Godt at vide om dagtilbud i Brøndby

Læs hvilke tilbud kommunen har, hvordan du opskriver dit barn til en daginstitutionsplads, særlig støtte i daginstitutionen mv.

Om kommunens dagtilbud 

I Brøndby Kommune har vi dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, heriblandt dagpleje og integrerede institutioner. 

Hvilke tilbud om pasning er der i kommunen?

Dagpleje

Dagplejen er et tilbud for børn i alderen 0 år og til 2 år og 8 måneder. Den kommunale dagpleje i Brøndby Kommune har dagplejere fordelt over hele kommunen.

For at få mere information kan du kontakte Dagplejen eller læse mere på dagplejens hjemmeside. 

Find mere information om dagplejen

Integrerede institutioner

Integrerede institutioner er for børn i alderen 0 år og til skolestart.

Du kan læse mere om den enkelte institution og institutionens pædagogiske læreplan på institutionernes hjemmesider. Via oversigten nedenfor kan du tilgå dagtilbuddenes egne hjemmesider.

Se oversigten over kommunens dagtilbud 

Fleksible pasningsordninger

Ud over dagtilbuddene kan Brøndby Kommune også tilbyde andre muligheder for pasning af dit barn. Nedenfor kan du læse mere om kombinationstilbud og deltidstilbud til børn af forældre med barselsorlov, og hvem der er berettiget til de fleksible pasningsordninger.

Kombinationstilbud

Forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, er berettiget et kombinationstilbud. Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstid.

Fleksibel pasning er en ordning, hvor forældre indgår en aftale med en privat børnepasser om at passe deres barn uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid, men med tilskud fra kommunen. For at få en kombinationsplads skal begge forældre dokumentere, at de har et behov for at få deres barn passet på tidspunkter, som ligger ud over det, som et almindeligt dagtilbud kan tilbyde. Det kan blandt andet være på grundet skæve arbejdstider.

Reglerne for privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80-85 gælder som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder, at forældres tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning, ligesom der i lighed med privat pasning skal indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser, som kommunen skal godkende og føre tilsyn med som forudsætning for, at forældrene kan få et tilskud.

 

Hvem er berettiget til kombinationstilbud?

Forældre, hvor begges beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for at få et kombinationstilbud. Enlige forsørgere er berettiget til et kombinationstilbud, hvis den enlige forsørger kan dokumentere at have en beskæftigelsessituation, der medfører, at vedkommende har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

 

Ansøgning om kombinationstilbud

Det er forældrene, der skal ansøge kommunen om et kombinationstilbud. Dette gøres ved at udfylde et ansøgningsskema på den digitale pladsanvisning via borger.dk Som dokumentation for pasningsbehovet, skal der sendes en arbejdsgivererklæring og en vagtplan.

Ansøgningsskema om kombinationstilbud via pladsanvisningen

Det er kommunalbestyrelsen, som ud fra den enkelte families ansøgning og dokumenterede behov fastlægger, hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Hvis barnet er optaget i et dagtilbud, og forældrene er berettiget til et kombinationstilbud til barnet, vil det være det dagtilbud, som barnet er optaget i, hvor kombinationstilbuddet skal tilbydes.
Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger. 

 

Krav til fleksibel pasning

Fleksibel pasning er, i lighed med kravene til private pasningsordninger, omfattet af følgende krav:

 • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk.

Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dokumentation fremsendes sammen med ansøgningen, enten i form af gennemført 9.-klasseprøve i dansk med minimum karakteren 2, bestået prøve i Dansk 2, eller et tilsvarende niveau.

 • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og i samhørighed det danske samfund. Kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasning.

Klageadgang

Kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse i et kombinationstilbud kan ikke bringes for anden administrativ myndighed.

 

Deltidstilbud til børn af forældre på barselsorlov

Forældre som er på barsel eller på forældreorlov har mulighed for at søge om en deltidsplads til søskende, som er indmeldt i dagtilbud. En deltidsplads betyder at pasningstiden i barnets dagtilbud er nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. Deltidspladser er et tilbud for børn fra 24 uger indtil skolestart.

I Brøndby Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 09-15. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 09 og skal hentes senest kl. 15. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Dette gælder også hvis du søger deltidsplads hele barslen og denne slutter midt i en måned. Deltidspladsen bevilges måneden ud, og du kan derfor kun benytte pladsen i tidsrummet klokken 9-15. Så hvis du starter arbejde inden deltidspladsen stopper, skal du overveje om du vil søge deltidspladsen til måneden ud inden din barsel slutter.

 

Ansøgning om deltidsplads i forbindelse med barsel

Ansøgningsskemaet om deltidsplads i forbindelse med barsel kan udfyldes på borger.dk

Ansøgningsskema om deltidsplads i forbindelse med barsel via pladsanvisningen

Ansøgningen skal sendes til Pladsanvisningen senest to måneder før den ansøgte periodes start. Ændringer til ansøgningen skal ligeledes meddeles senest to måneder før de træder i kraft. Ansøgningen skal indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at én af forældrene er på barsel i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes.

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste hverdag i en måned. Det forudsættes blot, at man har barsel en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads i hele måneden.

Såfremt forældre ikke er samlevende, vil retten til deltidsplads følge den forælder, der afholder fraværet, såfremt barnet har folkeregisteradresse hos den pågældende forælder.

Forældrene kan skiftes til at have barsel under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældre vil fortsat have ret til deltidsplads, såfremt arbejdet genoptages delvist med op til 3 arbejdsdage eller hvis forældre deler barselsorloven med 2 dages orlov til den ene forælder og 3 dage orlov til den anden forælder.

 

Bortfald af plads
Retten til deltidsplads bortfalder, hvis barselsperioden afbrydes eller på anden vis ophører. Forældrene kan dog have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

Forældrene har pligt til at oplyse pladsanvisningen, hvis barselsfraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller hvis barselsfraværet på anden vis ophører.

 

Opsigelse før tid af deltidsplads i forbindelse med barsel

Forældre kan vælge at deres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads til fuldtidstakst før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan ske fra den efterfølgende 1. måned ved henvendelse til pladsanvisningen.

Hvis dagtilbuddet oplyser pladsanvisningen om, at der mere end 3 gange er gjort brug af pladsen ud over deltidspladsens 30 timer konverteres deltidspladsen automatisk til en almindelig fuldtidsplads pr. den 1 i den førstkommende måned.

 

Forældrebetalingstakst for 2021

 

Forældrebetaling
pr. måned 

Forældrebetaling
pr. måned deltidsplads 

Dagpleje

 3.412

2.404

 Vuggestue uden frokost

 3.288

2.122

 Vuggestue med frokost

3.923

2.757

 Børnehave uden frokost

1.843

1.244

 Børnehave med frokost

2.378

1.779

 

Kontakt Pladsanvisningen for mere information

Mail: Pladsanvisningen@brondby.dk eller brug den krypterede e-mailadresse: born@brondby.dk, att. Pladsanvisningen.

Private pasningstilbud

I Brøndby Kommune er der en privat daginstitution.

Private daginstitutioner ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen og der er ingen faste regler om, hvad private institutioner må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning.

Kommunens pædagogiske konsulent fører tilsyn med de private institutioner.

Læs den seneste tilsynsrapport fra institutionen (PDF)

Læs om krav for private leverandører af pasning (PDF) 

Hvis du ønsker at benytte tilskud til privat pasning eller private børnepassere, skal du have en pasningsaftale. Du kan selv udfærdige en pasningsaftale, eller bruge dette eksempel: Pasningsaftale til privat pasning (PDF)

Brøndby Kommune giver ikke tilskud til pasning af eget barn. 

Spørgsmål og svar om indskrivning i dagtilbud 

Nedenfor har vi samlet en række spørgsmål og svar, om hvordan dit barn får plads i daginstitution, hvilke retningslinjer der gælder samt regler for tilskud. 

Hvad koster det, at have sit barn i dagtilbud?

Når dit barn får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Kommunen skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud.

Se oversigten over takster og tilskud til dagtilbud for 2022 (PDF)

Se oversigten over takster og tilskud til dagtilbud for 2021 (PDF) 

Forældrenes egenbetaling må højst udgøre 25 pct. af de gennemsnitlige udgifter til en plads i dagtilbud. Beregningen sker på baggrund af enten de samlede udgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige samlede udgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen.

Ud over grundtilskuddet kan kommunen også give tilskud til nedenstående hvis du er berettiget til det:

 • Fripladstilskud
 • Søskendetilskud
 • Behandlingsmæssigt tilskud
 • Socialpædagogiske tilskud
Hvordan skriver jeg mit barn op til en plads i et dagtilbud?

Du skal bruge vores online selvbetjeningsløsning, digital pladsanvisning, til at opskrive dit barn til et dagtilbud. Løsningen kræver NemID.

Tilgå Digital Pladsanvisning med NemID


I selvbetjeningsløsningen kan du blandt andet:

 • Opskrive dit barn
 • Acceptere/afslå et pladstilbud
 • Udmelde dit barn
 • Søge om friplads  

Du kan kun benytte en computer til Digital Pladsanvisning - IKKE en tablet eller smartphone. Hvis ikke du selv har en computer, er det muligt at benytte én i Borgerservice eller på én af kommunens biblioteker. Når du opskriver eller udmelder dit barn i Digital Pladsanvisning, er det vigtigt at du afventer en kvittering på skærmen, da dette er din dokumentation for at du har opskrevet eller udmeldt dit barn. Kvitteringen gemmes automatisk i postkassen i Digital Pladsanvisning.

Er mit barn garanteret en plads i dagtilbud?

Dit barn mellem 0 til 6 år er garanteret en plads, senest 3 måneder efter du har indgivet ansøgningen, dog tidligst fra dit barn er 6 måneder gammel. 

Pasningsgarantien gælder for en alderssvarende plads i hele kommunen og ikke til en bestemt institution. 

Hvilke retningslinjer er der for optagelse af børn på venteliste til et dagtilbud?

Retningslinjer for optagelse af børn i Brøndby Kommunes dagtilbud er, at børn anvises plads til dagtilbud efter hvor længe barnet har stået på ventelisten (anciennitetsdatoen).

Ved adoption får du anciennitet fra barselsorlovens start, såfremt du sender din ansøgning om plads inden du begynder orloven.

Herefter tages hensyn til:

 • At alle børn på ventelisten tilbydes plads inden for pasningsgarantien (Pasningsgarantien er gældende til en plads i hele kommunen)
 • Børn henvist fra speciallæge eller anden myndighed
 • At søskende kan komme i samme institution
 • Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet

Værd og at vide om søskendefordelen:

For at ens barn er omfattet af søskendefordelen kræver det at følgende er opfyldt:

 • Barnet skal være skrevet på ventelisten senest en måned efter barnet er født. 
 • Søskende børnene kan gå i institutionen sammen i min. 3. måneder.
 • At der reelt er en ledig plads i institutionen til den pågældende dato

 

Værd at vide om overflytning:

Tilbydes en plads i en anden institution end den ønskede institution, har man mulighed for at blive stående på venteliste til overflytning og ens anciennitet bevares. Ved overflytning gælder en karenstid på 3 måneder. Dette betyder at man ikke tilbydes en ny plads, før barnet har gået i den tilbudte institution i 3 måneder. Hvis forældrene har måttet acceptere plads i en institution i en anden bydel end den bydel, hvor den ønskede institution ligger, er der dog ingen karensperiode

Hvad sker der, når jeg modtager et pladstilbud?

Når du modtager tilbud om plads i en daginstitution skal du acceptere tilbuddet i Digital Pladsanvisning inden for den frist, som står i tilbuddet.

Husk at takke ja eller nej til tilbuddet inden for tidsfristen

Hvis du ikke svarer tilbage inden fristen udløber, vil tilbuddet blive annulleret og vi vil tilbyde pladsen til andet barn på ventelisten. Dit barn vil efterfølgende blive slettet af ventelisten.

Hvis du vælger at sige nej til pladsen inden fristens udløb, bevarer du din plads på ventelisten. 

Ændring eller fortrydelse af en accepteret plads, kan ske med 1 måneds varsel, senest til den 15. eller den sidste dag i en måned, før den reelle startdato i et dagtilbud. Når der er mindre end 1 måned til startdatoen i dagtilbuddet, bliver accepten bindende. Forældre kan herefter tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, senest til den 15. eller den sidste dag i en måned.

Tilskud 

Herunder kan du læse de forskellige former for økonomisk tilskud, du som forælder til et barn i et dagtilbud kan søge om. 

Økonomisk friplads i dagtilbud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Ligger familiens samlede indtægt under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Der kan ikke søges fripladstilskud til private pasningsordninger.

Se fripladsskalaen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med et bestemt beløb:

 • for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første og
 • når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger

Du skal søge digitalt om økonomisk fripladstilskud og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Ansøg om økonomisk tilskud til dagtilbud 

Der er trådt nye regler i kraft 1. januar 2016 og det betyder at tilskuddet automatisk reguleres, hvis SKAT kan se, at husstandsindkomsten ændrer sig op eller ned med et bestemt beløb om måneden. Du har fortsat oplysningspligt, når der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus o. lign.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

 

Socialpædagogisk fripladstilskud

Kommunen skal give et økonomisk tilskud, når ophold i dagtilbud anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Tilskud til privatpasningsordning

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for, at vælge et økonomisk tilskud til privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Kommunen kan dog beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasningsordning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Læs Brøndby Kommunes krav og retningslinjer for tilskud til privat børnepasning (PDF)

Hvis du ønsker at benytte tilskud til privat pasning eller private børnepassere, skal du have en pasningsaftale. Du kan selv udfærdige en pasningsaftale, eller bruge dette eksempel: Pasningsaftale til privat pasning (PDF)

Læs hvilke tilskud Brøndby Kommune giver til private pasningsordninger (PDF)

Private pasningsordninger ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning. Kommunen skal dog føre tilsyn med den private pasningsordning. Og kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn passes mod betaling.

Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene. Hvis du ønsker at benytte et tilbud om privat pasningsordning, skal kommunen give et økonomisk tilskud.

 

Forskel mellem dagtilbud og privat pasningsordning

Private pasningsordninger kan ikke sidestilles med et dagtilbud og er derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44. Dette betyder, at der i private pasningsordninger ikke er krav om:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan
 • At sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen ikke sker i den private pasningsordning men foretages af PPR
 • Formaliseret forældreindflydelse
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg

Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning.

Overgang mellem privat pasningsordning og almindeligt dagtilbud
Hvis du ikke længere ønsker at benytte den private pasningsordning og i stedet ønsker at dit barn skal optages i et kommunalt dagtilbud, skal dit barn opskrives på ventelisten. Ancienniteten gælder fra den dato hvor dit barn bliver opskrevet på ventelisten og der anvises plads i henhold til de gældende anvisningskriterier der er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Du kan læse mere om privat pasningsordning på borger.dk: Regler for dagtilbud

 

Klageadgang i forhold til kommunens godkendelse af private pasningsordninger

Forældre kan ikke påklage kommunalbestyrelsens afgørelser om godkendelse af pasningsaftaler til Ankestyrelsen som klageinstans.

Hvis du ikke er enig i forvaltningens afgørelse kan du klage til kommunalbestyrelsen. 

Find mere information om tilskud på borger.dk

Find mere information om økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud på borger.dk

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 15. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune