Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Økonomi- og Ressourceforvaltningen er den ene af fire forvaltninger i Brøndby Kommune. Forvaltningen arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor budget, økonomi, regnskab, HR og It.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen understøtter hele organisationen inden for regnskab og styring af den løbende økonomiske drift. Derudover udarbejder man kommunens budget med alle dets elementer og følger op på det. 

Forvaltningen har ansvaret for kommunens IT og digitaliseringsindsatser – for eksempel den daglige drift af netværk og telefoni, ligesom man står til rådighed i forbindelse med udvælgelse, implementering og brug af nye fagsystemer. 

Økonomi- og Ressourceforvaltningen har ligeledes nogle borgerrettede enheder, som bl.a. følger op på betaling af ejendomsskatter og socialt bedrageri. Derudover tager forvaltningen sig af løn- og personaleadministration, personalejura, HR-rådgivning og uddannelse.

Organisationsdiagram for Økonomi- og Ressourceforvaltningen
Organisationsdiagram for Økonomi- og Ressourceforvaltningen
Organisationsdiagram som tekst

Vicekommunaldirektør Søren Wermuth Larsen

Økonomi Økonomichef Henriette Lilleør

IT og Digitalisering IT- og Digitaliseringschef Asger Dalfoss Jacobsen

HR HR-chef Lise Rasmussen

Organisationsdiagram for Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Læs mere om Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Økonomi

Økonomiafdelingen varetager kommunens centrale økonomifunktion. Opgaven består bl.a. i koordinering og styring af kommunens samlede budgetlægning og regnskabsaflæggelse, varetagelse af opgaver vedrørende den finansielle styring samt løsning af de daglige centrale økonomiopgaver. Herudover bistår afdelingen den politiske og administrative ledelse med planlægnings-, styrings- og udviklingsopgaver. Der arbejdes bl.a. med metodeudvikling af styreformer, udarbejdelse af prognoser samt tværgående analyser, herunder budgetanalyser, konsulentopgaver for de øvrige forvaltninger m.m.

Afdelingen er ansvarlig for organisering af kommunens udbud, indkøb og forsikring ligesom kommunens kontrolgruppe og centrale opkrævningsenhed er tilknyttet her. 

Afdelingen varetager fremskrivning af kommunens lønbudget, afdelingens budgetlægning/regnskabsopfølgning. Administration og support omkring ressourcestyringsværktøjer samt udarbejdelse af statistikker til opfølgning af fx lønforbrug og fravær.

HR

HR-afdelingen er ansvarlig for, at der igangsættes og gennemføres overordnede personalepolitiske tiltag med henblik på at fastholde og udvikle attraktive arbejdspladser for kommunens ansatte, eksempelvis medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU), medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og redskaber til at fremme et godt arbejdsmiljø. HR-afdelingen arbejder med at udvikle og tilbyde forskellige uddannelsestilbud, herunder lederuddannelse. Afdelingen har desuden en ressourcerolle i forhold til arbejdsmiljø og tilbyder bl.a. konfliktmægling, leder- og projektledersparring, stressvejledning og assistance til gruppeprocesser og gruppeudvikling samt bistand i forbindelse med komplekse personalejuridiske opgaver. Afdelingen er sekretariat for HovedMEDudvalget og rådgiver MED-organisationen.

HR-afdelingen har også ansvar for ledelsesinformation (statistikker til opfølgning af fx lønforbrug og fravær), herunder udvikling af nye værktøjer til styrkelse af effektiv ledelse i organisationen.

Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med lønudbetaling til alle medarbejdere i kommunen herunder indhentning af lønrefusioner og dagpengeindtægter samt administrationen af tjenestemandspensioner. Afdelingen varetager personaleadministrativ sagsbehandling for alle medarbejdere i kommunen.

IT- og Digitalisering

IT- og Digitaliseringsafdelingen varetager driften og udviklingen af kommunens IT både centralt og decentralt. Afdelingen er rådgiver for organisationen i IT spørgsmål, men er også projektholder på de centrale elementer og koordinerer den digitale udvikling i kommunen og rådgiver i spørgsmål om digitalisering. Afdelingen medvirker som projektkatalysator ved systemanskaffelser, ændringer og implementering og kan i den forbindelse påtage sig projektledelsen. Afdelingen har desuden til opgave at følge udviklingen på de digitale områder og sikre systemhåndtering, koordinering af informationer til ledelsen, systemejerne og berørte enheder i hele organisationen.

Søren Wermuth Larsen

Søren Wermuth Larsen

Vicekommunaldirektør

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Kontakt

Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Søren Wermuth Larsen
Vicekommunaldirektør

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

sla@brondby.dk

Sidst opdateret den 28. april 2022
Skrevet af Brøndby Kommune