Sundhedsplejens tilbud

Læs hvilke tilbud sundhedsplejen tilbyder dig og dit barn

Sundhedsplejen kan tilbyde dig og familien flere former for hjælp og støtte

Læs mere om de forskellige tilbud nedenfor

Åbent hus hver tirsdag fra 13-14.30

Hver tirsdag har vi Åbent Hus for alle småbørnsforældre fra 13-14.30 i Horsedammen 42. 

Her kan du møde andre forældre, få en uformel snak om f.eks. amning, dit barns udvikling og trivsel mv., samt stille spørgsmål til vores sundhedsplejerske. Alle småbørnsfamilier er velkomne - også uden forudgående aftale. 

 

Tilbud for familier, spæd- og småbørn

Graviditetsbesøg

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg for gravide. Besøget er en god start på et langt samarbejde, hvor forældre og sundhedsplejerske kan lære hinanden at kende, inden barnet kommer. 

Til besøgene kan vi blandt andet drøfte:

 • Forventninger til den nye rolle som forældre
 • Graviditeten og evt. graviditetsproblematikker
 • Fødslen
 • Det nyfødte barn
 • Amning og anden kost
 • Pleje og omsorg for barnet
 • Samtale om hvad man kan forvente af et spædbarn og hvordan man kan danne en god relation til sit barn
 • Praktiske ting m.m.

Hvis I ønsker besøg af sundhedsplejen under graviditeten kan I kontakte sundhedsplejen på telefonnummeret nederst på siden, gerne så tidligt i graviditeten som muligt. Sundhedsplejen får ikke automatisk besked om graviditeter.

Hjemmebesøg efter fødslen

Alle familier med nyfødt børn tilbydes besøg i hjemmet.

Første besøg er et barselsbesøg, og ligger typisk inden for den første uge efter fødslen.  Efter barselsbesøget bliver familien kontaktet telefonisk eller skriftligt af den sundhedsplejerske, der skal følge familien fremover.

Sundhedsplejersken støtter familien med råd og vejledning om blandt andet:

 • Amning
 • Barnets øvrige kost
 • Spisekultur
 • Vitaminer
 • Barnets pleje og udvikling
 • Døgnrytme og søvn
 • Stimulation og motorisk udvikling
 • Kontakt med barnet og relations-dannelse
 • Den tidlige sprogudvikling og kommunikation med barnet
 • Øjenkontakt
 • Søskenderelationer
 • Start i daginstitution
 • Praktiske forhold
 • Forældreroller og ansvar
 • Fødselsreaktioner

Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig som det skal – herunder måler og vejer barnet.
 
Der er mulighed for at drøfte de glæder og bekymringer, der følger med, når man bliver forældre. Det er forældrenes spørgsmål og deres overvejelse, der danner udgangspunkt for samtalen. Sundhedsplejersken deler sin viden og erfaringer med forældrene og deler egne observationer og overvejelser.

Endvidere kan sundhedsplejersken informere om, hvilke muligheder der er for kontakt til andre samarbejdspartnere.
Det kan f. eks. være praktiserende læge, pladsanvisning, talehørepædagog, ergoterapeut, socialrådgiver, psykolog og familiebehandler.

Sundhedsplejen vil typisk komme på besøg:

 • Barselsbesøg 4-6 dage efter fødsel
 • Etableringsbesøg 7-10 dage efter udskrivelse
 • Besøg inden barnet er 1 måned gammel
 • Besøg når barnet er 2-3 måneder  
 • Besøg når barnet er 4-6 måneder
 • Besøg når barnet er 8-10 måneder

Familier med særlige behov tilbydes ekstra besøg og ydelser. 

Hvis I mod al forventning ikke hører fra sundhedsplejersken inden for den første uge efter fødslen, eller hvis der er brug for vejledning inden, kan I kontakte sundhedsplejen. Sundhedsplejersken får besked om barnets fødsel fra jordemoderen.

 

Mødregrupper

Som supplement til sundhedsplejens hjemmebesøg opretter sundhedsplejerskerne grupper for mødre i lokalområderne. Grupperne starter op, når børnene er omkring 1-2 måneder gamle.

Formålet med grupperne er, at mødrene kan få mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte problemer samt at lære andre mødre i lokalområdet at kende.

Det er sundhedsplejerskerne, der sammensætter grupperne, men grupperne køres af mødrene selv. Børnene vil have nogenlunde samme alder, og det vil være blandet første- og flergangsmødre.

Screening af fødselsdepression

Alle familier tilbydes i 3 ugers besøget, at begge forældre screenes for
fødselsdepression.

Både mødre og fædre kan rammes af en fødselsdepression. For nogle viser symptomer på en fødselsdepression sig allerede i graviditeten, mens andre får symptomer lige efter fødslen og andre først flere måneder efter fødslen. Er du i tvivl om, og bekymret for, om du har en fødselsdepression, skal du kontakte din sundhedsplejerske.

Sundhedsplejen ønsker at gribe en evt. fødselsdepression så tidligt som muligt, samt at gøre forældrene opmærksomme på symptomer ved en fødselsdepression, så de fremadrettet selv kan være opmærksomme på disse. Derfor tilbyder sundhedsplejen at screene begge forældre ved hjælp af et spørgeskema, i 3 ugers besøget. Hvis spørgeskemaet viser, at du har en fødselsdepression, bliver du henvist til praktiserende læge. Ligesom sundhedsplejersken har mulighed for at lægge ekstra besøg.

Symptomer på en fødselsdepression
En fødselsdepression kan have mange forskellige symptomer f.eks. at du:

• føler dig nedtrykt og trist, har let til tårer
• mangler lyst og interesse for dine omgivelser
• har mindre energi og er meget træt
• har problemer med at sove
• mister appetitten og taber dig
• trøstespiser
• har svært ved at koncentrere dig – husker dårligt
• mangler selvtillid
• slås med skyldfølelse og selvbebrejdelser
• er bange for ikke at være god nok som mor eller far
• er bange for at være alene eller for at gå ud
• er bange for at skade barnet
• har tanker om selvmord

Observation af samspil mellem barn og voksen

Når et barn kommer til verden, opstår der en ny situation i familien. Barnet udvikler sin egen personlighed, sine egne signaler og sit eget sprog. Som ny forælder skal man udvikle evnerne til at læse og tolke barnets signaler. 

Sundhedsplejen kan hjælpe jer som forældre med at blive mere bevidste om jeres egne kompetencer, og at I får fokus på og føler sikkerhed i at bruge disse kompetencer i andre samspilssituationer med barnet.

Sundhedsplejen tager udgangspunkt i en metode, som hedder ‘International Child Development Program’. ICDP. Dette er en uddannelse alle sundhedsplejersker har taget, og som vi anvender som fast tilbud i sundhedsplejen

ICDP går ud på, at man filmer samspillet mellem barn og voksen for bagefter at analysere og reflektere over det man ser. Ved at se sig selv i samspil med barnet, kan den voksne bl.a. blive styrket i sin kommunikation og omsorg. Helt konkret filmer sundhedsplejersken eller I selv et lille videoklip på kamera eller mobil, af samspillet mellem barn og voksen, eller af en situation som I synes er svær at tackle i hverdagen. Bagefter ser vi klippet sammen og analyserer og reflekterer over det, vi ser. Vi har fokus på de færdigheder, I som forældre allerede besidder, og det der fungerer godt i samspillet med barnet.

ICDP bygger på forskning inden for relations- og tilknytningsteorier. Det er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide.

Åbent hus for småbørnsfamilier

I Åbent Hus har du mulighed for at få en uformel snak om f.eks. amning, barnets udvikling og trivsel, orlov, spisevaner og lignende emner. Der er altid en sundhedsplejerske til stede.

Du får mulighed for at træffe andre forældre og danne nye netværk.

Der er Åbent Hus kl. 13.00 - 14.30:

 • Tirsdage i ulige uger på adressen Horsedammen 42, Brøndbyøster

Alle småbørnsfamilier er velkomne - også uden forudgående aftale. Der gives individuelle råd og vejledning, og der er mulighed for at få set på barnet og få det vejet.

 

For tidligt fødte/præmature børn

Familier med børn født før uge 37 tilknyttes en sundhedsplejerske med viden og erfaring på området. Sundhedsplejersken kan vejlede om de særlige udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet med at have et for tidligt født barn.

Adoptivbørn

Familier der har adopteret et barn tilknyttes en sundhedsplejerske med viden og erfaring på området. Sundhedsplejersken kan vejlede om de særlige udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet med, at barnet er adopteret

Tilbud for 1-6 årige og deres familie

Råd og vejledning

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning om børns trivsel. 

Sundhedsplejerskerne tilbyder blandt andet personalet i daginstitutioner og skoler sundhedsfaglig konsulentbistand, herunder rådgivning og vejledning om børns sundhed og trivsel, f.eks. mad til børn, ude-liv, hygiejne, forebyggelse af infektioner.

Sundhedsplejersken kan også yde rådgivning og vejledning i forhold til det enkelte barn under forudsætning af, at forældrene er orienteret.

Hvis du som forældre ønsker vejledning omkring dit barn, kan du kontakte sundhedsplejen. 

Hjemmebesøg for børn der ikke går i daginstitution

Sundhedsplejersken tilbyder hjemmebesøg til familier med børn på 2½ - 3 år, der ikke går i daginstitution, og til de børn, der tidligere har haft behov for støtte. I besøget taler sundhedsplejersken med forældrene om barnets udvikling og sundhed. Gennem leg med barnet danner sundhedsplejersken sig et indtryk af barnets udvikling som helhed, barnets syn og hørelse, sprog, kroppens bevægelser mv.

Tilbud for 6-18 årige

Helbredsundersøgelser i skolen

Når børnene bliver ældre, er det skolesundhedsplejen som vil være den primære kontakt i forbindelse med barnets helbred. Skolesundhedsplejen er en forlængelse af de tilbud som børn og forældre fik i spædbarnsalderen. 

Skolebørn får tilbudt helbredsundersøgelser, sundhedssamtaler samt sundhedspædagogiske aktiviteter og undervisning. 

Helbredsundersøgelserne kan omfatte syn, hørelse, farvesans, motorik, vægt og højde, afhængigt af klassetrin og det enkelte barns behov. Sundhedssamtalerne tager udgangspunkt i områder, der er aktuelle for barnet/den unge i forhold til sundhed og udvikling.

Der udleveres altid en invitation til barn og forældre inden samtalen og undersøgelsen. Det er meget vigtigt, at forældrene deltager i samtalen i børnehaveklassen. På de øvrige klasse trin vil barnet komme alene eller i mindre grupper. Forældre er altid velkomne til at deltage eller kontakte sundhedsplejersken.

Efter undersøgelsen har sundhedsplejersken en konference med klasselæreren omkring det, der har betydning for barnets skolegang. Sundhedsplejersken deltager også i skolernes sundhedsarbejde og i sundhedsundervisningen, der kan foregå i klasserne eller for mindre grupper af elever.

Sundhedsplejerskerne samarbejder med og har konsulentbistand i forhold til lærere og pædagoger.

Tilbud i skolen:

 •  0. klasse: motorisk screening, undersøgelse og samtale med forældre
 •  1. klasse: sundhedspædagogisk undervisning
 •  2. klasse: undersøgelse og samtale med forældre
 •  4. klasse: pubertetsundervisning piger
 •  5. klasse: undersøgelse, samtale
 •  6. klasse: pubertetsundervisning drenge
 •  7. klasse: sundhedseksperimentarium
 •  8. klasse: undersøgelse og samtale
Klinik for overvægtige børn (KOB)

Sundhedsplejen i Brøndby Kommune tilbyder behandling af overvægtige børn og unge i alderen 3-18 år.

Vi yder individuel vejledning, støtte og hjælp til at stoppe vægtøgning, hvilket med tiden og højdetilvækst vil betyde, at barnet bliver slankere. Hvis barnet allerede er udvokset er målet med tiden vægttab.

Resultatet kan være, at barnet/ den unge trives bedre, bliver gladere og får mere selvtillid og kan deltage mere aktivt i fællesskaber med andre børn/unge.

Tilbuddet henvender sig både til barnet/den unge og familien, da en vellykket indsats kræver, at hele familien bakker op. Holbæk-modellen er en fantastisk mulighed for at lette dit barns liv og skabe fysisk og mental trivsel i jeres familie.

Hvem kan deltage?

 • Familier med børn/unge fra 3- 18 år som har overvægt
 • Familier der er motiverede for at ændre livsstil
 • Familier som kan komme til samtale hos sundhedsplejersken ca. hver 6.-8. uge

Behandlingen

Vi laver en individuel plan, og I vil få hjælp og vejledning til at klare de udfordringer og problemer, I møder undervejs i forløbet. Omfanget er cirka seks årlige samtaler som foregår på klinikken for overvægtige børn i sundhedsplejens lokaler på Nørregård, Horsedammen 42 i Brøndbyøster. Behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid. Som udgangspunkt deltager barnet/den unge, begge forældre og eventuelt også søskende.

Hvad kræver det af jer som familie?

Det allervigtigste er, at hele familien er indstillet på de nye sunde vaner. Det er også vigtigt, at I kommer til samtalerne og overholder de aftalte tider. Forløbet er ikke tidsbegrænset og det kan fortsætte så længe familien og overvægtsteamet vurderer, at der er behov for det, eller til barnet er voksent.

Hvordan kommer I med?

I tilmelder jer et forløb ved at kontakte sundhedsplejen på telefon eller mail. Se kontaktinformationer nederst på siden. 

Læs mere om klinikken

Tilbud til familier med særlige behov

Hjemmebesøg

Sundhedsplejen tilbyder flere besøg til familier, som har udfordringer i hverdagen.

Har jeres barn en særligt sårbarhed, fysiske eller psykiske udfordringer eller handikap, eller står I overfor sundhedsmæssige eller sociale udfordringer, kan I tale med sundhedsplejersken om jeres behov.

Jeres aktuelle situation er afgørende for omfanget af sundhedsplejens tilbud.

Mor og barn grupper til mødre under 25 år

Mor og barn gruppe til mødre under 25 år. I samarbejde med Familiehuset tilbyder sundhedsplejen en gruppe for mødre under 25 år.

 • Gruppen er et tilbud til mødre, der kan have svært ved at få en god rytme i hverdagen, have svært ved at forstå sit barn, føler sig alene eller usikker som mor, eller er føler sig trist. 
 • I gruppen er der mulighed for at dele erfaringer med andre unge mødre. 
 • Gruppen mødes fast en gang om ugen, og der deltager en sundhedsplejerske og en familiebehandler hver gang. 
 • Du kan være tilknyttet gruppen i et år.
Mor og barn grupper til mødre over 25 år

I samarbejde med Unge og familie teamet tilbyder sundhedsplejen en gruppe for mødre over 25 år.

 • Gruppen er et tilbud til mødre, der kan have svært ved at få en god rytme i hverdagen, have svært ved at forstå sit barn, føler sig alene eller usikker som mor, eller er føler sig trist. 
 • I gruppen er der mulighed for at dele erfaringer med andre unge mødre. 
 • Gruppen mødes fast en gang om ugen, og der deltager en sundhedsplejerske og en familiebehandler hver gang. 
 • Du kan være tilknyttet gruppen i et år. 
Unge familier - Ung familie på vej

I samarbejde med Unge og familie teamet har sundhedsplejen et tilbud til unge familier, der venter barn eller netop har født.

 • For at kunne deltage skal mor eller far være under 23 år og være førstegangsforældre.
 • I graviditeten tilbydes afklarende samtaler samt psykologisk og praktisk forberedelse til forældrerollen.
 • Vi skræddersyer forløbet til familiens behov med hensyn til både hyppighed og emner.

Læs om hvordan vi behandler din data

Kontakt

Sundhedsplejen

Horsedammen 42 gang C
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 23 99

Kontakt til mor og barn gruppe til mødre under 25 år

Sundhedsplejerske Vibeke Petersen
vpt@brondby.dk 
Tlf. 20 46 85 04 

Tove Flensborg Hansen
Tilknyttet: Unge og Familie Teamet
tha@brondby.dk
Tlf. 20 21 62 11 

Kontakt til mor og barn gruppe til mødre over 25 år

Sundhedsplejerske Mia Borgstrøm
miabo@brondby.dk 
Tlf. 20 46 98 34

Sandra Fischer
Tilknyttet Unge og Familie Teamet
sanhe@brondby.dk
Tlf. 21 28 12 36

Sidst opdateret den 01. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune