Ekspropriation til anlæg af HOFORs forsyningsledninger i Kirkebjerg

Kommunalbestyrelsen har efter ansøgning fra HOFOR vedtaget, at der skal eksproprieres til anlæg af HOFORs forsyningsledninger på privat grund i Kirkebjerg.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder i forhold til nye vand- og spildevandsledninger. Dette sker med hjemmel i vandforsyningslovens § 37 (lov nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning mv.), samt miljøbeskyttelseslovens § 58 (lov nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse). Proceduren for ekspropriation følger vejlovens regler, og åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 1. december 2021

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan fås på Brøndby Rådhus, Park Allé 160, 2605 Brøndby i tidsrummet fra den 3. november 2021 til den 1. december 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Brøndby Kommune, Connie Tilgren Askløf – mail cta@brondby.dk samt telefon 4328 2443.

Sidst opdateret den 02. januar 2023
Skrevet af Brøndby Kommune