Team Cobe vinder konkurrencen vedrørende Fremtidens Brøndby Strand

Siden november 2021 har tre tværfaglige teams – Team Cobe, Team Vandkunsten og Team Henning Larsen – arbejdet på at udvikle forslag til en strategisk udviklingsplan for bydelen Brøndby Strand. Parallelopdraget er nu afsluttet, og der er fundet en vinder.

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget Team Cobe som vinder af parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand. Det markerer afslutningen på en intensiv og spændende proces. De tre deltagende teams har alle leveret grundige, inspirerende og meget visionære forslag til den fremtidige udvikling af bydelen.

Brøndby Strand bindes sammen

Team Cobe præsenterer et overbevisende og fleksibelt forslag til hovedgreb, der i høj grad vurderes at være robust over for de løbende skift og uforudsete hændelser, som fremtiden altid vil bringe. Under overskriften ’på kryds og tværs’ beskriver teamet, hvordan den i dag meget opdelte bydel bindes sammen af nye forbindelser og mødesteder. Sammenhængen mellem plan og vision er tydelig, uden at være afhængig af realiseringen af helt bestemte dele.

Ny bymidte og ny folkeskole med fokus på verdenskultur

Teamet har i særlig grad fokuseret på bymidten, der i dag fremstår både nedslidt og som et levn fra en svunden tid. Det eksisterende center foreslås revet ned og erstattet af nye karréer, hvor både rækkehuse, etageejendomme med butikker i stueetagen og mindre højhuse indgår. De nye karréer betegnes ’Brøndby Strand-blokke’, idet bydelens forskellige typologier integreres i én og samme karré. Skalamæssigt respekteres den særegne modernistiske arv, samtidig med at der introduceres en ny og mere menneskelig og intim skala. Bymidten tilføres derudover et centralt beliggende by- og handelsstrøg samt et overbevisende bud på, hvordan der skabes en detailhandels- og oplevelsesstrategi, der lever op til det 21. århundredes idealer og krav. Endelig tilføres bymidten en ny folkeskole, der med fokus på verdenskultur rammer bydelens DNA.

Store dele af voldene ved Esplanadeparken nedlægges

Et andet centralt element i planen er Team Cobes bearbejdning af den godt to kilometer lange Esplanadepark. Parken fungerer i dag ikke optimalt, idet den er omkranset af volde på toppen af hvilke, der løber en befærdet vej. I Team Cobes forslag til udviklingsplan fjernes store dele af voldene og der bygges nye rækkehuse og punkthuse ind i det tilbageværende voldanlæg. De nye boliger skaber ’øjne på parken’ og har dermed, sammen med en velgennemtænkt belysningsstrategi, til formål at øge trygheden i bydelen.

Fem nye og moderne højhuse

Endelig har Team Cobe arbejdet med Brøndby Strand Parkerne som nedslagsområde. Brøndby Strand Parkerne er Danmarks største og længste modernistiske montagebyggeri udført efter en samlet plan. I 2021 startede nedrivningen af 5 af områdets 12 ikoniske højhuse, da analyser viste, at bygningerne indeholdt for høje koncentrationer af miljøgiften PCB. En af opgaverne i parallelopdraget har derfor været at give bud på, hvordan tomterne kunne anvendes. Team Cobe foreslår i deres udkast til udviklingsplan at bebygge tomterne med fem nye – men moderne – højhuse. De nye højhuse placeres på ’baser’ omkranset af kvarterspladser, hvilket forbedrer mikroklimaet og samtidig tilføjer en mere menneskelig skala i mødet mellem bebyggelse og park.

Tid til ny dialog med borgerne og alle andre interessenter

Borgmester Kent Max Magelund udtaler: ”Det har virkelig været en spændende proces at følge, hvordan forslagene gradvist har taget form. De tre teams har alle leveret en formidabel indsats og det har givet stor værdi til processen at få tre så forskellige bud på en udviklingsplan. Nu hvor vi står med de tre forslag, inklusiv Cobes fine vinderforslag, skal vi igen i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi kommer i mål med den endelige udviklingsplan.”

Næstformand for PAB Kai Dinesen udtaler: ”Team Cobe har fremlagt et innovativt og velgennemtænkt forslag, hvor de infrastrukturelle barrierer mellem Brøndby Strand Parkerne og Esplanadeparken nedbrydes og hvor der foreslås fem nye højhuse på tomterne. Det er virkelig nogle spændende tanker!”
Direktør COO Peter Lange fra KFI Erhvervsdrivende Fond udtaler: ”Det har været meget positivt at opleve, at alle tre teams har haft så godt et blik for de potentialer og kommercielle muligheder, som bymidten rummer. Vi ser frem til fortsat at kunne bidrage i et konstruktivt samarbejde, når kundeflow, bebyggelsesprocenter og parkeringsløsninger mv. skal detaljeres og viderebearbejdes forud for fremlæggelsen af den endelige udviklingsplan.”

Mads Birgens, Head of Urbanism, Cobe udtaler: ”Det er med stor respekt for Brøndby Strands kvaliteter og beboere, at vi overordnet har arbejdet med bevaring af områdets hovedtræk, ved blandt andet at reetablere den historiske skyline af boligtårne. Samtidig ønsker vi at forny området ved gentænkning af Esplanadeparken som et trygt og rekreativt landskab af lege- og opholdsrum, strandnatur og promenaderum. Rundt om stationen udvikles en kompakt ny bymidte med en koncentration af nye boliger, byrum og indkøbsmuligheder som et centralt mødested for et fremtidssikret Brøndby Strand.”

Også en guldgrube af idéer fra Team Vandkunsten og Team Henning Larsen

Foruden de vindende elementer hos Team Cobe fremhæver bedømmelsesrapporten også kvaliteterne i de to øvrige forslag.

Hos Team Vandkunsten er det regionale fokus stærkt og bydelen bliver på elegant vis bundet sammen internt og med de omkringliggende bydele. For eksempel udpeges en østlig forbindelse, der kulminerer i en foreslået solnedgangsplads ved lystbådehavnen. Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard bearbejdes og forbindes i forslaget med en række nye strand- og vandrelaterede faciliteter i Strandparken. Bedømmelsesudvalget finder disse forslag til ankerpunkter og attraktioner særdeles relevante og værdifulde.

Team Henning Larsen præsenterer en stærk strategisk analyse, hvor børnene sættes i centrum for en langsigtet udvikling. Med en ambition om at gøre op med ulighed, der går i arv, er den styrende fortælling at styrke børnene og deres udviklingsmuligheder gennem ændring af blandt andet de fysiske rammer. Teamet præsenterer en stor, ny skole som en del af forslaget, og udformer denne som en landsby af forskellige bygninger, så også rummet mellem husene i højere grad aktiveres og tages i brug af børnene.

Nu starter arbejdet med den endelige udviklingsplan

Samlet set beskriver bedømmelsesrapporten, hvordan de tre forslag alle leverer et rigt og vigtigt bidrag til den videre udvikling af Fremtidens Brøndby Strand.

www.brondby.dk/fremtidensbrondbystrand kan man se de tre forslag til udviklingsplan og læse bedømmelsesudvalgets vurdering.

I den resterende del af 2022 skal Team Cobes vinderforslag bearbejdes til en endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Dele af forslaget skal viderebearbejdes, udvalgte emner kræver flere analyser – og Team Cobes hovedgreb skal suppleres med elementer fra de to øvrige forslag til udviklingsplan. Processen gennemføres i et tæt samarbejde med vinderteamet, og med fortsat inddragelse af politikere, boligorganisationer, grundejere, borgere og foreninger.

Fakta om parallelopdraget

Parallelopdraget blev igangsat af Brøndby Kommune i november 2021 og afsluttes med udstilling og offentliggørelse af de endelige forslag den 5. maj 2022.

De tre deltagende teams var:

Cobe
Cobe, Urban Creators, JJW, Implement, EY, AAU (Marie Stender), Light Bureau og Afry

Vandkunsten
Tegnestuen Vandkunsten, Thing Brandt Landskab, Niras, ICP, Cushman & Wakefield | RED, SUBSTRATA og Claus Bech Danielsen

Henning Larsen
Henning Larsen Architects, ADEPT, Rambøll, Rambøll Management Consulting, Byrumklang, Resonans og LivingCities

De tre teams tog i deres arbejde udgangspunkt i kommunalbestyrelsens konkurrenceprogram for Fremtidens Brøndby Strand. Som en del af konkurrenceprogrammet var projektets vision, fokusområder og forudsætninger forinden blevet formuleret i et tæt samarbejde med bydelens borgere, foreninger, boligorganisationer og grundejere.

Parallelopdraget blev gennemført som en dialogbaseret proces med opstartsmøde, besigtigelse, workshops og præsentationer. Den 15. december 2021 afleverede holdene deres første idéer og skitser, som herefter blev udstillet og drøftet med bydelens borgere og interessenter.

Bedømmelsesudvalget har bestået af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, boligorganisationerne, borgerforum, foreningsforum, KFI Erhvervsdrivende Fond samt to fagdommere.

Fra den 5. maj 2022 udstilles de tre forslag til udviklingsplan og bydelens borgere og interessenter kan igen komme med input frem til og med den 30. juni 2022.

Foto: Vinderteamet med borgmester Kent Magelund.

Sidst opdateret den 06. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune