Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

30.01.20

Tilladelse til fortsat indvinding af 3.500 m3 grundvand pr. år til vanding af golfbane tilhørende Brøndby Golfklub

Brøndby Kommune giver Brøndby Golfklub tilladelse til fortsat at indvinde 3.500 m3 grundvand pr. år til vanding af golfbane.

Du kan finde tilladelsen her og kortbilag her.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede fremgår af § 80 i Vandforsyningsloven og § 59 i Planloven. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort, hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber den 29. februar 2020.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk  og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk  og www.virk.dk.  Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

 

Skrevet af Miljøafdelingen