Tilbage til oversigten

Afgørelse om etablering af kunstgræsbane på bane 2 sydøst for Brøndby Stadion i Brøndby Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med etablering af kunstgræsbane på bane 2 sydøst for Brøndby Stadion i Brøndby Kommune.

Periode: 13. september 2021 - 12 oktober 2021

Status: Aktiv

Type: Høringer

Afgørelsen om ikke VVM-pligt bygger på vores vurdering af, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du kan finde vejledning om gebyrordningen hos Miljø- og Fødevareklagenævnet her.

Klagefristen er tirsdag 12.oktober 2021.

Sidst opdateret den 13. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune