12.09.19

Forslag til Spildevandsplan 2019 med tilhørende miljøscreening

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 11. september 2019 vedtaget at sende Forslag til Spildevandsplan 2019 med tilhørende miljøscreening i offentlig høring indtil d. 7. november 2019.

Spildevandsplan

Se Forslag til Spildevandsplan 2019 med tilhørende miljøscreening.

Høring af forslag og borgermøde
Forslag til Spildevandplan 2019 med tilhørende miljøscreening er i offentlig høring fra d. 12. september til d. 7. november 2019.

Der afholdes borgermøde d. 8. oktober 2019. Nærmere information om borgermødet vil blive annonceret i Folkebladet og her på hjemmesiden.

Har du kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale plan - eller på mail til miljo@brondby.dk senest d. 7. november 2019.

Kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I denne forbindelse vil alle personoplysninger blive sløret, og kun adresse(r) og navn vil fremgå. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Planens indhold
Brøndby Kommune er i konstant udvikling og vi vil gerne sætte et højt ambitionsniveau for fremtiden. Brøndby Kommune har i Forslag til Spildevandsplan 2019 valgt at arbejde med at få regnvandet ud af kloakken. Dette betyder, at fælleskloakerede områder gradvis skal separat kloakeres. I Haveforeningen Lillegården skal haverne have samletanke og samtidig fjernes kravet om kloakering. Når regnvandet skal ud af kloakken, så skal der styr på vandvejene og i Forslag til Spildevandsplan 2019 lægger vi op til at få bedre kendskab til recipienterne (Køge Bugt, Strandsøerne og Fæstningskanalen).
På grund af klimaforandringerne vil vi blive udsat for flere regnhændelser, hvor kloaksystemet ikke kan følge med, og vi derfor i en kort periode vil have vand på terræn (oversvømmelse). Der er stor forskel på hvor meget vand, vi kan acceptere i forskellige områder. F.eks. vil Letbanen være meget følsom for vand over et vist niveau, mens der vil være grønne områder der kan tåle højere vandniveauer i en kort periode. Forslag til Spildevansplan 2019 lægger op til, at der arbejdes med at fastsætte både serviceniveau og funktionskrav. Derudover udpeger planen områder til placering af nye regnvandsbassiner.

Miljøvurdering
Planforslaget er miljøscreenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Miljøscreeningen udsendes sammen med Forslag til Spildevandsplan 2019 og er også i høring fra d. 12. september 2019 til d. 7. november 2019.

Klagevejledning
Afgørelser truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter kan påklages. Efter § 48 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter. Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.

Skrevet af Planafdelingen