Seniorrådet

Her kan du læse om Seniorrådet i Brøndby Kommune. Du kan læse om Seniorrådets opbygning, finde information om medlemmerne og se dagsordener og referater.

Medlemmer af Seniorrådet


 Anni Bøgh Helander

 

Anni Bøgh Helander
Fungerende formand 
abj@post9.tele.dk
tlf.nr. 2220 6797

 Emil Bakkendorff

Emil Bakkendorff
Fungerende næstformand
eogb@privat.dk
tlf.nr. 2045 7083

 

Flemming Alø
Fungerende kasserer
flalo@brnet.dk
tlf.nr. 2170 5771

Flemming eilstrup Jonassen

Flemming Eilstrup Jonassen
Medlem
flemming.eilstrup@youmail.dk
tlf.nr. 2347 2322

 Karin Bredgaard

Karin Bredgaard
Medlem
kab@mail.dk
6161 2477

 Preben Frank

Preben Frank
Medlem
pfrank@post11.tele.dk
tlf.nr. 2045 1572

 Anitta Limkilde Kjær

Anitta Limkilde-Kjær
Medlem
alk.perlekransen@gmail.com
tlf.nr. 6061 1147

 

Birthe Larsson
Medlem
birthelarsson@gmail.com
tlf.nr. 2534 0827

 

John Steenberg Nielsen
Medlem
johnbroendby@gmail.com
tlf.nr. 2826 1370

 

Hvad er Seniorrådet?

Seniorrådet er kommunens seniorpolitiske råd og skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for seniorerne i kommunen. Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i seniorpolitiske spørgsmål på det generelle plan og behandler således ikke konkrete individuelle sager.

Ud over dette kan Seniorrådet arrangere temamøder for seniorerne i Brøndby, ligesom Seniorrådet inviteres som kommunens seniorrepræsentanter i forskellige sammenhænge.

Læs Seniorrådets vedtægter her. De er gældende fra 2014.

Medlemmerne af Seniorrådet vælges hvert fjerde år, og her kan alle ældre over 60 år opstille og stemme, så længe de er bosat i Brøndby kommune. Der vælges i alt op til ni personer. Rådet er uafhængigt af politiske partier, og det er derfor ikke muligt at opstille lister for partier eller organisationer.

Seniorrådets medlemmer deltager i møder i forskellige råd og udvalg.

Den 26. november 2018 blev der afholdt konstituerende møde i Seniorrådet for 2019 - 2022. Næste valg afholdes i efteråret 2022.

Seniorrådets mål 2019 - 2022

Seniorrådet har i første halvår 2019 drøftet mål for perioden 2019 - 2022 og fastsat disse til:

 • Øge kendskabet til Seniorrådets rolle og virke
 • Sikre en proaktiv og involverende indsats i forhold til politikere, forvaltningen, seniorforeninger og øvrige interessenter
 • Årligt at gennemføre 1 - 2 temamøder om aktuelle senior-relevante temaer
 • Medvirke til at øge stemmeprocenten til 30+% ved næste valg i 2022 fra 21,9% i 2018, bl.a. gennem aktiv kommunikation og information i perioden

Seniorrådets fokusområder

Seniorrådet har udvalgt 6 fokus områder for at nå de besluttede mål for perioden. Fokusområderne er:

 • Omsorg og sundhed
 • Bolig
 • Trafik og fremkommelighed
 • Økonomi og budget
 • Samspil seniorforeninger
 • Information og kommunikation

Indsatserne indenfor hvert af fokusområderne er følgende:

Omsorg og sundhed

Seniorrådet er høringspart for de indsatser og rammer for omsorg og sundhed, som kommunalbestyrelsen beslutter skal være niveauet for kommunens borgere.

Herunder indgår kommentering af kvalitetsstandarder og serviceniveau i forhold til kommunalbestyrelsens beslutninger.

Sikring af, at rettigheder og pligter er synlige, så borgernes forventninger kan blive afstemt.

Deltager bl.a. i bruger-pårørenderød i kommunens ældrecentre.

Bolig

Seniorrådet følger tæt op på status om fælles fleksible anvisningsregler og fælles venteliste. Herudover har rådet fokus på antallet af ældre- og seniorboliger m.m. i kommunen. Seniorrådet er høringspart i udviklingen af det nye ældrecenter i Vesterled.

Trafik og fremkommelighed

Seniorrådet er høringspart om trafikale forhold, fremkommelighed, offentlig transport, samkøring og ændring i lokalplaner med betydning for kommunens 60+ borgere.

Økonomi og budget

Seniorrådet har fokus på de punkter i årets budget for Brøndby, der har betydning for den service og indsats, der tilbydes 60+ borgere. Seniorrådet holder øje med egne omkostninger inden for det afsatte budget til rådets virke.

Samspil seniorforeninger

Seniorrådet har kontakt til kommunens seniorforeninger. Seniorrådet har et tæt samspil med ÆldreSagen i Brøndby, primært formandskab og ældrepolitisk gruppe.

Seniorrådet er medlem af Danske Ældreråd og involverer sig i relevante temaer herfra.

Information og kommunikation

Seniorrådet beskæftiger sig med formidling af relevante oplysninger til kommunens ældre borgere.

Information om Seniorrådets mål, fokusområder og organisering sikres gennem relevante brochurer, kommunens hjemmeside m.m.

Seniorrådets organisering

Seniorrådet har konstitueret sig med følgende organisering:

 • Formand: Alex Rasmussen
 • Næstformand: Anni Bøgh Helander 
 • Kasserer: Lone Hansen

Øvrige medlemmer: Flemming E. Jonassen, Karin Bredgaard, Emil Bakkendorff, Preben Frank, Anitta Limkilde-Kjær, Birgit Damgaard

Der er nedsat grupper for hvert af fokusområderne:

Omsorg og sundhed: Karin Bredgaard, Anni Bøgh Helander

Bolig: Alex Rasmussen, Flemming E. Jonassen

Trafik og fremkommelighed: Anitta Limkilde-Kjær, Lone Hansen, Preben Frank

Økonomi og budget: Anni Bøgh Helander, Alex Rasmussen, Anitta Limkilde-Kjær, Flemming E. Jonassen

Samspil seniorforeninger:

 • Danske Ældreråd: Flemming E. Jonassen
 • ÆldreSagen Brøndby: Emil Bakkendorff, Karin Bredgaard
 • Øvrige seniorforeninger: Emil Bakkendorff
 • Indsatser hvor mange 60+ borgere mødes, fx pensionisthusene Møllen og Brønden, Bøgelunden, Glentemosen m.fl.: Emil Bakkendorff, Lone Hansen, Preben Frank

Information og kommunikation: Emil Bakkendorff, Anni Bøgh Helander, Anitta Limkilde-Kjær

Seniorrådets mødestruktur - Dagsordener og referater

Der holdes et møde om måneden i Seniorrådet. Undtaget er juli og december. 

På disse møder drøftes og kommenteres typisk punkter til behandling i Social- og Sundhedsudvalget samt punkter, som bl.a. Seniorrådet har bedt om en drøftelse af. Hertil kommer bl.a. deltagelse med indlæg fra borgmesteren, formændene for Social- og sundhedsudvalget samt Teknik og Miljø og forvaltningens direktører for samme områder.

Kommunens ældrechef deltager bl.a. som sekretær for Seniorrådet. Øvrige repræsentanter fra kommunen aftales, hvor dette er relevant.

Læs Brøndby Kommunes seniorpolitik

Dagsorden med oplæg og bilag samt referat opdateres løbende på Politiker Web.

Tidligere år

Se dagsordener, bilag og referater fra tidligere år. (Vælg årstallet til højre i billedet).

I 2021 afholdes møderne på følgende datoer:

18. januar
22. februar
22. marts
19. april
17. maj
21. juni
23. august
20. september
25. oktober
15. november

Seniorrådet har møder med bl.a. Social- og Sundhedsudvalget. Referat fra disse møder fremgår ligeledes af Politiker Web

Herudover har Seniorrådet et månedligt internt forberedelsesmøde, hvor der gøres status på alle fokusområder, og hvor rådets samlede stillingtagen til punkter på seniorrådsmødet afstemmes. Mødet er typisk 1 uge før rådets ordinære møder.

Der er yderligere møder i fokusgrupperne og med samarbejdspartnerne, og hvor Seniorrådet er inviteret til møde af bl.a. Brøndby kommune, Danske Ældreråd m.fl.

Årsrapporter

Årsrapport 2019  

 

Kontakt Seniorrådet

Seniorrådet modtager meget gerne henvendelser af generelt karakter, som enkeltpersoner eller hvis fx seniorforeninger anser det for relevant, at Seniorrådet tager op med relevante parter i kommunen.

Du eller I er derfor meget velkomne til at kontakte fungerende formand Anni Bøgh Helander på telefon 22 20 67 97 eller e-mail abj@post9.tele.dk

Du kan også kontakte Seniorrådet på mail seniorraad@brondby.dk

Post kan sendes til

Seniorrådet
Brøndby Rådhus
Park Alle 160
2605 Brøndby

Skrevet af Brøndby Kommune