Håndter dit bygge- og anlægsaffald

Her på siden kan du læse mere om hvad bygge- og anlægsaffald er, hvordan du anmelder det, håndterer det og kommer af med det.

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald til kommunen

Indeholder dit bygge- og anlægsaffald farlige stoffer og/eller frembringer projektet mere end 1 ton affald, skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald affald til kommunen. Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før, du går i gang med arbejdet.

Hvad er bygge- og anlægsaffald?

Alle byggeprojekter, både ombygning, tilbygning, nybyggeri og renovering producerer en masse affald i form af materialerester fra nedrivning, demontering, fraskæring osv.

Affaldet består typisk af:

 • Natursten, f.eks. granit
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Gulvplanker
 • Blanding af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Fliser/klinker
 • Sanitet
 • Vinduer
 • Gips og puds
 • Jord
 • Jern og metal
 • Asfalt
 • Beton og gasbeton
 • Blandinger af beton og asfalt
 • Blanding af stenmaterialer
 • Isolering fx sten- og glasuld
 • Asbestholdige materialer, f.eks. rør, vægge, tagplader m.v.
 • PVC / plast materialer f.eks. i form af rør, tagrender, gulvbelægning m.v.
 • Byggematerialer der indeholder farlige stoffer, f.eks. maling
 • Tagbeklædning med stenkuldstjæreholdig asfalt
 • PCB-holdige materialer

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald hvis:

 • Dit byggearbejde frembringer mere end 1 ton affald
 • Du fjerner asbestholdige materialer
 • Du fjerner forurenet eller farligt affald, f.eks. tungmetaller i maling, PCB eller klorparaffiner.
 • Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald mindst 14 dage før, arbejdet går i gang

Du skal også sikre dig, at der ikke er miljøfremmede stoffer, såsom asbest, PCB og tungmetaller i affaldet. Hvis byggearbejdet vedrører bygningsdele, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal der foretages en PCB-screening.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit affald er bygge- og anlægsaffald, og hvad du skal gøre med det, kan du kontakte Brøndby Kommunes Miljøafdeling. 

Sådan anmelder du bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald mindst 14 dage før, at arbejdet går i gang.

I anmeldelsen skal du angive:

 • Typer af affald
 • De forventede mængder
 • Den målte koncentration af miljøfarlige stoffer
 • EAK koder for farligt affald inkl. asbest

Du skal vedlægge dokumentation for prøvetagningen og analyseresultaterne af de relevante byggematerialer.

Når du har anmeldt affaldet, vil vi gennemgå materialet. Vi anviser derefter dit affald til et godkendt modtageanlæg. Brøndby Kommune vil som udgangspunkt altid anvise affaldet til de modtageanlæg, som er udpeget i kommunens Regulativ for erhvervsaffald 

I arbejdet med bygge- og anlægsaffald følger Brøndby Kommune de retningslinjer, som er beskrevet i det fælles forvaltningsgrundlag, som de sjællandske kommuner har udarbejdet.

Du betaler selv for at få bortskaffet dit affald.

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det dit ansvar som bygherre at sikre at bygge- og anlægsaffaldet anmeldes korrekt.

Håndtér dit bygge- og anlægsaffald rigtigt

Trin 1: Bygningsgennemgang og affaldsklassificering

For at kunne sortere affaldet korrekt er det nødvendigt at gennemgå bygningen for at få et overblik over hvilke typer affald, der kan opstå ved arbejdet.

Du kan læse mere om, hvor du normalt vil finde farlige stoffer på Læs mere om, hvor du ofte finder farlige stoffer hos Renover-sikkert 

Vejledning til screening af bygninger ved nedrivning og renovering indeholder et afkrydsningsskema, der kan hjælpe dig til at identificere miljøproblematiske stoffer i din bygning. Miljø- og sundhedsfarligt affald skal identificeres, og mængderne skal estimeres. Hvis der er mistanke om, at dele af bygge- og anlægsaffaldet kan indeholde farlige stoffer, skal der udtages prøver til analyse for at dokumentere forureningsgraden.

Du kan downloade Vejledningen til screening af bygninger ved nedrivning og renovering her. 

På baggrund af analyseresultaterne vil kommunen klassificere og anvise affaldet. Du betaler selv for at få analyseret og bortskaffet dit bygge- og anlægsaffald, der indeholder tungmetaller.

Der gælder særlige regler for gennemgang af bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, da der i denne periode blev anvendt PCB-holdige byggematerialer.

Trin 2: Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen, hvis du forventer, at der fremkommer mere end 1 ton affald.

Hvis der skal udskiftes termoruder, der kan være fra perioden 1950-1977 skal arbejdet altid anmeldes – uanset affaldsmængderne og størrelsen af det areal, arbejdet vedrører.

Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen uanset affaldsmængder. Farligt affald skal også anmeldes ved nybyggeri.

Du skal vedlægge dokumentation for prøvetagningen og analyseresultaterne.

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald mindst 14 dage før, at arbejdet begynder.

Trin 3: Sortering af bygge- og anlægsaffald

Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning. Generelt gælder, at materialer, der kan genanvendes, skal genanvendes.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 • Natursten, fx granit og flint
 • Uglaserede tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaserede tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Isoleringsmateriale såsom sten- og glasuld produceret efter 1997
 • Jord
 • Blanding af beton og asfalt
 • Træ

Asbest og andet forurenet eller farligt bygge- og anlægsaffald skal frasorteres det rene bygge- og anlægsaffald.

Brøndby Kommune har udarbejdet vejledningen Håndtering af bygge- og anlægsaffald, som blandt andet giver et overblik over, hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres. Se og download vejledningen Håndtering af bygge- og anlægsaffald her

Trin 4: Behandling og bortskaffelse

Det rene og sorterede affald skal så vidt muligt genbruges af bygherren selv. Kan det ikke bruges i eget byggeri, bør det så vidt muligt afsættes til andre, der kan bruge det til materialets oprindelige formål eller lignende formål.

Det rene og sorterede affald, der ikke kan genbruges af bygherre eller af andre, skal sendes til et registreret anlæg for genanvendelse eller afleveres til en indsamlingsvirksomhed, der er registreret i affaldsregistret.

Asbestaffald skal til deponi hos AV-miljø. Forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald, skal sendes til særlig behandling på et godkendt anlæg.

Læs mere i Vejledning til håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Hvem har ansvaret for bygge- og anlægsaffaldet?

Bygherre har ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald

Som bygherre er det dit ansvar at sørge for, at byggeaffaldet bliver anmeldt til kommunen, sorteret efter de gældende regler og kørt væk til genbrugsstationen eller et godkendt modtageanlæg. Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at bygge- og anlægsaffaldet bliver håndteret korrekt. Bygherren er den person eller virksomhed, der betaler for det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Læs mere i Regulativ for erhvervsaffald

Allerede i planlægningen af byggeprojektet er det vigtigt at tage højde for, hvordan og hvornår byggeaffaldet skal fjernes. Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen mindst 14 dage inden, du går i gang med byggearbejdet.

Derudover vil det som regel være en god idé at få affaldet kørt væk jævnligt i løbet af byggeriet – både af hensyn til miljøet og for at sikre bedre plads til byggepladsen.

Hvordan kommer jeg af med mit bygge- og anlægsaffald?

Aflever dit byggeaffald på genbrugsstationen

Du kan aflevere mindre mængder sorteret byggeaffald på genbrugsstationen. Affaldet må afleveres i køretøjer på højst 3.500 kg. plus en trailer. For at benytte genbrugsstationerne, skal din virksomhed være registreret og tilmeldt en abonnementsordning eller en ordning for betaling pr. besøg. Priserne for besøg på genbrugsstationerne inkluderer aflevering af op til 5 kg farligt affald pr. besøg. For hver påbegyndt 10 kg. derudover skal du betale et gebyr.

Tilmeld din virksomhed hos Vestforbrændingen

Læs mere om Brøndby Genbrugsstation og priser for aflevering af affald her.

Skal du have transporteret større mængder byggeaffald, f.eks. i forbindelse med nedrivning af vægge eller udskiftning af taget, kan du evt. leje en container hos en transportør eller vognmand eller betale en transportør eller vognmand for at køre det direkte til genbrug. Find en virksomhed, der kan håndtere eller transportere dit affald hos Miljøstyrelsen 

Sælg det byggeaffald, der kan genbruges

Hvis dit byggeaffald har en kvalitet, så det umiddelbart kan genbruges, som det er, bør du tage kontakt til en forhandler, der sælger brugte byggevarer. Følgende typer byggevarer forhandles brugt:

 • Vinduer
 • Døre
 • Køkkeninventar
 • VVS-udstyr som brusekabiner, vaske og wc’er
 • Detaljer som dørgreb og beslag
 • Tagsten og mursten

For at være interessante til genbrug skal materialerne være i god stand og af god kvalitet, men ikke nødvendigvis unikke. Det er vigtigt, at de tages ud eller afmonteres hele, og det kræver forsigtighed under nedrivningen.

Kontakt nogle forhandlere eller byttecentraler på nettet, inden du går i gang, for at høre, om der er interesse for byggematerialerne. Så kan du regne på, om det kan betale sig for dig at forsøge at sælge dem.

Du skal dog være opmærksom på, at materialer der indeholder farlige stoffer ikke må genbruges, men skal håndteres som forurenet eller farligt affald. Det kan for eksempel være termoruder fra perioden 1950-1977, træværk malet med blyholdig maling eller materialer, der indeholder asbest og/eller PCB.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 12. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune