Råd og nævn

Information om råd og nævn i kommunen

Hvis du vil...

Miljørepræsentantskabet

Dagsordener, bilag og referater

Du kan se alle dagsordener, bilag og referater på Politiker Web.

På Politiker Web kan du også oprette et elektronisk abonnement, så du får en e-mail, når der er nye dagsordener og referater.

Mødekalenderen for Miljørepræsentantskabet 2018 kan ses her.

Mødekalenderen for Miljørepræsentantskabet 2019 kan ses her.

Handicapråd

Læs om Handicaprådet i Brøndby Kommune, find information om medlemmerne og se dagsordener og referater m.m.

Læs om Handicaprådet 

Det lokale beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har til formål at rådgive kommunen om beskæftigelsesindsatsen og at fremme den lokale indsats for et rummeligt arbejdsmarked.

Det Lokale Beskæftigelsesråd er nedlagt pr. 1. januar 2015

Du kan se tidligere dagsordener, bilag og referater på Politiker Web

Seniorrådet

Seniorrådet er kommunens seniorpolitiske råd, og dets opgave er at medvirke til at skabe de bedste vilkår for seniorerne i kommunen. Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i seniorpolitiske spørgsmål og kan formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse i lokalpolitiske spørgsmål på ældreområdet.

Læs om Seniorrådet i Brøndby Kommune, find information om medlemmerne og se dagsordener og referater m.m.

Læs om Seniorrådet 

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet er nedsat i medfør af Lov om almene boliger § 96.

Beboerklagenævnet er et nævn, som man kan klage til, hvis man bor i alment byggeri og mener, at visse regler bliver overtrådt. Det kan både være sager, som er rettet mod:

 • udlejeren, eksempelvis vedligeholdelse og istandsættelse samt formalia ved lejevarslinger
 • andre beboere, eksempelvis hvis de er til gene med støjende adfærd, vold eller vanrøgt af boligen.

Med Beboerklagenævnet har beboere i lejeboliger mulighed for at få afgjort klager uden at skulle gå til boligretten (som hører under det sædvanlige retssystem). Alle beboerklagenævnets afgørelser kan som hovedregel ankes til boligretten.

Hvem er medlem af Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet er sammensat af en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og udpeges af Statsforvaltningen, og de to medlemmer skal være bekendt med almene lejeforhold. De to medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Sekretariatsbetjeningen varetages af Brøndby Kommunen.

Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet behandler klager og tvister, der vedrører lejemæssige vilkår mellem lejere og udlejere i det almene byggeri. Det kan f.eks. være vedrørende:

 • Formalia i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser (dvs. overholdelse af tidsfrister, og ikke huslejens størrelse)
 • Boligens stand ved indflytningen
 • Frister for udlejers udførelse af arbejder i det lejede
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede (råderet mm.)
 • Vedligeholdelse og istandsættelse (herunder ved fraflytning)
 • Lejers pligt til at tilbagebetale beboerindskud eller depositum
 • Lejers betaling for varme, vand mv.
 • Lejers betaling for fællesantenner
 • Lejers ret til fremleje, til bytte og til fortsættelse af lejemål
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger, der er truffet af beboerdemokratiske organer (dvs. om de beboerdemokratiske regler er overholdt)
 •  Anvisning af almene familieboliger

Beboerklagenævnet kan

 • afgøre, om en klager har ret
 • erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig
 • sende en advarsel til en beboer
 • give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at opsigelsen kun kan føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse)

Beboerklagenævnet kan ikke:

 • behandle sager om erhvervslejemål, idet disse henhører under domstolene som 1. instans (Boligretten).
 • behandle tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme, se Huslejenævn længere nede på denne side.

Beboerklagenævnet kan ligeledes ikke behandle sager om:


 • opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Huslejens størrelse (hører under det kommunale tilsyn)
 • forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig og økonomisk fornuftig (hører under det kommunale tilsyn)

Hvordan indbringes en sag for Beboerklagenævnet?

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for Beboerklagenævnet.
Det koster 147 kr. (2021) at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Beløbet reguleres en gang årligt. Når Beboerklagenævnet modtager din klage sender vi et kvitteringsbrev. I brevet står der hvordan du betaler gebyret. Beboerklagenævnet iværksætter ikke en realitetsbehandling af den indbragte sag, førend beløbet er betalt. Beløbet refunderes ikke, selvom du får medhold i sagen. Alle sager, der ønskes behandlet af Beboerklagenævnet skal indbringes skriftligt med præcisering af, hvad det er, nævnet skal tage stilling til. Klagen skal endvidere vedlægges den fornødne dokumentation for forholdet, der ønskes behandlet. Generelt vil det som minimum være kopi af lejekontrakten.
Sagen sendes eller afleveres til
Brøndby Kommune, att. Beboerklagenævnet., Park Allé 160, 2605 Brøndby.
Eller sendes på e-mail til: beboerklagenaevnet@brondby.dk  

Beboerklagenævnets sagsbehandling

Beboerklagenævnet fremsender klagen til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger, men kan i særlige tilfælde evt. forlænges.
Som administrativ klageinstans indhenter Beboerklagenævnet selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og evt. hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse forelægges sagens parter til udtalelse.

Beboerklagenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private. Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller lejligheden – i sådanne tilfælde vil såvel lejer som udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Ved besigtigelsen deltager nævnets formand, medlemmer og sekretær. I sager om husordensovertrædelser deltager tillige en socialt sagkyndig person.

Sagsbehandlingstiden er meget forskellig afhængig af, hvilken type sag det drejer sig om. Det følger dog af Lov om leje af almene boliger § 105, at Beboerklagenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger efter, at Beboerklagenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og evt. andre offentlige myndigheder. Hvis Beboerklagenævnet ikke har truffet en afgørelse inden udløb af fristen på 4 uger, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente Beboerklagenævnets afgørelse.

Udlejer og lejer kan ikke – hverken i Beboerklagenævnet eller i nævnssekretariatet – forvente at få råd og vejledning, der går ud over vejledning om hvilke typer af sager, der kan indbringes for Beboerklagenævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen af en sag. Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Har man brug for rådgivning og vejledning, kan man udover at gå til advokat evt. få hjælp ved lejer- og udlejerorganisationer.

Beboerklagenævnets afgørelse sendes til sagens parter og deres evt. repræsentanter. Beboerklagenævnets afgørelse kan ankes til Boligretten. Dette skal ske senest 4 uger efter, at nævnets afgørelser er meddelt parterne.  

Huslejenævn

Huslejenævnet er nedsat i medfør af Lejelovens § 106 og § 35 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Huslejenævnet er ikke en del af Brøndby Kommunes virksomhed, men er et uvildigt tvistenævn, der neutralt behandler og træffer afgørelser om uenigheder mellem lejer og udlejer.

Huslejenævnet fungerer på samme måde som en domstol, og kan derfor ikke rådgive eller vejlede i forbindelse med klagesager. Huslejenævnet besvarer ikke henvendelser om lejelovgivning el. lign. I så fald ville huslejenævnet ikke kunne betragtes som uvildig, såfremt der senere opstår en konflikt der indbringes for huslejenævnet.

Hvem er medlem af Huslejenævnet?

Huslejenævnet er sammensat af en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og udpeges af Statsforvaltningen, og de to medlemmer skal være bekendt med huslejeforhold. De to medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.
Sekretariatsbetjening varetages af Brøndby Kommune.

Hvilke sager behandler Huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler klager og tvister, der vedrører lejemæssige vilkår hos private udlejere.
Det kan f.eks. være vedrørende
• huslejens størrelse (herunder spørgsmål om depositum og forudbetalt leje)
• forhøjelse af leje (herunder stigning i lejers betaling af a conto bidrag til varme og vand)
• omkostningsbestemte varme- og vandregnskaber
• lejevilkår
• fraflytning af lejemål - uenighed om betaling for istandsættelse efter fraflytning eller afregning af depositum efter fraflytning
• manglende vedligeholdelse (både for lejer og udlejer)
• iværksættelse af forbedringsarbejder
• lejers betaling for signalforsyning fra fællesantenneanlæg
• regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
• manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer) m.v.

Forhåndsgodkendelse

For udlejere, som ønsker en afgørelse om størrelsen på den leje, som lovligt kan opkræves for et givent lejemål.

Huslejenævnet kan efter Boligreguleringslovens § 25 d træffe afgørelse om den leje, som en ejer eller en andelshaver lovligt vil kunne opkræve for sin bolig. For ejere gælder denne adgang dog kun, hvis man på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger. Mulighed for Huslejenævnets forhåndsgodkendelse gælder ikke for erhvervslejemål.
Dette kan for udlejer være en fordel, da man i så fald ikke risikerer at få huslejen sat ned som følge af en kommende lejers klage over huslejens størrelse.
Gebyret for forhåndsgodkendelse er i 2020 på 524 kr.

Hvis du som udlejer ønsker at indbringe en sag om forhåndsgodkendelse for Huslejenævnet, skal du fremsende en grundig beskrivelse af ejendommen samt fyldestgørende dokumentation. Forhåndsvurderingen fra Huslejenævnet vil finde sted på baggrund af den fagkundskab, som Huslejenævnet har fra konkrete afgørelser truffet i tilsvarende sager. Huslejenævnet vil derudover foretage en besigtigelse af ejendommen.

Hvis udlejer er utilfreds med den af Huslejenævnet fastsatte leje, kan udlejer klage til Boligretten indenfor ankefristen. Boligrettens afgørelse kan endvidere ankes til landsretten, hvis udlejer er af den opfattelse, at afgørelsen fra Boligretten er fejlagtig. Efter udløbet af ankefristen er afgørelsen fra Huslejenævnet endelig, og udlejer vil dermed være afskåret fra at kræve nævnets forhåndsgodkendelse ændret.

Udlejer har i overensstemmelse med lejelovgivningens almindelige regler mulighed for at regulere lejen efterfølgende ved ændrede forhold (f.eks. forbedringer af ejendommen), ligesom Huslejenævnet kan ændre den forhåndsgodkendte leje ved en senere sag mellem ejer og kommende lejer, hvis der foreligger ændrede forhold.

Huslejenævnet behandler ikke:

• Sager med uenighed om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler.
• Sager om oprindelige mangler eller sager om forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

Huslejenævnet kan afgøre, hvorvidt de lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser. Huslejenævnet kan kun behandle sager om lejeforhold i private udlejningsejendomme beliggende i Kalundborg Kommune, og hvor det lejede enten udelukkende anvendes til beboelse eller delvis anvendes til beboelse og delvis til erhvervsformål, dvs. sager om blandede lejemål. Sager om rene erhvervslejemål er ikke omfattet af Huslejenævnets kompetence og sagerne henhører direkte under domstolene som 1. instans (Boligretten).

Lejeforhold i almene boliger er heller ikke omfattet af Huslejenævnets kompetence, se under Beboerklagenævn højere oppe på denne side.

Hvordan indbringes en sag for Huslejenævnet?

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for Huslejenævnet. I sager, hvor udlejer ensidigt varsler lejeforhøjelse er der regler, som pålægger udlejer at indbringe varslingen for Huslejenævnet, hvis han ønsker at opretholde det krav, der fremsættes i varslingen. Det gælder også i de tilfælde, hvor lejerne gør indsigelser mod vand- og varmeregnskaber, og udlejer ønsker at fastholde et evt. krav om merbetaling.

Det koster 314 kr. (2020) at indbringe en sag for Huslejenævnet. Beløbet reguleres en gang årligt. Når Huslejenævnet modtager din klage sender vi et kvitteringsbrev. I brevet står der hvordan du betaler gebyret. Huslejenævnet iværksætter ikke en realitetsbehandling af den indbragte sag, førend beløbet er betalt. Beløbet refunderes ikke, selvom du får medhold i sagen. Alle sager, der ønskes behandlet af Huslejenævnet skal indbringes skriftligt med præcisering af, hvad det er, nævnet skal tage stilling til. Klagen skal endvidere vedlægges den fornødne dokumentation for forholdet, der ønskes behandlet. Generelt vil det som minimum være kopi af lejekontrakten.

Sagen sendes eller afleveres til
Brøndby Kommune, att. Huslejenævnet, Park Allé 160, 2605 Brøndby.
Eller sendes på e-mail til: Huslejenaevnet@brondby.dk

Huslejenævnets sagsbehandling

Huslejenævnet fremsender klagen til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger, men kan i særlige tilfælde evt. forlænges.
Som administrativ klageinstans indhenter Huslejenævnet selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og evt. hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse forelægges sagens parter til udtalelse.

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private. Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller lejligheden – i sådanne tilfælde vil såvel lejer som udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel. Ved besigtigelsen deltager nævnets formand, medlemmer og sekretær. I sager om husordensovertrædelser deltager tillige en socialt sagkyndig person.

Sagsbehandlingstiden er meget forskellig afhængig af, hvilken type sag det drejer sig om. Det følger dog af Boligreguleringslovens § 42, at Huslejenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger efter, at Huslejenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og evt. andre offentlige myndigheder. Hvis Huslejenævnet ikke har truffet en afgørelse inden udløb af fristen på 4 uger, kan klageren indbringe sagen for boligretten uden at afvente Huslejenævnets afgørelse.

Udlejer og lejer kan ikke – hverken i Huslejenævnet eller i nævnssekretariatet – forvente at få råd og vejledning, der går ud over vejledning om hvilke typer af sager, der kan indbringes for Huslejenævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen af en sag. Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Har man brug for rådgivning og vejledning kan man - udover at gå til advokat - evt. få hjælp ved lejer- og udlejerorganisationer.

Huslejenævnets afgørelse sendes til sagens parter og deres evt. repræsentanter. Huslejenævnets afgørelse kan ankes til Boligretten. Dette skal ske senest 4 uger efter, at nævnets afgørelser er meddelt parterne.

Skrevet af Brøndby Kommune