Anbringelse af børn og unge under 18 år

Find information om anbringelse af børn og unge under 18 år

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte

Hvis dit barn har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan rådgiveren i Børn, Unge og Familier træffe afgørelse om, at et barn skal anbringes uden for hjemmet.

Rådgiveren skal udfærdige en børnefaglig undersøgelse inden der kan træffes en afgørelse om en anbringelse. I særlige tilfælde kan anbringelsen ske akut eller foreløbigt og dermed sideløbende med at den børnefaglige undersøgelse udfærdiges.

Den børnefaglige undersøgelse, som  bl. a. skal omfatte dit barns udvikling, jeres familieforhold, dit barns skoleforhold, fritidsforhold, sundhedsforhold eller andre relevante forhold, skal være afsluttet inden for 4 måneder og være nået frem til en vurdering af, hvad dit barn har behov for.

Du som forældremyndighedsindehaver skal som udgangspunkt være enig i, at rådgiveren udfærdiger undersøgelsen og du skal også selv deltage i undersøgelsen, men rådgiveren har mulighed for at lave undersøgelsen uden at du er enig heri. Dit barn har ret til at have en bisidder med til møderne.

Børn og unge under 18 år skal høres
Dit barn skal høres som led i undersøgelsen. Inden rådgiveren træffer afgørelse om dit barn skal anbringes uden for hjemmet, skal dit barn som udgangspunkt inviteres til en børnesamtale, som skal afdække dit barns holdning til den afgørelse, som rådgiveren påtænker at træffe.

Samtalen kan finde sted uden samtykke fra dig som myndighedsindehaver og uden at du er til stede, når hensynet til dit barns bedste taler for det.

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om børnesamtalen.

Læs mere om anbringelser

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Hvis rådgiveren vurderer, at der er risiko for, at dit barns sundhed eller udvikling lider alvorlig skade ved ophold i hjemmet og du som forældremyndighedsindehaver ikke vil give samtykke til en anbringelse, kan rådgiveren forelægge anbringelsen for kommunens børn og unge-udvalg, som træffer afgørelse om, hvorvidt dit barn skal anbringes uden samtykke. Dette kan ske af følgende grunde:

  • utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
  • overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for
  • misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
  • adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

Det er desuden en forudsætning, at problemerne ikke vil kunne løses, mens dit barn opholder sig i hjemmet. Rådgiveren udfærdiger en indstilling til kommunens børn og unge-udvalg, som herefter skal vurdere om der er grundlag for at anbringe dit barn uden et samtykke. Rådgiveren bestemmer, hvor dit barn efterfølgende skal anbringes og fastsætter også reglerne for samvær og kontakt. Rådgiveren tager også stilling til, om dit barn har behov for egentlig behandling.

Advokatbistand

Vi skal som kommune tilbyde dig eller begge forældre, som har forældremyndigheden, gratis advokathjælp i sager om anbringelse uden samtykke. Det samme tilbud skal gives til dit barn, hvis det er fyldt 12 år.

Valg af anbringelsessted

Når dit barn skal anbringes uden for hjemmet, er det rådgiveren, som træffer afgørelse om, hvor dit barn skal anbringes, og fastsætter de nærmere vilkår for samvær og kontakt mellem dit barn og familien samt netværket.

Rådgiveren skal vælge det konkrete anbringelsessted ud fra dit barns handleplan. Det betyder, at rådgiveren ud fra det beskrevne formål med og mål for anbringelsen skal vælge det anbringelsessted, der bedst kan imødekomme dit barns behov for hjælp og støtte.

Rådgiveren skal også lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder også, om en plejefamilie kan være det mest hensigtsmæssige for dit barn.

Der findes forskellige former for anbringelsessteder, heriblandt:

  • plejefamilier – herunder almene, forstærkede eller specialiserede plejefamilier eller netværksplejefamilier
  • eget værelse, kollegie eller et kollegielignende opholdssted
  • opholdssteder for børn og unge
  • døgninstitutioner – og herunder også delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger
  • pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling

Et anbringelsessted skal være godkendt af socialtilsynet. Når der er tale om netværksplejefamilier, skal plejefamilien dog være godkendt af den anbringende kommune.

Anbragte børn og unges ret til samvær og kontakt under anbringelsen

Dit barn har som udgangspunkt ret til samvær og kontakt med sin familie og netværk i den periode, det er anbragt uden for hjemmet.

Det er rådgiveren, som skal sørge for, at forbindelsen mellem dig og dit barn holdes vedlige og det er ligeledes rådgiveren, som træffer afgørelse om fastsættelse og regulering af samværene og kontakten.

Kommunens børn og unge-udvalg kan af hensyn til dit barns sundhed eller udvikling træffe tvangsmæssige afgørelser om overvåget samvær, afbrudt samvær, anonymisering af opholdssted og kontrol af brev-, mail- eller telefonkontakt.

Læs mere om støtte til børn med særlige behov på borger.dk

Læs om anbringelser uden for hjemmet på Social- og Ældreministeriets hjemmeside

Læs mere om dine rettigheder som anbragt 

 

Forældres ret til støtteperson

I forbindelse med en anbringelse af dit barn uden for hjemmet skal rådgiveren tilbyde dig en støtteperson. Det er forældremyndighedsindehaverens opholdskommune, der skal bevilge støttepersonen og dække udgifterne.

Det er støttepersonens opgave at lytte til dig og støtte dig under dit barns anbringelse og dermed være med til at styrke dit samarbejde og involvering i arbejdet omkring dit barn.

Hvis du vil klage

Hvis rådgiveren har truffet afgørelse om anbringelse af dit barn uden for hjemmet med samtykke skal du sende din klage til rådgiveren i Børn, Unge og Familier, der skal have mulighed for at genvurdere afgørelsen. Hvis rådgiveren ikke giver dig medhold i din klage, så sendes klagen videre til Ankestyrelsen, som efterfølgende behandler klagen.

Hvis Børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om anbringelse af dit barn uden for hjemmet uden samtykke kan både du og dit barn, som er fyldt 12 år, klage over denne afgørelse. Her skal du sende din klage i samarbejde med din advokat direkte til Ankestyrelsen, som efterfølgende behandler klagen.

Døgntilbuddet Dyringparken

I Brøndby Kommune har vi også døgntilbuddet Dyringparken for unge i alderen 13-23 år. 

 

Læs mere om Dyringparken

Kontakt

Børn, Unge og Familier

Brøndby Rådhus
Park Alle 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Sidst opdateret den 02. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune