Faglig kvalitet i dagtilbud

På denne side kan du læse om, hvordan vi sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud.

Brøndby Kommunes dagtilbud arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud, og vi er ambitiøse, når det gælder vores børn. Det er vi, fordi vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet.

 

Læs mere om de tiltag, der er med til at skabe kvalitet i vores dagtilbud

Pædagogisk læreplan 

Alle kommunale dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen skal tage afsæt i det fælles pædagogiske grundlag, som indeholder ni centrale elementer: læring, leg, barnesyn, børnefællesskaber, læringsmiljø, forældresamarbejde, børneperspektiv, sammenhænge og børn i udsatte positioner. Herudover indeholder den pædagogiske læreplan seks læreplanstemaer og 12 pædagogiske mål, som tilsammen udgør en fælles forståelse og tilgang i forhold til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Alle vores kommunale dagtilbud har en pædagogisk læreplan, som læses igennem og godkendes af forvaltningen. Det er et krav, at den pædagogiske læreplan offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside, og at den evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle det pædagogiske arbejde.

Pædagogisk tilsyn

For at sikre børn kvalitet og en god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud.

Tilsyn med dagtilbud er lovbestemt jf. Dagtilbudslovens §5, og tilsynets formål er at sikre:

  • At dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser
  • At dagtilbuddet styrker børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling
  • At de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt
  • At medvirke til den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet

Tilsynsforpligtelsen gælder alle Brøndby Kommunes dagtilbud, både private og kommunale.


Det pædagogiske tilsyn foretages hvert andet år i hvert dagtilbud af en pædagogisk konsulent fra Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen. I forbindelse med tilsynet anvender den pædagogiske konsulent relevant data om den enkelte daginstitution f.eks. ift. organisatoriske og fysiske forhold, personalestabilitet, forældresamarbejde og sprogvurderinger. Herudover observerer den pædagogiske konsulent den pædagogiske praksis igennem hele dage, under både et anmeldt og uanmeldt tilsyn.

På baggrund at data og tilsynsbesøgene, udarbejder den pædagogiske konsulent en tilsynsrapport med eventuelle udviklingspunkter til den enkelte institution. Tilsynsrapporterne fremgår på hver daginstitutions hjemmeside.

Hvis tilsynet giver anledning til bekymring, iværksætter forvaltningen et skærpet tilsyn og ved alvorlig bekymring udarbejdes også handleplan og tidsplan i samarbejde med forvaltningen, som beskriver hvordan dagtilbuddet arbejder med at styrke den pædagogiske kvalitet. Forældrebestyrelsen skal have en orientering om handleplanen og have mulighed for at komme med bemærkninger.

Sprogindsats for de 0-6 årige børn

Formålet med sprogindsatsen er at understøtte alle 0-6 åriges børns sproglige udvikling og gennem alsidige og stimulerende læringsmiljøer at skabe de bedste rammer for samtale og sproglig udfoldelse. Den styrkede pædagogiske læreplan lægger op til, at børns sproglige udvikling er noget, der som udgangspunkt ikke skal arbejdes med isoleret set i et bestemt tidsrum, men noget, der skal tænkes ind den pædagogiske praksis hele dagen. Dagtilbuddene skal i arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling overordnet sikre, at læringsmiljøet understøtter børns sproglige interaktioner med det pædagogiske personale og de andre børn. Samtidig skal dagtilbuddet sikre, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene.

Sprogindsatsen rummer et systematisk arbejde med barnets sproglige udvikling fra barnet starter i dagtilbud blandt andet gennem brug af det sprogpædagogiske redskab ”Sprogtrappen”, hvis formål er at styrke pædagogernes evner til at understøtte en optimal udvikling og læring hos både et- og tosprogede børn mellem 0-3 år.

Som led i arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling skal kommunen sprogvurdere børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Med 3-års alderen menes der alderen fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 4 måneder.

Handleplaner i dagtilbud

Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge samt deres familier i Brøndby Kommune. Politikken sætter en klar fælles retning, og understreger samtidig vigtigheden af at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats over for børn og unge.

Vejledning vedrørende visitation samt handleplaner i dagtilbud danner retning for det pædagogiske personales arbejde med den tidlige og forebyggende indsats i det enkelte dagtilbud, således at børn og familier i udsatte positioner modtager den relevante støtte så tidligt som muligt.
Materialet bruges både i den kommunale dagpleje samt i alle daginstitutioner.

Læs om handleplaner i dagtilbud (PDF)

Overgangen mellem dagtilbud og skole  

At begynde i SFO og skole er en milepæl i barnets liv.

Børns oplevelse af tryghed i overgangen er betydningsfuldt for, at børn får en god start i skolen, og en god start i skolen er afgørende for børns videre læringsforløb. Derfor har Brøndby Kommune udarbejdet en overgangsstrategi, der skal understøtte de gode og sammenhængende læringsforløb for alle børn.

Der er således skabt et godt grundlag for, at overgangen fremstår som et sammenhængende forløb, der knytter sig til Børne- og unge politikkens målsætninger.
Den fælles overgangsstrategi gælder alle kommunale dagtilbud med børn frem til skolealderen og de kommunale folkeskoler samt SFO´er i Brøndby.

Læs om overgangssamarbejdet fra dagtilbud til SFO og skole (PDF) 

Forældresamarbejde

I Brøndby Kommunes dagtilbud vægtes et tæt forældresamarbejde højt. Den daglige og løbende dialog mellem hjem og dagtilbud om barnets trivsel, læring og relationer er afgørende. Forældrene får herigennem viden om barnets dag i dagtilbuddet og dermed mulighed for at tale med barnet om dagens oplevelser. Samtidig kan forældrene forholde sig nysgerrigt til de aktuelle læringsforløb samt bidrage til trygge og positive læringsfællesskaber og det enkelte barns trivsel. Som en del af samarbejdet vil der være tilbud om forældresamtaler på forskellige tidspunkter alt efter behov.

Ud over den daglige dialog i dagtilbuddet foregår der ligeledes en del kommunikation mellem forældre og dagtilbud via den digitale platform AULA. Her kan forældre få overblik over for eksempel madplaner, pædagogiske aktiviteter, nyt fra stuerne og arrangementer. Med AULA overholder Brøndby Kommune gældende lovgivning om anvendelse og opbevaring af persondata.

Madordning

Brøndby Kommune skal ifølge dagtilbudsloven tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i de kommunale dagtilbud. Vi tilbyder en madordning med både morgenmad, frokost og mellemmåltider. Madordningen følger Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund kost. I daginstitutionerne skal forældrene hvert andet år vælge, om de ønsker madordning, mens madordning i dagplejen er en del af tilbuddet.

Brøndby Kommune har vedtaget en kostpolitik, der indebærer, at den mad, der serveres, er sund, varieret og ernæringsrigtig.

Krav til private leverandører af dagtilbud 

Brøndby Kommune skal godkende private dagtilbud, hvis de lever op til de centralt fastsatte krav til dagtilbud og til de krav, som Brøndby Kommune stiller til de kommunale dagtilbud. Private dagtilbud skal efterleve de samme krav, som der er til de kommunale daginstitutioner.

I kravspecifikationen kan du læse om de krav, som Brøndby Kommune stiller til egne dagtilbud og dermed også til eventuelle private leverandører af dagtilbud.

Læs kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud (PDF)

Læs om Brøndby Kommunes vedtægter og politikker på børne- og dagtilbudsområdet

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 04. oktober 2022
Skrevet af Brøndby Kommune