Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

29.01.20

Offentliggørelse af Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Brøndby Havn

Brøndby Kommune har fået ophævet strandbeskyttelsen for Brøndby Havn. Strandbeskyttelsen er en zone, der skal sikre kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Ophævelsen sker, fordi vi i maj 2018 ansøgte Kystdirektoratet om en reduktion af strandbeskyttelseslinjen for et mindre område ud for Strandporten og for Brøndby Havn. Årsagen var et ønske om bedre muligheder for at forbinde Strandparken og Brøndby Havn, der ligger perifært og svært tilgængeligt for borgerne i Brøndby Kommune.

Muligheden udsprang af en regeringsbeslutning i 2016 om, at der skulle være bedre muligheder for at udvikle de små havne og tilknyttede arealer mellem havn og områder bagved. Naturbeskyttelsesloven blev derfor ændret, så kommunerne kunne ansøge om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på havne og på arealer mellem by og havn.

Før denne mulighed var det sådan i naturbeskyttelsesloven, at de havne, der ligger integreret i en by, er undtaget fra strandbeskyttelse, mens de havne, der eksempelvis ligger fremskudt foran eller afgrænset fra en by, er fuldt omfattet af strandbeskyttelsen. Det betød, at det på nogle havne og på arealer mellem byen og havnen var svært for kommunen at planlægge for nye initiativer som f.eks. faciliteter til overnatning, butiksliv og turismeformål.

Bemærkningerne til loven uddybede, at hvor der er tale om større havne eller havne med væsentlig, eksisterende bebyggelse, der ligger tæt på byen, vil strandbeskyttelseslinjen som udgangspunkt kunne ophæves.

I december 2019 modtog Brøndby Kommune afgørelsen fra Kystdirektoratet om, at ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Brøndby Havn imødekommes, men at den ikke kan ophæves for arealet ved Strandporten.

Begrundelsen for Kystdirektoratets afgørelse
Begrundelsen for afgørelsen er, at Brøndby Havn (delområde 1) er en havn, der ligger cirka 700 meter fra store og fuldt udbyggede boligområder med mange tusinde beboere. Desuden ligger Brøndby Havn helt op til Avedøre Holme, der er et stort industriområde, som efter Kystdirektoratets vurdering kan karakteriseres som bymæssig bebyggelse. På den baggrund er det Kystdirektoratets vurdering, at Brøndby Havn ligger bynært placeret.

De ansøgte arealer på og ved Brøndby Havn er ikke omfattet af hverken naturfredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 eller af naturtypebeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.
På den baggrund er det Kystdirektoratets samlede vurdering, at strandbeskyttelseslinjen kan ophæves på de ansøgte arealer i delområde I.

Hvad angår Strandporten (delområde 2) er der tale om et areal, der ligger på den åbne kyststrækning og i direkte tilknytning til de store boligområder bag ved strandparken. Arealet ligger imidlertid i en afstand af henved 2 km fra Brøndby Havn og cirka 1,6 km fra Vallensbæk Havn. Der er således ikke tale om et areal, der opfylder kravet i naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, om, at der kan ske ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer, der er bynære og ligger omkring havnen. På den baggrund er det Kystdirektoratets vurdering, at strandbeskyttelseslinjen ikke kan ophæves ved Strandporten.

fig 1 

På baggrund af afgørelsen vil Kystdirektoratet ændre strandbeskyttelseslinjens forløb, som det fremgår af kortet i figur 3.

Fig 3 

Det lovmæssige
Områderne ligger på 128b og 128c (Brøndby Havn) og delvist på matr. nr. 128a (Strandporten), Brøndbyvester By, Brøndby Strand. Afgørelsen er sket efter naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1, der handler om ændring eller ophævelse af beskyttelseslinjer i lovens § 15 om strandbeskyttelse. Brøndby Kommune skal offentliggøre Kystdirektoratets beslutninger i overensstemmelse med § 7 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1066 af 21. august 2018 om bygge- og beskyttelseslinjer. Offentliggørelsen kan ske på kommunens hjemmeside, og den skal indeholde oplysning om hovedindholdet af afgørelsen og hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen, samt om klageadgangen. Du kan læse afgørelsen her eller på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk.

Klage og søgsmål
Afgørelser truffet efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven og § 30 i bekendtgørelse nr. 949 af 30. juni 2017 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra modtagelsen af
denne afgørelse, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

 

Skrevet af Planafdelingen