter, balanceforskydninger og øvrige budgetforudsætninger.

I de specieller bemærkninger kan du blandt andet læse om hvert enkelt udvalgs politikområder, herunder mængde og forudsætninger for budgettet samt indarbejdede ændringer til budgettet. 

Autoriserede oversigter

Her kan du se en række oversigter, der viser hovedtallene for budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Anlæg

Her kan du se bemærkningerne vedrørende anlæg til budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021, samt kommunens investeringsoversigt. Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder. 

Udvalgenes udgifter og opgaver

Fordeling af budget 2018, driftsudgifter på 2,7 mia. kr. på alle udvalg i %:

Budget 2018 diagram 

Økonomiudvalget

Fx udgifter til kommunalbestyrelsen, administration, fællesudgifter, IT, digitalisering, borgerservice, tjenestemandspensioner, løn- og barselspuljer mv.

Beskæftigelsesudvalg

Fx udgifter til beskæftigelsesindsats, aktivering, dagpenge, sygedagpenge, løntilskud, fleksjob, kontant- og uddannelseshjælp og ressourceforløb.

Social- og Sundhedsudvalg

Fx udgifter til ældrepleje og omsorg, plejehjem og beskyttede boliger, handicappede voksne, voksne med særlige behov (alkohol- og stofmisbrugsbehandling, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud mv.), forebyggelse og sundhed, tandpleje, genoptræning og fysioterapi, førtidspension, boligydelse og boligsikring.

Børneudvalg

Fx udgifter til folkeskoler, daginstitutioner, SFO’er, specialundervisning, PPR, sundhedsplejen, handicappede børn samt børn og unge med særlige behov (plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner).

Teknik- og Miljøudvalg

Fx udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, beredskab (hører under Økonomiudvalget fra og med 2017), renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold af kommunale bygninger, energiudgifter (el, vand og varme), veje, stier og pladser.

Kulturudvalg

Fx udgifter til biblioteker, kulturhuse og musikskole.

Idræts- og Fritidsudvalg

Fx udgifter til idrætsanlæg, idrætsklubber, ungdomsklubber og folkeoplysning.

Skrevet af Brøndby Kommune
Udsnit af lommeregner og kuglepen på blok med noter

Økonomisk ordbog

Find rundt i de økonomiske begreber med vores økonomiske ordbog.