Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

26.08.19

Lokalplan 253 vedrørende offentlige formål i Kirkebjerg endelig vedtaget

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. august 2019 endelig vedtaget lokalplan 253 samt kommuneplantillæg nr. 24

Lokalplan og kommuneplantillæg er gældende fra den 30. august 2019.

Lokalplan 253 kan ses her: http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=200
 
Kommuneplantillæg nr. 24 kan ses her: http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1155

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet er på lige under 20.000 m2. lokalplanen giver mulighed for:

- en daginstitution på 7.500 m2. Det svarer til en daginstitution til 180 børn. En typisk størrelse for integrerede daginstitutioner i Brøndby, der kan rumme ca. 120 børn er på 5.000 m2.
- anlæg til håndtering af regnvand som ønsket af HOFOR, som også kan anvendes rekreativt. Samlet skal det kunne rumme 2000 m3, afhængig af udformning svarer det til et areal på ca.4000 m2.
- en ankomstplads, som angivet i udviklingsplanen, der kan indrettes til forskellige aktiviteter inkl. stiforbindelse og rekreativt grønt areal, på ca. 6.000 m2.
- et beplantningsbælte mod omkringliggende boliger på ca. 3.000 m2

Restarealet udlægges til rekreative formål eller andre offentlige formål. Indenfor lokalplan området vil der være mulighed for at bygge i to etager og med en bebyggelsesprocent på 45. Det svarer til hvad der er angivet i Udviklingsplanen. En daginstitution kan dog bygges i en etage og med en lavere bebyggelsesprocent ligesom øvrige daginstitutioner i kommunen.

daginst
 
Baggrund
Kirkebjerg er under udvikling fra erhvervsområde til nyt boligområde. Der forventes at blive bygget op til 2000 boliger over en 10 årig periode. Det betyder også at, der bliver behov for blandt andet daginstitution til de mange nye børn som vil flytte til området.

Samtidig har HOFOR behov for arealer i Kirkebjerg, hvor der kan etableres anlæg til regnvandshåndtering. Det er vurderet, at den mest hensigtsmæssige placering er grunden i det nordøstlige område af Kirkebjerg, Kirkebjerg Søpark 7. En daginstitution med denne placering vil ligge centralt i forhold til stisystemet i Kirkebjerg, hovedstien til Glostrup Station og stien til Kirkebjerg Allé. Endvidere vil den i sine proportioner også passe ind i forhold til villaerne langs Kirkebjerg Allé og Linde Allé

Området benyttes nu til erhverv. I kommuneplanen er det udlagt til blandet boligformål. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan, der giver mulighed for offentlige formål.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planerne. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk  og www.virk.dk.
Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

Skrevet af Planafdelingen