Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

14.11.19

Offentliggørelse af VVM-tilladelse til nedrivning af højhuse

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. november 2019 endeligt vedtaget VVM-tilladelsen for nedrivning af højhusene i Brøndby Strand Parkerne.

Højhusene

VVM-tilladelsen gælder projektet for nedrivning af de fem østlige højhuse i Brøndby Parkerne. VVM-tilladelsen kan ses her.

Brøndby Kommune har vurderet, at nedrivningen af de fem østlige højhuse i Brøndby Strand Parkerne kan påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor omfattet af krav om miljøvurdering, jf. Miljøvurderingsloven. Kravet om miljøvurdering betyder, at Brøndby Kommune skal give en VVM-tilladelse til projektet.

Vi har lavet en VVM-tilladelse på baggrund af den VVM-redegørelse, som boligselskaberne har fået udarbejdet samt de indkomne høringssvar. VVM-redegørelsen og hvidbogen fra den offentlige høring kan ses her.

Brøndby Kommune meddeler VVM-tilladelsen under forudsætning af, at boligselskaberne udfører nedrivningen i overensstemmelse med det projekt, som er beskrevet i VVM-redegørelsen. Boligselskaberne skal sikre, at vilkårene i VVM-tilladelsen bliver gennemført.

Offentlig høring
VVM-tilladelsen har været i offentlig høring i 10 uger fra den 20. juni til den 1. september 2019. Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har givet anledning til mindre ændringer i VVM-tilladelsen.

Klagevejledning
VVM-tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen. Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Skrevet af Miljøafdelingen