22.10.19

Bredt forlig om Brøndbys budget giver mere velfærd

Det er en samlet kommunalbestyrelse, der har indgået aftale om Brøndby Kommunes budget for 2020-2023.

En samlet kommunalbestyrelse står bag Brøndbys budget 2020-2023

Tirsdag den 22. oktober 2019 blev der indgået et samlet budgetforlig, der vil styrke velfærden i Brøndby Kommune.

Budgettet sikrer balance i en tid med stigende udgifter til ældre og til det sociale område, samtidig med er der plads til udvikling og nye investeringer.

Der er afsat penge i budgettet til flere hænder i jobcenteret for at sikre, at flere Brøndbyborgere kommer i arbejde og får hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. En indsats, der både giver mere livskvalitet for borgerne og som vil give kommunen en besparelse på udgifter til dagpenge og kontanthjælp.

Brøndby er en sportskommune og det afspejles også i det nye budget. Der er fx afsat midler til, at Brøndby i 2021 kan tilslutte sig et samarbejde med Dansk Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger om ”Bevæg dig for livet”. Målet er at få flere til at bevæge sig. Derfor er der også sat penge af til, at man kan fortsætte med at idrætscertificere kommunens daginstitutioner.

Partierne bag forliget ønsker at forebygge sociale problemer ved at styrke den tidlige indsats for børn. Der er derfor afsat en pulje på i alt 11 mio. kr. over fire år til en styrket indsats. Arbejdet med at planlægge konkrete indsatser går nu i gang, men det står allerede klart, at et særligt vigtigt fokusområde er overvægtige børn.

Der er også tænkt på de skoleelever, der har særlige behov. Der er derfor prioriteret penge til at ansætte en medarbejder på hver af Brøndbys tre skoler, der skal arbejde med netop denne stigende målgruppe af børn.

Når det gælder ældreområdet, er man blevet enige om fortsat at bruge de midler, som Brøndby fik med den såkaldte værdighedsmilliard. Det betyder, at de mange gode indsatser, som er blevet sat i værk for værdighedsmilliarden, kan fortsætte.

I takt med at der bliver flere ældre, er det afgørende, at der er nok hænder i plejen. Partierne har derfor valgt at afsætte midler til, at der kan oprettes voksenelevstillinger til SOSU-uddannelserne, til praktikvejledning og til praktikstillinger for ufaglærte, som ønsker at prøve kræfter med at arbejde inden for ældreområdet. På plejecentrene har der i de seneste år været et forsøg med fasttilknyttede læger og partierne har afsat midler til, at ordningen kan videreføres
permanent.

Brøndby Kommune vil med budgetforliget i 2020 have et anlægsbudget på 114 mio. kr. Pengene skal bl.a. bruges på det nye plejecenter i Vesterled, til et nyt botilbud
som erstatning for det nuværende Lionslund og til at skabe plads i både daginstitutioner og skoler, når byggeriet i Kirkebjerg tager fart.

Brøndby Strand skal udvikles i det kommende år og budgetforliget rummer også midler til den byudvikling, der skal ske i bydelen, hvor fem af de ikoniske højhuse skal rives ned.

Budgetforliget indebærer samlet set, at budgettet er i balance og holder sig inden for de rammer, som er aftalt mellem KL og regeringen. Forliget følger også på alle punkter den
økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i 2019.

Partierne siger om aftalen:

Kent Magelund, borgmester, Socialdemokratiet

Jeg er meget tilfreds med, at et bredt flertal står sammen om det nye budget. Jeg er også meget tilfreds med, at vi i år har haft plads til at styrke velfærden i Brøndby. Med budgettet tilfører vi på flere områder penge til den tidlige indsats for børnene. Det er et område, som altid har ligget mig meget på sinde. Der kommer et tilbud til overvægtige børn, vi giver flere ressourcer til at skolerne kan hjælpe børn med vanskeligheder og så har vi sat en pulje af til tidlige indsatser, som partierne sammen skal udmønte i det nye år. Vi har heldigvis også haft mulighed for at beholde vores andel af værdighedsmilliarden i budgettet. Det betyder, at vi kan opretholde en god service til de ældre. Og endelig gør vi en ekstra indsats for beskæftigelsen. Både ved at investere i jobcenteret og ved at satse målrettet på at få flere ind i jobs på vores plejecentre og i hjemmeplejen gennem bl.a. voksenelevløn. Det er både godt for dem som kommer i beskæftigelse og for den kommunale økonomi.

Vagn Kjær-Hansen, SF
Det er et rigtig godt budget, vi har lavet sammen. Vi har heldigvis råd til en række store investeringer i fremtiden, og i SF er vi især glade for de mange millioner til at øge det forebyggende arbejde i vores skoler og daginstitutioner. For os er det vigtigt, at alle børn i Brøndby kan få et godt liv. Samtidig styrker vi indsatsen for at få flere i arbejde eller uddannelse. Det er også god SF-politik. Nu hvor boligbyggeriet i Kirkebjerg er ved at være på vej, er det på tide, at vi starter arbejdet med et forbedret Brøndby Strand. Den bydel har brug for et løft, både af boligområderne og centeret. Vi skal også investere kommunale kræfter i at få Sportsbyen løbet i gang. Vi er en kommune med meget sport. Det skal vi bygge videre på og skabe nyt liv og nye arbejdspladser. Endelig bygger vi det nye og større ældrecenter i Vesterled, og vi afsætter midler til at få uddannet mere plejepersonale.

Steen Andersen, Enhedslisten
Enhedslisten tilslutter sig budgetforliget for 2020. Forliget har en overordnet socialpolitisk retning, hvor børne- og skoleområdet tilgodeses med ekstra midler til forebyggende og tidlige indsatser. På skolerne specifikt i forhold til sårbare elever med ADHD og ASF. Der har også været plads til at sikre tilgang af praktikanter til ældreområdet og styrke uddannelserne med flere kliniske vejledere. Vi havde gerne set en mere rundhåndet aftale for kommunernes økonomi, som kunne håndtere mere end blot status quo. Vi kan imødese markante stigninger i udgiftsniveauet i den nære fremtid, og det har denne kommuneaftale ikke formået at tage højde for. Vi vil gøre vores til, at regeringens forståelsespapir fremover sikrer kommuneaftaler med rum til markante forbedringer.

Said Mo El Idrissi, Radikale Venstre
Radikale Venstre bakker op om borgmesterens budgetforslag. For Radikale Venstre er det ikke en hemmelighed, at vi ønsker, at børn og unge får et godt skole- og uddannelsesforløb. Og en god skolestart er med til at bygge et godt fundament og en god start på de mange år, de unge skal bruge på skolebænken. Det er derfor rart, at vi ser på, hvad vi kan gøre for, at de unge ikke skal føle sig udenfor. Vi har tre folkeskoler i kommunen som alle tre skal være lige gode, så den lokale skole bliver et førstevalg. Og med ansættelse af en “trivselsmedarbejder” på hver skole er det vejen for en bedre og mere stressfri hverdag for eleverne. Brøndby Strand er mit hood, og der har jeg hjemme … Det er dejligt, at vi nu begynder at kigge på, at Brøndby Strand skal være et bedre sted og godt sted at færdes. Der skal ses på centret, boligerne, tryghed og ikke mindst trafikken. Der er en del udfordringer, og det bliver rart at komme i gang med en udviklingsplan for Brøndby Strand. Samlet set er vi glade for budget 2020-23. Brøndby har en sund økonomi, og der bliver ikke sparet yderligere på de ældre og unge, og der bliver brugt mange ressourcer på de unges vej til at fuldføre en ungdomsuddannelse.

Allan Runager, Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti tilslutter sig borgmesterens ændringsforslag til budget 2020 og overslagsårene 2021, 2022 og 2023. Der er i en konstruktiv tone blevet lyttet til vores forslag om at bevare og anvende værdighedsmilliarden til de formål, som var tanken med pengene, og vi synes tillige godt om en styrkelse af indsatsen til bekæmpelse af ensomhed. Vi skal yderligere udtrykke vores tilfredshed med ansættelse af en ny medarbejder til kommunal boliganvisning og ansættelse af nye medarbejdere til gavn for børn med særlige behov på skolerne. Endelig er vi glade for, at vores tilslutning til budgetforlig afrundes med 2-3 parkbænke i hver af de tre bydele, placeret efter et skøn fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Mette Engelbrecht, Venstre
Venstre er igen i år med i budgettet med nogle gode Venstre-aftryk. Det er vigtigt for os, at kommunalbestyrelsen i højere grad investerer før ”ulykkerne” sker, og vi forsøger at forebygge, når budgettet kan bære det. Derfor er fokus på den tidlige indsats vigtig, fordi vi sætter indsatser ind over for børn og deres familier, der ser ud til at få en svær start på livet. I Venstre er vi især glade for, der bliver ansat flere psykologer i PPR, der skal rådgive lærerne omkring børn i vanskeligheder, så børn med diagnoser i højere grad får de samme muligheder for uddannelse og beskæftigelse som andre børn. Det har også været vigtigt for os, at jobcenteret får flere hænder i den virksomhedsrettede indsats. Personligt har det været vigtigt for mig, at jobcenteret får en målrettet indsats over for de borgere, der bliver ramt af hovedtraumer, pcs, følgevirkninger af hjernerystelse og hjerneskader, fordi der i dag går alt for lang tid uden, de ramte borgere får den rette hjælp og støtte til at komme tilbage til en værdig hverdag. Og så er det altid en vigtig sag for os i Venstre, at skatterne bliver holdt i ro, og at vi allerede nu ser på, hvor vi skal finde penge i budgettet, hvis krisen begynder at kradse i overslagsårene.

Se budgetforliget (PDF)

Investeringsoversigt 2020-2027 (PDF)

Udvidelser til budgettet (PDF)

Reduktioner til budgettet (PDF)

Skrevet af Brøndby Kommune