Farligt affald fra virksomheder

Miljøfarligt affald må ikke blandes med andre typer affald, men skal opbevares og bortskaffes særskilt.

Håndter farligt affald rigtigt

Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer det farlige affald rigtigt. Ellers kan det forvolde stor og uoprettelig skade på vores miljø.

Du kan her læse om de gældende regler for opbevaring og bortskaffelse af farligt erhvervsaffald. Læs mere i Brøndby Kommune Regulativ for Erhvervsaffald.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er:

 • Olieaffald, f.eks. smøreolie, spildolie og oliefiltre
 • Kemikalier, f.eks. opløsningsmidler, syrer/baser, insekt- og ukrudtsmidler
 • Maling, lak og lignende
 • Diverse filtre
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Batterier
 • Medicinrester
 • Lysstofrør og spare pærer
 • Asbest, PCB, bly, kviksølv, klorparaffiner mv.

Herudover kan nogle virksomheder have klinisk risikoaffald, som også skal behandles forsvarligt.

Har du eksplosivt eller radioaktivt affald, skal du kontakte Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Opbevaring af farligt affald

Virksomheden skal opbevare sit farlige affald, så det ikke medfører risiko for forurening af jord og grundvand. Der må heller ikke være risiko for, at affaldet havner i kloakken. I folderen Tips og tricks til god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter kan du finde hjælp til at overholde de krav, der er til, hvordan du skal opbevare farligt affald.

Læs mere i Tips og tricks til god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter

 • Ved indendørs opbevaring skal gulvet være tæt, og beholdere skal være løftet fra gulvet. Ved spild eller uheld må affaldet ikke kunne løbe i kloak eller sive gennem gulv.
 • Ved udendørs opbevaring skal oplagspladsen være overdækket og indrettet med tæt bund samt sikret mod vejrlig og tilledning af regn- eller smeltevand. Pladsen skal være indrettet med opkant eller fald til opsamlingsbrønd/sump under stabil rist, så spild svarende til den største beholder kan tilbageholdes og opsamles. Ovennævnte gælder også for benyttelse af lukkede specialcontainere og skure til opbevaring af farligt affald.
 • Opbevaring af flydende, uemballeret farligt affald kan ske i overjordiske tankanlæg.

Sådan kommer du af med virksomhedens farlige affald

Du må ikke blande forskellige typer af farligt affald, og du skal aflevere det i en tæt og forsvarligt lukket beholder. Aflever helst i den originale beholder, så de der behandler affaldet, kan se, hvad der er i den.

Der er forskellige løsninger til at komme af med virksomhedens farlige affald afhængigt af typen og mængden af affald.

 • Anvend en registreret transportør til at afhente affaldet.
 • Transporter selv mindre mængder (max 200 kg) og aflever det mod betaling hos SMOKA, Prøvestenen U-vej 7, 2300 København S.
 • Har virksomheden kun mindre mængder husholdningslignende farligt affald, kan du aflevere det på en af Vestforbrændingens genbrugsstationer (max 200 kg. om året). Det kræver dog, at din virksomhed er tilmeldt til Genbrugsstationen.
  Tilmeld dig genbrugsstationen hos Vestforbrænding 
 • Hvis din virksomhed har medicinrester eller kanylebokse, skal du aflevere det hos SMOKA eller få SMOKA til at hente det hos dig.

Husk altid at få en kvittering for det farlige affald, så du har dokumentation for, at du har afleveret det korrekt.

Ikke genanvendeligt farligt affald skal du have anvist af kommunen. 

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune