Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

26.03.19

Lokalplan 339 i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. marts 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 339 i offentlig høring sammen med den miljøvurdering, der er udarbejdet sammen med planforslaget.

Lokalplan 339

Planforslaget
Formålet med lokalplanen er at hindre yderligere boligbebyggelse i lokalplanområdet, samt at fjerne muligheden for udnyttelse af tagetage og etablering af en 3. sal med penthouse (tilbagetrukket tagbebyggelse) samt tagterrasse på boligerne i Brøndby Strand Centrum.

Derudover udvides lokalplanområdet en smule mod syd for at give mulighed for en affaldsstation til brug for butikker og beboere i lokalplanområdet. Der har gennem mange år været en del problemer med affaldshåndtering i området, og Teknik- og Miljøforvaltningen håber at kunne medvirke til at løse problemet ved at skabe den fornødne plads til affaldshåndteringen.

Læs Forslag til Lokalplan 339.

Høring af forslag
Høringsperioden løber i 8 uger fra mandag den 25. marts 2019 til og med søndag den 19. maj 2019. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan senest den 19. maj 2019.

Midlertidige retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen.

Miljøvurdering
Lokalplantillægget er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017). Screeningen er sket efter § 8, stk. 2. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området, idet lokalplan 339 ikke medfører fysiske ændringer i form af flere boliger eller anden væsentlig bebyggelse. Brøndby Kommune konkluderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Klagevejledning til miljøvurdering
Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk, www.virk.dk  eller via Planklagenævnets hjemmeside hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID.

Når din klage er modtaget, skal Planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

Hvad kan man klage over
Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage
Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt erhvervsministeren, jf. planlovens § 59.

Hvad koster det at klage
Gebyret for at klage er på 900 kr. for privatpersoner og på 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden for en frist, som Planklagenævnet fastsætter. Hvis du ikke betaler ikke inden udløbet af fristen, bliver din klage afvist.

Klagefrist
Klager over afgørelsen skal indgives inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Klage uden om klageportalen
Planklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen sender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.

Du kan finde mere information om Planankenævnet på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 

 

Skrevet af Planafdelingen