Budget 2022

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Budgettet er vedtaget den 13. oktober 2021 af Kommunalbestyrelsen.

Budget 2022

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Budgettet er vedtaget den 13. oktober 2021 af Kommunalbestyrelsen.

Budget 2022 i tal

Nederst på denne side kan du læse om de enkelte udvalgs opgaver.

Fordelingen af budget 2022 på udvalg: Økonomiudvalget 15%, Teknik- og Miljøudvalget 2%, Børneudvalget 25%, Beskæftigelsesudvalget 16%, Idræts- og Fritidsudvalget 1%, Kulturudvalget 2% og Social- og Sundhedsudvalget 39%

Læs budget 2022

Budgettet er inddelt i følgende områder:

  • Budgetprocessen - Her kan du følge tilblivelsen af budgetforslaget til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.
  • Budgetforliget - Her kan du læse om det politiske forlig, der for 2022 er indgået af en samlet Kommunalbestyrelse.
  • Budgetbemærkninger - Her kan du læse om kommunens budget og de forudsætninger der ligger til grund for budgettet (kommer i december).
  • Oversigter - Her kan du se en række oversigter for både drift og anlæg, der viser hovedtallene for budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025 (kommer i december).
  • Anlæg - Her kan du læse budgetbemærkningerne for anlæg, som svarer til de kommissoriebeskrivelser som blev vedtaget til 2. behandlingen den 13. oktober 2021. Du kan også se kommunens investeringsoversigt for periode 2022-2025 (kommer i december).

Budgetprocessen

Budgetprocessen er opdelt i en række faser, hvor der til hver af disse bliver udarbejdet et budgetnotat. Til det første budgetnotat er der også udarbejdet en tidsplan, som du kan finde nedenfor. I alt er der typisk 4 budgetnotater.

Det primære formål med budgetnotaterne er at orientere politikerne i Brøndby Kommune om, hvordan det løbende ser ud med budgetforslaget i forhold til de rammer og vilkår, vi som kommune er underlagt. Her tænkes fx på den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de konsekvenser det måtte medføre for Brøndby Kommune.

De første budgetnotater 1-2 refererer til opstarten i budgetprocessen, mens de to øvrige budgetnotater 3-4 opdaterer budgetforslaget med det sidste nye frem mod den endelige budgetvedtagelse, som finder sted i oktober 2021.

Budgetnotat 1 samt tidsplan

Her kan du blandt andet læse om grundlaget for budget 2022 samt budgetprocessen i Brøndby Kommune.

Budgetnotat 2

Her kan du blandt andet læse om indarbejdelsen af pris- og lønskøn, kommunens regnskabsanalyse og demografiberegninger.

Budgetnotat 3

I budgetnotat 3 kan du blandt andet læse om de administrative korrektioner, prognose for indtægtsbudgettering og blokmappen.

I det administrative budgetforslag kan du se bemærkningerne til de administrative budgetforslag.

Budgetnotat 4

Budgetforlig

Budgetbemærkninger

Her kan du se de generelle og specielle bemærkninger til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Bemærkningerne er udarbejdet på baggrund af budgetvedtagelsen og udgør kommunens budget.

I de generelle bemærkninger kan du blandt andet læse om de kommunale indtægter, lån, renter, balanceforskydninger og øvrige budgetforudsætninger.

I de specielle bemærkninger kan du blandt andet læse om hvert enkelt udvalgs politikområder, herunder mængde og forudsætninger for budgettet samt indarbejdede ændringer til budgettet. Du finder også bemærkninger om anlæg samt kommunens investeringsoversigt.

Udvalgenes opgaver

Økonomiudvalget

Fx udgifter til kommunalbestyrelsen, administration, fællesudgifter, IT, digitalisering, borgerservice, beredskab, tjenestemandspensioner, løn- og barselspuljer m.v.

Beskæftigelsesudvalg

Fx udgifter til beskæftigelsesindsats, aktivering, dagpenge, sygedagpenge, løntilskud, fleksjob, kontant- og uddannelseshjælp og ressourceforløb.

Social- og Sundhedsudvalg

Fx udgifter til ældrepleje og omsorg, plejehjem og beskyttede boliger, handicappede voksne, voksne med særlige behov (alkohol- og stofmisbrugsbehandling, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.), forebyggelse og sundhed, tandpleje, genoptræning og fysioterapi, førtidspension, boligydelse og boligsikring.

Børneudvalg

Fx udgifter til folkeskoler, daginstitutioner, SFO'er, specialundervisning, PPR, sundhedsplejen, handicappede børn samt børn og unge med særlige behov (plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner).

Teknik- og Miljøudvalg

Fx udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold af kommunale bygninger, energiudgifter (el, vand og varme), veje, stier og pladser.

Kulturudvalg

Fx udgifter til biblioteker, kulturhuse og musikskole.

Idræts- og Fritidsudvalg

Fx udgifter til idrætsanlæg, idrætsklubber, ungdomsklubber og folkeoplysning.

Indhold der ikke er tilgængeligt?

Der kan forekomme problemer med webtilgængeligheden af indholdet på denne side eller tilknyttede dokumenter på grund af indholdets kompleksitet.

Skriv til webmaster@brondby.dk. hvis der er indhold, du ikke kan tilgå, så sørger vi for en løsning.

Skriv hvilken side og hvad på siden, der giver problemer.

Kontakt

Økonomiafdelingen

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

okonomi@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 17. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune