Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 samt lokalplan 256, Tranehaven, offentlige formål

Brøndby kommunalbestyrelse har på sit møde d. 10 november 2021 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 samt lokalplan 256, Tranehaven offentlige formål, endeligt.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at bygge en ny daginstitution, der har 160 normerede pladser, i området mod Park Allé. De eksisterende institutioner får mulighed for mindre til- og udbygninger. Den kommende institution har bæredygtighed, natur og biodiversitet, som grundlæggende tema. Derfor er der krav i lokalplanen om, at eksisterende beplantning i videst muligt omfang skal bevares.

Lokalplanen har vide rammer for valg af facadematerialer og til den præcise udformning af byggeriet. Dette for at give brugerne størst mulighed for at påvirke udformningen i forhold til de pædagogiske ønsker.

 

Du kan læse Lokalplan 256 via linket nedenfor:

 https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=217

 

Du kan læse kommuneplantillæg nr. 7 via linket nedenfor:

 https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1434

 

Derudover kan man finde lokalplan og kommuneplantillæg på kommunens hjemmeside www.brondby.dk

 På hjemmesiden kan man også finde referatet af kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Tilknyttet referatet er en oversigt med alle indkomne kommentarer, en supplerende trafikanalyse samt behandling og kommentering af indkomne kommentarer.

 Link til referat af kommunalbestyrelsens behandling:

https://dagsordener.brondby.dk/vis?id=48266344-d06e-4b38-ba8a-f43bf3908ecf

 

Resultat af den offentlige høring

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra 21. juni 2021 til 23. august 2021. Der har været afholdt fysisk borgermøde, som også blev streamet på Facebook, den 19. august 2021.

 Kommentarerne fra høringen og borgermødet har primært drejet sig om en bekymring for de fremtidige trafikale forhold samt parkeringskapaciteten. På den baggrund har forvaltningen fået foretaget en supplerende trafikanalyse af Viatrafik. Trafikanalysen viser, at en fremtidig daginstitution ikke vil give væsentlige trafikale udfordringer. Den nye trafikanalyse og kommentarerne har medført, at lokalplanens krav til antal anlagte p-pladser inden ibrugtagning er øget. Derudover har høringen ikke medført ændringer i planforslagene.

Endelige retsvirkninger

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning (Planloven) § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning efter Planloven

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan det ske til Planklagenævnet.

Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have givet lokalplanen et andet indhold.

Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Du har mulighed for at klage indtil den 14 december

Hvis du vil indbringe afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dato afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 29. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune