Regler for kandidater før og under valg

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet nogle regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen før og under valget.

Kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger afvikles i kommunale ejendomme, som skal fremstå politisk neutrale.

Det skal påses, at vælgere ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til stemmeafgivningen – både ved brevstemmeafgivelsen og på selve valgdagen.

Endvidere bør der være respekt omkring hinandens arbejde under valgkampen.

Kommunalbestyrelsen har derfor vurderet, at der er behov for nogle regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen før og under valget. Kommunalbestyrelsen ønsker – på vegne af de politiske partier – at arbejde for det frie og
demokratiske valg.

Brevstemmeområder

Der kan brevstemmes i kommunens borgerserviceenhed tre måneder før valget.

Herudover kan der brevstemmes tre uger før valget på Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden.

Et brevstemmested omfatter hele matriklen, herunder også adgangsveje på matriklen frem til brevstemmestedet. Brevstemmeafgivningen foregår i det dertil indrettede brevstemmeområde,
som ligger på brevstemmestedet.

Plakater eller andet skriftligt valgmateriale må ikke ophænges eller opstilles ved adgangen til brevstemmestederne i kommunen fra offentlig vej eller på de kommunalt ejede parkeringspladser ved brevstemmestederne. Brochurer mv. må gerne forefindes på biblioteket, blot det ikke ligger i eller i nærheden af brevstemmeområdet. Personalet vil anvise, hvor de må lægges. På rådhusets brevstemmeområde må der ikke forefindes valgmateriale i publikumsområdet.

Uddeling af valgmateriale, markant påklædning/fremtoning der viser politisk tilhørsforhold, eller mundtlig agitation (altså opfordring af vælgerne til at stemme på en bestemt kandidat eller et bestemt parti) må heller ikke ske de ovennævnte steder. Det er personalets vurdering, om en kandidat mv. skal forlade brevstemmestedet.

Personalets arbejde med modtagelse af brevstemmer skal respekteres. Vejledningen af vælgeren foretages alene af personalet og foregår i øvrigt på dansk. Personalets anvisninger på brevstemmestedet skal til enhver tid overholdes og respekteres. Hvis personalet vurderer, at en kandidat mv. forstyrrer brevstemmehandlingen og derfor henstiller, at brevstemmestedet forlades, skal dette adlydes.

Kandidater mv. må ikke henvende sig til vælgere på brevstemmestedet, men skal respektere stemmehemmeligheden. Endvidere må kandidater mv. ikke vise tilhørsforhold, når denne befinder
sig på brevstemmestedet.

Kandidater mv., som fremstår som levende reklamer ved påklædning eller lignende, må ikke opholde sig på brevstemmestedet.

Afgrænsning af valgstedet på valgdagen

Kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger afvikles i kommunale ejendomme, som skal fremstå politisk neutrale. Vælgerne skal ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til stemmeafgivningen – både ved brevstemmeafgivelsen og på selve valgdagen. Endvidere skal der være respekt om ansattes, tilforordnede vælgeres og valgstyrernes arbejde med afvikling af valget.

Kommunalbestyrelsen har vurderet, at der er behov for regler for opstillede kandidaters ageren mv.
i valgkampen før og under valget.

Et valgsted omfatter hele matriklen, herunder også adgangsveje på matriklen frem til valgstedet.
Valghandlingen foregår på dansk i valglokalet, som ligger på valgstedet. 

Valgstyrerne har den overordnede ledelse på stedet, og kan bestemme, at der i valglokalet – udover de personer, der forestår afstemningen – kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stemme. Antallet af vælgere i valglokalet kan begrænses, når ordensmæssige hensyn kræver det. Valgstyrerne har ansvaret for, at vælgerne har uforstyrret adgang til og fra valglokalet. Fx må vælgerne ikke udsættes for valgagitation på valgstedets matrikel, dvs. i valglokalet eller andre steder i bygningen og på dens udearealer. Det kan fx være forhal, gange, trapper, skolegårde og lignende steder.


Hvis valgstyrerne vurderer, at hele valgstedet skal lukkes af, så der kun befinder sig vælgere og tilforordnede mv. på valgstedet, så har valgstyrerne mulighed for at gøre dette. Uanset at der på valgstedet er bibliotek, café og lignende. Kandidater m.fl. skal derfor respektere, at valgstyrerne har ret til at bede dem forlade området, hvis det vurderes, at de forstyrrer valghandlingen.

Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at kulturhuset Brønden som udgangspunkt under kommunalvalg ikke må anvendes til andre aktiviteter.

Uddeling af valgmateriale, mundtlig agitation og levende reklamesøjler må ikke ske de
ovennævnte steder.

Revideret af Kommunalbestyrelsen juni 2021

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 20. april 2022
Skrevet af Brøndby Kommune