Budget

Budget 2019

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgettet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018.

Budgettet er et udtryk for de udgifter kommunen har i forhold til de indtægter kommunen får fra fx skatter, tilskud og udligning.

Budget 2019 i tal

Her kan du se fordelingen af budget 2019, driftsudgifter på 2,8 mia. kr. på alle udvalg i %.
Nederst på denne side kan du læse om de enkelte udvalgs opgaver. 

Fordeling af drifsudgifterne i budget 2019 

Læs budget 2019

Budgettet er inddelt i følgende områder:

  • Budgetprocessen - her kan du følge tilblivelsen af budgetforlaget til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.
  • Budgetaftalen - når denne del er udarbejdet, kan du læse om det politiske forlig, der er indgået i forbindelse med budgetvedtagelsen.
  • Budgetbemærkninger - når denne del er udarbejdet, kan du læse om kommunens budget og de forudsætninger der ligger til grund for budgettet.
  • Oversigter - når denne del er udarbejdet, kan du se en række oversigter for både drift og anlæg, der viser hovedtallene for budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022.
  • Anlæg - når denne del er udarbejdet, kan du her læse budgetbemærkningerne for anlæg, samt se kommunens investeringsoversigt for 2019-2022. 

Budgetprocessen

Budgetprocessen er opdelt i en række faser, hvor der til hver af disse bliver udarbejdet et budgetbilag. Til det første budgetbilag er der også udarbejdet en tidsplan, som du kan finde nedenfor. I alt er der typisk 6 budgetbilag.

Det primære formål med budgetbilagene er at orientere politikerne i Brøndby Kommune om, hvordan det løbende ser ud med budgetforslaget i forhold til de rammer og vilkår, vi som kommune er underlagt. Her tænkes fx på den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de konsekvenser det måtte medføre for Brøndby Kommune.

De første budgetbilag 1-3 refererer til opstarten i budgetprocessen, mens de øvrige budgetbilag 4-6 opdaterer budgetforslaget med det sidste nye frem mod den endelige budgetvedtagelse, som finder sted senest den 15. oktober 2018.

Budgetbilag 1 samt tidsplan 

Her kan du blandt andet læse om grundlaget for budget 2019 samt budgetprocessen i Brøndby Kommune.

Budgetbilag 2: Det tekniske budgetforslag

Her kan du blandt andet læse om indarbejdelsen af pris- og lønskøn, kommunens regnskabsanalyse og demografiberegninger.

Budgetbilag 3: Det administrative budget

I budgetbilag 3 og den korte udgave heraf kan du blandt andet læse om de administrative korrektioner, prognose for indtægtsbudgettering og blokmappen. 

I det administrative budgetforslag kan du se bemærkningerne til det administrative budgetforslag.

Budgetbilag 4: Økonomiaftalen for 2019

I budgetbilag 4 kan du blandt andet læse om hovedpunkterne i økonomiaftalen.

Budgetbilag 5: Borgmesterens ændringsforslag

Budgetbilag 6: 2. Behandling af budgetforslaget

Budgetaftalen

Budgettet for 2019 blev vedtaget den 10. oktober 2018, hvor der blev indgået forlig mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Se hele budgetaftalen her 

 

BUDGETBEMÆRKNINGER

Her kan du se de generelle og specielle bemærkninger til budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Bemærkningerne er udarbejdet på baggrund af budgetvedtagelsen den 10. oktober 2018 og udgør kommunens budget.

I de generelle bemærkninger kan du blandt andet læse om de kommunale indtægter, lån, renter, balanceforskydninger og øvrige budgetforudsætninger.

I de specielle bemærkninger kan du blandt andet læse om hvert enkelt udvalgs politikområder, herunder mængde og forudsætninger for budgettet samt indarbejdede ændringer til budgettet.

 

AUTORISEREDE OVERSIGTER

Her kan du se en række oversigter, der viser hovedtallene for budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

ANLÆG

Her kan du se bemærkningerne vedrørende anlæg til budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022, samt kommunens investeringsoversigt. Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder.

UDVALGENES UDGIFTER OG OPGAVER

Fordeling af budget 2019, driftsudgifter på 2,8 mia. kr. i %: 

Budgetfordeling 2019 

Budgetfordeling 2019

Økonomiudvalget

Fx udgifter til kommunalbestyrelsen, administration, fællesudgifter, IT, digitalisering, borgerservice, beredskab, tjenestemandspensioner, løn- og barselspuljer m.v.

Beskæftigelsesudvalg

Fx udgifter til beskæftigelsesindsats, aktivering, dagpenge, sygedagpenge, løntilskud, fleksjob, kontant- og uddannelseshjælp og ressourceforløb.

Social- og Sundhedsudvalg

Fx udgifter til ældrepleje og omsorg, plejehjem og beskyttede boliger, handicappede voksne, voksne med særlige behov (alkohol- og stofmisbrugsbehandling, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.), forebyggelse og sundhed, tandpleje, genoptræning og fysioterapi, førtidspension, boligydelse og boligsikring.

Børneudvalg

Fx udgifter til folkeskoler, daginstitutioner, SFO'er, specialundervisning, PPR, sundhedsplejen, handicappede børn samt børn og unge med særlige behov (plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner).

Teknik- og Miljøudvalg

Fx udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold af kommunale bygninger, energiudgifter (el, vand og varme), veje, stier og pladser.

Kulturudvalg

Fx udgifter til biblioteker, kulturhuse og musikskole.

Idræts- og Fritidsudvalg

Fx udgifter til idrætsanlæg, idrætsklubber, ungdomsklubber og folkeoplysning. 

Skrevet af Brøndby Kommune
Udsnit af lommeregner og kuglepen på blok med noter

Økonomisk ordbog

Find rundt i de økonomiske begreber med vores økonomiske ordbog.