Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

01.03.19

Offentliggørelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan 322

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. februar 2019 endeligt vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan 322 – Et boligområde ved Ny Mæglergårds Allé.

LP 322
Formålet med det nye lokalplantillæg er at give mulighed for aflysning af de deklarationer, der hindrer boligbebyggelse på en grund, der er udstykket fra de oprindelige matrikler.

Læs tillæg nr. 1 til lokalplan 322.

Ikrafttrædelse
Lokalplantillægget er gældende fra den 1. marts 2019.

Møde med grundejerforeningen
Forud for høringsperioden holdt Teknisk Forvaltning et møde med Ny Mæglergårds Grundejerforening. Formålet var at informere om planen og besvare eventuelle spørgsmål vedrørende planen. 

Høring
Lokalplantillægget har været i høring i 4 uger fra den 8. november til den 5. december 2018. Der er indkommet 3 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene fremgår af bilag 1 - Høringssvar. Ingen af høringssvarene har givet anledning til ændring af plantillægget. Høringssvarene med Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger gennemgås i redegørelsen for behandlingen af sagen, der kan ses her.

Miljøvurdering
Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Tillæg nr. 1 til lokalplan 322 forventes ikke at forandre lokalplanområdet nævneværdigt eller medføre væsentlige miljøpåvirkninger, da lokalplan 322's gældende bestemmelser fastholdes på nær enkelte utidssvarende bestemmelser, der revideres. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Det har været muligt at klage over Kommunalbestyrelsens afgørelse vedrørende miljøvurdering i 4 uger samtidig med høringsperioden for lokalplantillægget. Der er ikke indkommet klager over, at der ikke er foretaget en egentlig miljøvurdering.

Klagevejledning
Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk, www.virk.dk  eller via Planklagenævnets hjemmeside hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID. 

Når din klage er modtaget, skal planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

Hvad kan man klage over
Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage
Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt erhvervsministeren, jf. planlovens § 59.

Hvad koster det at klage
Gebyret for at klage er på 900 kr. for privatpersoner og på 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden for en frist, som Planklagenævnet fastsætter. Hvis du ikke betaler ikke inden udløbet af fristen, bliver din klage afvist.

Klagefrist
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside. 

Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Klage uden om klageportalen
Planklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen sender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes. 
Du kan finde mere information om PlanankenævnetSkrevet af Planafdelingen