Høring af Tilsynsplan for miljø 2022-2025

Tilsynsplan for miljø 2022-2025 i nu i offentlig høring fra den 7. oktober til den 4. november 2021.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 8. september 2021 vedtaget at sende Tilsynsplan for miljø 2022-2025 i 4 ugers offentlig høring og har desuden vedtaget, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget. 

Baggrund og indhold

Hvert fjerde år skal kommunen udarbejde en tilsynsplan for de kommende 4 år, som udstikker rammerne for tilsyn med kommunens virksomheder. Denne udgave er en revision af Tilsynsplanen fra 2018-2021, og byder ikke på væsentlige ændringer.

Læs Tilsynsplan for miljø 2022-2025 

Høring

Høringsperioden løber i 4 uger fra den 7. oktober til den 4. november 2021. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale plan.

Høringssvar indkommet i høringsperioden, der giver anledning til rettelser, vil blive indarbejdet i tillægget inden den endelige vedtagelse. Tillægget træder først i kraft ved den endelig vedtagelse.

Kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik. 

Miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med tillægget er der udarbejdet en miljøscreening, jf. Miljøvurderingslovens § 8. Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af den offentliggjorte miljøscreening. Læs miljøscreeningen af Tilsynsplan for miljø 2022-2025. 

Klagevejledning til miljøvurdering

Du kan klage over Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 16. Du har mulighed for at klage indtil den 4. november 2021. Din klage skal indgives skriftligt til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på Planklagenævnets hjemmeside. Når du klager, opkræver Planklagenævnet et gebyr for behandling af klagen. Vejledning om gebyrbetalingen findes ligeledes på Planklagenævnets hjemmeside, hvor du også kan læse reglerne for, i hvilke situationer gebyret tilbagebetales. Du kan ligeledes finde yderligere oplysninger om klageportalen og sagsbehandlingen i øvrigt på Planklagenævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan stilles til Teknik- og Miljøforvaltningen på e-mail: miljo@brondby.dk

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 11. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune