Særlige krav til spildevand

Her på siden kan du læse mere om kravene til udledning af spildevand, og hvordan du håndterer overskydende regnvand.

Ansøg om tilslutningstilladelse

Virksomheder med udledning af processpildevand skal have en tilslutningstilladelse fra kommunen. Vær opmærksom på, at en tidsbegrænset udledning også kan kræve en tilslutningstilladelse. Der kan være krav om etablering af olie- og benzinudskiller afhængigt af typen af processpildevand.

Særlige krav til spildevand

Spildevand fra en virksomhed kan opdeles i:

  • Processpildevand
  • Sanitært spildevand

Processpildevand kommer fra virksomhedens produktion og kan indeholde forurenende stoffer. Sanitært spildevand kommer fra virksomhedens køkken, toilet og bad.

Du kan finde yderligere information om regn- og spildevand på HOFOR og BIOFOS hjemmesider, der modtager vandet fra Brøndby Kommune.

Virksomheden har ansvar for at søge om tilslutningstilladelse

Det er virksomhedens ansvar at søge om tilslutningstilladelse hos kommunen. En byggetilladelse giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse - heller ikke omvendt.

Virksomheden skal kontakte kommunen:

  • Hvis virksomheden har processpildevand
  • Hvis virksomheden har en olie- eller benzinudskiller
  • Hvis virksomheden vil etablere en vaskeplads
  • Hvis virksomheden laver nye afledninger
  • Hvis virksomhedens sammensætningen af spildevand ændres. Det kan f.eks. være, hvis der installeres nye anlæg, nye proceslinjer eller ændres i råstoffer og rengøringsmidler

Der er op til 6 ugers sagsbehandlingstid på ansøgninger om tilslutningstilladelse. Det er derfor en god idé at kontakte kommunen allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer.

Læs om, hvordan du får en tilslutningstilladelse til spildevand i Vejledning om tilslutningstilladelser

Krav om etablering og vedligehold af olie og benzinudskillere

Hvis der er risiko for olie- eller benzin i spildevandet, skal der etableres en olie- og benzinudskiller på afløbet. Formålet med udskilleren er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan give problemer i både kloak og renseanlæg.

Læs mere om olie- og benzinudskillere i Information om olie- og benzinudskillere 

Alle olieudskillere skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning jf. kommunens Regulativ for erhvervsaffald. Du kan dog søge dispensation fra ordningen, hvis du indgår en fast aftale med et andet slamsugerfirma.

Søg om tilslutningstilladelse ved midlertidig udledning

Du skal også søge om tilslutningstilladelse, hvis du har en tidsbegrænset udledning. Det kan f. eks. være i forbindelse med et byggeri, hvor du kan have brug for at aflede grundvand eller overfladevand til kloak, eller hvis din virksomhed har spildevand i en kortere periode, som ikke er dækket ind af en tilslutningstilladelse

Regnvand til kloak eller nedsivning

Ønsker du at udvide, f.eks. et parkeringsareal eller en bygning, vil du typisk aflede mere regnvand til kloakken.

Du skal være opmærksom på, at der grænser for, hvor meget vand du må aflede til kloakken fra den enkelte grund. Du kan læse mere om hvilke grænser, der gælder i Spildevandsplanen.

Hvis regnvandsmængden overskrider grænsen i spildevandsplanen, skal du håndtere den overskydende vandmængde på egen grund. Det betyder i praksis, at du skal forsinke vandet f.eks. med et bassin, så der ikke afledes mere vand end tilladt pr. tid til kloak. 

Nogle steder vil det være muligt at nedsive den overskydende vandmængde. Nedsivning kræver normalt en tilladelse og i nogle tilfælde, f.eks. på forurenede grunde, vil nedsivning typisk ikke tillades.

Du kan finde yderligere information om regn- og spildevand hos HOFOR og BIOFOS, der modtager vandet fra Brøndby Kommune.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 03. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune