Landzonetilladelse til opførelse af foreningshus i Brøndbyvester By, Brøndbyvester, Mosebjergvej 11.

Brøndby Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af et foreningshus i Brøndbyvester By, Mosebjergvej 11. Du kan læse mere om landzonetilladelsen og foreningshuset her.

Brøndby Kommune har i medfør af planlovens § 35, stk. 1, givet landzonetilladelse til opførelse af foreningshus på den nedenfor anførte placering på betingelse af, at foreningshuset højest må være 7 m x 17 m med et udhæng på maksimalt 30 cm og en højde på 4,102 m, samt at det skal udføres i træplader med tag af stål eller bølgeeternit.

Kort over det kommende foreningshus placering
Kort over det kommende foreningshus placering

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID.

 

Når din klage er modtaget, skal planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

 

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt indenrigs-og boligministeren, jf. planlovens § 59.

 

Hvad koster det at klage

Gebyret for at klage er på 900 kr. for privatpersoner og på 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden for en frist, som Planklagenævnet fastsætter. Hvis du ikke betaler ikke inden udløbet af fristen, bliver din klage afvist.

 

Klagefrist

Ved landzonesager efter planlovens § 35, stk. 1, skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

 

Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

 

Klage uden om klageportalen

Planklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen sender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.

Du kan finde mere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 18. februar 2022
Skrevet af Brøndby Kommune