Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

21.03.18

Forslag til lokalplan 243 for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7

Brøndby Kommunalbestyrelse har på mødet den 14. marts 2018 vedtaget at forslag til lokalplan 243 for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7, samt kommuneplantillæg nr. 16 sendes i offentlig høring.

Forslag Lokalplan 243

 

Lokalplanområdet

 

Formål

 

Formålet med lokalplan 243 er at:

  • Give mulighed for boligbyggeri mellem 3 og 7 etager.
  • Sikre ordentlige friarealer.
  • Sikre at mest mulig bil parkering kommer væk fra terræn.
  • Sikre variation i byggeriet.

Baggrund

Kirkebjerg erhvervsområde rummer i dag både traditionelt erhverv, videns baserede virksomheder og service og en række forretninger med pladskrævende varer (fx biler og møbler), som er beliggende ud mod Søndre Ringvej.

 

Kirkebjerg har en central placering med nem adgang til Glostrup Station. Området bliver endnu mere lettilgængeligt, når der omkring 2024 etableres et letbanestop i området.

 

Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet, at området skal udvikles og på sigt blive en levende bydel med grønne arealer og boliger.

 

Området for lokalplan 243 er nu omfattet af lokalplan 216 der udlægger området til erhverv. For at der kan bygges boliger skal der derfor en ny lokalplan til der giver mulighed for boligbyggeri. Derfor har kommunalbestyrelsen udarbejdet dette lokalplanforslag der giver mulighed for boligbyggeri og sætter rammerne for hvordan byggeriet kan udformes. Samtidig skal kommuneplanrammen ændres så den giver mulighed for byggeri i op til 7 etager.

 

Kulturhistorie

Kirkebjerg indeholder en del bevaringsværdige bygninger. Derfor har Forstadsmuseet foretaget en SAVE analyse af kulturhistoriske bygninger. Analysen udpeger den gamle Hudecentral som den mest bevaringsværdige bygning i Kirkebjerg. Derudover er bygningerne på Kirkebjerg Parkvej 7 også udpeget som bevaringsværdige.

 

Kommunalbestyrelsen ser helst, at Kirkebjergs kulturhistorie bevares i videst mulig omfang. Kommunalbestyrelsen erkender dog, at visse typer af bygninger – herunder lagerhaller og lignende – er svære at omdanne til boliger særligt grundet manglende lysindfald og en udfordrende bygningsdybde. Derfor er der ikke stillet krav om bevaring.

 

Forslag til lokalplan 243 kan ses her.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 kan ses her

 

Høring af forslag

Høringsperioden løber fra 22. marts 2018 til og med den 17. maj 2018.

 

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser kan afgives via "Indsend kommentar" øverst på siden på de enkelte sider i den digitale lokalplan og det digitale kommuneplantillæg.

 

Borgermøde

Der bliver afholdt et offentligt møde om lokalplanforslaget. Nærmere oplysninger om tid og sted kommer senere og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget blevet udarbejdet en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da realiseringen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Screeningen kan ses i lokalplanforslagets redegørelsesdel.

 

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på
www.borger.dk  og www.virk.dk.

Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer her.

 

 

 

Skrevet af Planafdelingen