Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

21.05.19

Offentliggørelse af lokalplan 335 og kommuneplantillæg nr. 21

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har på sit møde den 10. april 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 21 samt lokalplan 335 – Institutioner og nyttehaver ved Strandskolevej.

LP 335

Kommuneplantillægget giver mulighed for at bygge institutioner for børn og ældre samt nyttehaver. Lokalplanen har til formål at give mulighed for at flytte Lionslund (nu Strandboligerne) ved at tillade yderligere byggeri i lokalplanområdet, herunder offentlige institutioner og plejeboliger, samt at fastholde nyttehaverne i området.

 

Høring

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i forskudt høring i 8 uger fra den 4. september 2018 til den 30. oktober 2018 for lokalplanen og fra den 1. oktober 2018 til den 25. november 2018 for kommuneplantillægget. Desuden har der været en supplerende høring for planerne i 4 uger fra mandag den 21. januar 2019 til og med mandag den 18. februar 2019. 

Der indkom i alt 9 høringssvar i høringsperioderne. Høringssvarene med Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger gennemgås i redegørelsen for behandlingen af sagen, der kan ses her. Flere af høringssvarene handler om vej adgang til lokalplanområdet og lokalplanens tilknyttede vejprojekt i området, som ikke er en del af selve lokalplanområdet.

 

På baggrund af høringen har forvaltningen indarbejdet følgende forslag til ændringer af planforslagene:

  • I lokalplanens redegørelsesdel er tilføjet en beskrivelse af vejprojektet: ’Samtidig med projektet for at sikre vejadgang til Strandboligerne, er det meningen, at Fyrmestervej skal lukkes ned mod Gammel Køge Landevej. Dette gøres grundet en generel strategi fra kommunen, om at antallet af udkørsler til Gammel Køge Landevej skal mindskes for at sikre trafiksikkerheden i området’.
  • Der er ændret i § 5.3 Byggelinjer ’§ 5.3.1 Der må ikke bygges eller plantes træer i et areal på 10 meter fra fjernvarmeledninger, se kortbilag 4’ – Afstanden ændres til 1,0 meter. Dette sker efter aftale med ledningsejer, Brøndby Fjernvarme.
  • Ud for ’§ 8.1.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til stier, tilkørsel og parkering, skal fremstå som beplantede grønne områder og fælles friarealer’ tilføjes en uddybende note: ’Dette gælder ikke de mindre havearealer, der tilhører boliger i stueplan’.
  • I kommuneplantillæggets redegørelsesdel er indarbejdet en vurdering af bilag IV-arter.

Brøndby Kommune vurderer ikke, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring, idet høringen samlet set kun har givet anledning til enkelte, primært administrative ændringer af planforslaget.

 

Kommuneplantillæg nr. 21 kan ses her: http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1158

 

Lokalplan 335 kan ses her: http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=201

 

OBS. For at links virker, skal dokumentet downloades.

 

Ikrafttrædelse

Lokalplantillægget er gældende fra mandag den 20. maj 2019.

 

Miljøvurdering

Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Det har været muligt at klage over Kommunalbestyrelsens afgørelse vedrørende miljøvurdering i 4 uger samtidig med høringsperioden for lokalplanen. Der er ikke indkommet klager over, at der ikke er foretaget en egentlig miljøvurdering.

 

Klagevejledning

Hvordan klager man

Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk, www.virk.dk  eller via Planklagenævnets hjemmeside hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID. Når din klage er modtaget, skal planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

 

Hvad kan man klage over

Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

 

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt erhvervsministeren, jf. planlovens § 59.

 

Hvad koster det at klage

Gebyret for at klage er på 900 kr. for privatpersoner og på 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden for en frist, som Planklagenævnet fastsætter. Hvis du ikke betaler ikke inden udløbet af fristen, bliver din klage afvist.

 

Klagefrist

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside. Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

 

Klage uden om klageportalen

Planklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen sender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan finde mere information om Planankenævnet på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 

 

 

Skrevet af Planafdelingen