Olietanke større end 6.000 liter

Der gælder forskellige regler for olietanke mindre og større end 6.000 liter. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du kan etablere, udskifte, sløjfe eller bortskaffe olietanke større end 6.000 liter.

Olietanke større end 6.000 liter

Nedenfor kan du læse reglerne for mellemstore olietank. Det vil sige nedgravede tanke, som kan rumme mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke, som kan rumme mellem 6.000 og 200.000 liter.

Olietanke, som er større end dette, kræver særlig tilladelse fra Brøndby Kommune.

Du kan finde information om olietanke under 6.000 liter her. 

Etabler og udskift din olietank

Hvis du ønsker at udskifte din olietank eller etablere en ny, hvad enten den er overjordisk eller nedgravet, skal du anmelde det til Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Anmeldelse om etablering af olietank skal sendes senest 4 uger før, arbejdet påbegyndes. Du skal sammen med anmeldelsen sende en beskrivelse af anlægget og en skitse af placeringen på ejendommen.

Du skal sende tankattesten til Brøndby Kommunes Miljøafdeling umiddelbart efter etableringen er udført. Etableringen skal udføres af en sagkyndig, og som ejer af tanken er det dit ansvar, at olietanken og det tilhørende rørsystem er typegodkendt.

Herudover stiller Olietankbekendtgørelsen kapitel 6 §§ 25-28 en række krav til etableringen af mellemstore olietanke. Læs mere om kravene til etablering af mellemstore olietanke i Olietankbekendtgørelsen 

Sløjf din olietank

Ved olietanke større end 6.000 liter, er det tankenes tilstand, der afgør, hvornår sløjfning skal ske. Hvis en olietank tages varigt ud af brug, skal tanken og dens rørsystemer sløjfes korrekt. Sløjfningen af en nedgravet olietank sker enten ved at grave olietanken op eller ved at afblænde den.

Ved sløjfning skal tanken bundsuges og spules ren. Hvis tanken ikke fjernes, skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken plomberes, så påfyldning ikke kan finde sted. Hvis der er fare for sammenstyrtning f.eks. ved tung kørsel oven på tanken, anbefaler vi, at tanken fyldes med sand.

Vi anbefaler, at du lader en autoriseret VVS-installatør udføre sløjfningen. Hvis tanken ikke bliver sløjfet af en autoriseret VVS-installatør, skal du kontakte kommunen, inden arbejdet bliver udført, da kommunen så vil føre tilsyn med, at tanken bliver sløjfet korrekt.

Når arbejdet er afsluttet, skal du sørge for, at kommunen får skriftlig dokumentation for, hvordan tanken er blevet sløjfet. Du skal sende anmeldelsen om, at anlægget er sløjfet til Brøndby Kommunes Miljøafdeling senest 4 uger efter sløjfningen.

Hvis der konstateres en forurening under arbejdet, skal arbejdet straks stoppes og forureningen anmeldes til Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Bortskaf din olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren. Du kan finde liste over registrerede affaldstransportører og indsamlingsvirksomheder hos Miljøstyrelsen. Læs mere om registrerede affaldstransportører og indsamlingsvirksomheder hos Miljøstyrelsen. 

Forurening fra olietanke

Hvis man konstaterer eller har mistanke om, at en olietank er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening ved olietanken, skal det straks anmeldes til Brøndby Kommunes Miljøafdeling og dit forsikringsselskab.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Brøndby Kommunes Miljøafdeling og sit forsikringsselskab.

Krav til olietanke over 6.000 liter

Tanke nedgravet før 1. april 1970, som ikke har udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes, medmindre de er beskyttet indvendigt mod korrosion eller beskyttet udvendigt med effektiv katodisk beskyttelse.

Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af en sagkyndig og ske med følgende intervaller:

  • Ved anlæg med ståltanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede skal inspektion og tæthedsprøvning ske mindst hvert 10. år
  • Ved anlæg med ståltanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion skal inspektion og tæthedsprøvning ske mindst hvert 5. år
  • Anlæg med plasttanke skal ikke inspiceres, men tæthedsprøves mindst hvert 10. år.
  • Dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.
  • Tanke med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm og overjordiske tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion skal ikke tæthedsprøves.

Ejeren og brugeren af tanken skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer.

Egenkontrol

Brugere af olietanke større end 6.000 liter har pligt til mindst én gang om måneden at føre tilsyn med, at anlægget er tæt. Det gøres ved at føre kontrol med forbruget og beholdningen. Forbrug skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med forbrugsmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling. Til pejling må der ikke anvendes pejlestokke af materialer, der kan beskadige tanken eller dens belægninger.

I anlæg med overjordiske tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet i rummet mellem de dobbelte vægge.

Resultaterne af målingerne skal opbevares i mindst 5 år.

Krav til egenkontrol, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning af mellemstore tanke fremgår af olietankbekendtgørelsens §§ 35-43.

Læs mere om de generelle regler for mellemstore olietanke her

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune