For familier med børn med handicap eller kronisk lidelse

Læs hvilken støtte vi kan tilbyde jer i familien

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte

Hos Børn, Unge og Familieafdelingen kan du få støtte og vejledning 

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan rådgiveren i Børn, Unge og Familier rådgive og vejlede dig og din familie om fx økonomisk støtte til nødvendige merudgifter som følge af handicappet, aflastning, tabt arbejdsfortjeneste eller undervisning og vejledning til forældre, hvor der tages udgangspunkt i dit barns og jeres families aktuelle situation.

Rådgiveren kan endvidere guide dig videre til andre afdelinger i kommunen, hvis dit barn fx har brug for hjælpemidler, træning, specialdagtilbud eller specialundervisning.

Du kan kontakte os på nummer 43 28 28 28 eller via e-mail: born@brondby.dk .

Læs mere om den støtte, som vi kan tilbyde dit barn og familie

Familievejledning

For at kunne oprette en hurtig og relevant kontakt til jer som forældre, vil rådgiveren gerne tilbyde jer vejledning i den allerførste tid efter, at det er konstateret, at jeres barn har en funktionsnedsættelse.

Få råd og vejledning i familien
Som forældre har I mulighed for en grundig rådgivning og vejledning fra kommunen og I har som forældre ret til en samtale med en familievejleder for en helhedsorienteret rådgivning og vejledning om jeres families rettigheder og hjælpemuligheder.

Familievejledningen vil blive tilbudt inden for tre måneder efter, at rådgiveren har fået kendskab til, at den nedsatte funktionsevne er konstateret.

Familievejledningen gives i henhold til Servicelovens § 11, stk. 8.

Om familievejledning
Familievejlederen er alene et tilbud til jer om rådgivning i forbindelse med det første møde med afdelingen og I vil her få vejledning, som vil give jer mulighed for at være lidt bedre forberedt på de hjælpemuligheder, samt hvilke kontakter I vil få og kan opsøge. Der tilbydes som udgangspunkt et hjemmebesøg, men samtalen kan også finde sted på rådhuset.

Du kan kontakte os på nummer 43 28 28 28 eller via e-mail: born@brondby.dk

Specialpædagogisk vejledning

Hvis du som forælder eller nær pårørende oplever hverdagsudfordringer forbundet med dit barn med ADHD, autisme, mental retardering eller lignende handicap, så kan specialpædagogisk vejledning være noget for dig.

Hvem kan få hjælpen?

Forældre til børn med diagnoser inden for ADHD og Autisme eller andre handicap.

I kan få støtte og vejledning i forbindelse med:

 • hvordan tackler vi vores situation som familie
 • strukturering af aktiviteter og dagligdagen
 • empatiproblemer
 • kommunikationsproblemer
 • uhensigtsmæssig adfærd
 • sociale kompetencer
 • søskenderelationer
 • søvn
 • uro i kroppen
 • medicin

For nærmere information henvises til pjecen om specialpædagogisk vejledning.

Du kan kontakte os på nummer 43 28 28 28 eller via e-mail: born@brondby.dk.

Dækning af merudgifter

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, så kan du søge om økonomisk støtte til nødvendige merudgifter. Merudgiften skal være en konsekvens af dit barns handicap.

Hvem kan få hjælpen?

Du skal forsørge dit barn i hjemmet. Dette betyder, at dit barn skal bo hos jer som forældre eller hos jeres nærmeste familie.

Du kan stadig modtage økonomisk støtte til nødvendige merudgifter, hvis dit barn er på sygehus, er i aflastning eller i en periode går på kost- eller efterskole, men hvis dit barn derimod er i familiepleje eller på døgninstitution, kan du ikke modtage støtte til merudgifter.

Hvad er betingelserne?

Selvom du har et barn med handicap eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, er det ikke sikkert, at du har ret til økonomisk støtte til nødvendige merudgifter. For at få hjælp til merudgifter er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

 1. Dit barn er under 18 år, forsørges i hjemmet og opfylder en af følgende målgruppe kriterier:
  1. Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  2. En indgribende kronisk lidelse
  3. En indgribende langvarig lidelse.
 2. Merudgiften skal være nødvendige i forsørgelsen af barnet.
 3. Merudgiften skal være en konsekvens af en af de tre overstående kriterier (a, b eller c)
 4. Udgiften skal ikke kunne dækkes igennem anden lovgivning eller bestemmelser.
 5. De samlede merudgifter skal overstige bagatelgrænsen i løbet af et år.
  Bagatelgrænsen er på 5.145,- kr. i 2021

Støtte til merudgifter dækkes efter § 41 i Serviceloven.

Hvor skal du søge?

Kommunen, hvor dit barn har folkeregisteradresse, behandler din ansøgning. Det gælder også, hvis du og dit barns anden forælder ikke bor i samme kommune.

Du kan sende en ansøgning til os via Borger.dk.

Du kan læse mere om merudgifter i vores pjece eller på DUKH’s hjemmeside.

Læse mere i Brøndby Kommunes takstblad 

Ved tab af arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, så kan du søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Hvem kan få hjælpen?

Du skal forsørge dit barn i hjemmet. Det betyder, at dit barn skal bo hos jer som forældre eller hos jeres nærmeste familie.

Hvad er betingelserne?

Selvom du har et barn med nedsat funktionsevne er det ikke sikkert, at du har ret til at modtage tabt arbejdsfortjeneste. For at modtage tabt arbejdsfortjeneste er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

 1. Dit barn er under 18 år, forsørges i hjemmet og opfylder en af følgende kriterier:
  1. Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
  2. En indgribende kronisk lidelse
  3. En indgribende langvarig lidelse.
 2. Det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet passes i hjemmet.
 3. Det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen, faderen eller anden pårørende, der passer barnet.
 4. At du som forsørger helt eller delvis har måttet ophøre med din beskæftigelse for at passe barnet eller ikke kan påtage dig beskæftigelse, fordi du passer dit barnet.

 Støtte til tabt arbejdsfortjeneste dækkes efter § 42 i Serviceloven.

Hvor skal du søge?

Kommunen, hvor du som forælder har din folkeregisteradresse, behandler din ansøgning. Hvis du og den anden forælder bor i hver sin kommune, så er det ansøgerens bopælskommune, som skal behandle ansøgningen.

Du kan sende en ansøgning til os via Borger.dk.

Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste i vores pjece eller på DUKH’s hjemmeside.

Aflastning i - og uden for hjemmet

Aflastning er til jer, der har brug for et pusterum i hverdagen eller måske har brug for tid sammen med jeres andre børn. Rådgiveren tilbyder aflastning på både hverdage og weekender og foregår uden for hjemmet på en institution eller i en aflastningsfamilie. Der er også mulighed for at få aflastning i form af afløsning i hjemmet.

Aflastning uden for hjemmet
I skal kontakte rådgiveren, som sammen med jer, vil vurdere jeres behov for aflastning og finde ud af, hvilket tilbud, der passer bedst til jeres behov.

Aflastning bevilges efter § 44, jf. § 84 eller § 52, stk. 3, nr. 5 i Serviceloven.

Afløsning i hjemmet
I skal kontakte rådgiveren, som sammen med jer vil vurdere jeres behov for afløsning og finde ud af, hvilket tilbud, der passer bedst til jeres behov.

Afløsning bevilges efter § 41, § 44, jf. § 84.

Hvor skal du søge?

Kommunen, hvor dit barn har folkeregisteradresse, behandler din ansøgning. Det gælder også, hvis du og den anden forælder ikke bor i samme kommune.

Du kan kontakte os på nummer 43 28 28 28 eller via e-mail: born@brondby.dk.

Du kan læse mere om aflastning eller afløsning i vores pjece eller på DUKH’s hjemmeside.

Ledsagerordning

Unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af deres handicap, kan få tilbudt 15 timers ledsagelse om måneden.

Hvem kan få hjælpen?

Ledsagelse kan ydes til børn og unge mellem 12 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.

Det kan være kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede, børn eller unge med psykisk udviklingshæmning og andre, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd.

Ordningen omfatter ikke børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. Dette skyldes, at arbejdet med denne gruppe børn og unge stiller nogle særlige krav med hensyn til indsigt og træning, som ligger ud over de kvalifikationer, som de kommunalt ansatte ledsagere forudsættes at skulle have.

Ledsageordningens indhold

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. at hjælpe med at tage overtøj af og på samt med kørestol og andre ganghjælpemidler. Ledsageordningen skal supplere de øvrige serviceydelser, men ikke erstatte dem og omfatter således f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet.

Ledsageren kan - inden for forældremyndighedens rammer - følge barnet eller den unge hvor hen der ønskes, og barnet eller den unge bestemmer, hvad der skal ske. Ledsageordningen er ikke socialpædagogisk bistand.

Der er heller ikke tale om, at ledsageren skal fungere som kontakt- og støtteperson eller besøgsven. Ledsageren skal være opmærksom på, at tiden ikke bruges til at sidde hjemme, men sørge for opfyldelsen af det egentlige formål - at komme ud til de ønskede aktiviteter.

Hvor skal du søge?

Kommunen, hvor dit barn har folkeregisteradresse, behandler din ansøgning. Det gælder også, hvis du og den anden forælder ikke bor i samme kommune.

Du kan sende en ansøgning til os via Borger.dk.

Du kan læse mere om ledsagerordningen på DUKH’s hjemmeside.

Kontakt

Børn, Unge og Familier

Brøndby Rådhus
Park Alle 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Sidst opdateret den 13. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune