Forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 8 for Horsedammen 45

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. oktober 2021 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 151 og Kommuneplantillæg nr. 8 for et område ved Horsedammen 45 i offentlig høring.

Periode: 18. oktober 2021 - 13. december 2021

Status: Aktiv

Type: Høringer

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge grunden, der ligger på Horsedammen 45, så der kan opføres en ny bebyggelse i form af et nyt senior-bofællesskab. Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg giver mulighed for at der kan etableres op til 24 nye boliger med fælleshus og fælles faciliteter. Bebyggelsen vil blive opført som en sluttet gårdbebyggelse, med et afskærmet og fælles grønt opholdsareal. Lokalplanforslaget skal medvirke til, at bebyggelsen opføres i en høj kvalitet, og at den både tilpasser sig den eksisterende bebyggelse i området og de grønne omgivelser langs Vestvolden, herunder en hensyntagen til eksisterende bygningshøjder i området.

Kommuneplantillæg nr. 8 giver mulighed at der kan opføres en lidt højere og tættere bebyggelse end hvad Kommuneplan 2019 giver plads til. Dermed muliggøres det at den maksimale bygningshøjde hæves fra maks. 8,5 til maks. 10 m på udvalgte steder inden for byggefeltet. Den sluttede bebyggelse vil sammen med bygningshøjderne gøre det muligt at skærme af for støj fra motorvejen og hermed reducere støjbelastningen på de fælles opholdsarealer i ’gården’ så der her sikres acceptable støjforhold.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der ikke skal foretages miljøvurdering.

Høring

Høringsperioden løber i 8 uger frem til den 13. december 2021. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan.

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

 

Borgerinddragelse

I høringsperioden vil der den 28. oktober blive afholdt et borgermøde på Brøndby rådhus i Kommunalbestyrelsens mødesal. Borgere som er interesserede i at deltage fysisk på borgermødet kan møde op ude foran rådhuset hovedindgang senest kl. 17:55. Her vil de blive vist ind på rådhuset og hen til mødesalen. Der vil også være mulighed for at se borgermødet live via Brøndby kommunes Facebook-hjemmeside.

På borgermødet kan alle interesserede borgere få information om planens indhold og stille spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

Midlertidige retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en miljøscreening, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 10, idet de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planerne åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Begrundelsen fremgår af den offentliggjorte miljøscreening.

 

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 16.

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Din klage skal indgives skriftligt til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Planklagenævnets hjemmeside.

Når du klager, opkræver Planklagenævnet et gebyr for behandling af klagen. Vejledning om gebyrbetalingen findes ligeledes på Planklagenævnets hjemmeside, hvor du også kan læse reglerne for, i hvilke situationer gebyret tilbagebetales. Du kan ligeledes finde yderligere oplysninger om klageportalen og sagsbehandlingen i øvrigt på Planklagenævnets hjemmeside.

 

Hvor kan jeg se planen og kommuneplantillægget?

Se den digitale plan og kommuneplantillæg: Forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 8 med tilhørende miljøscreening (åbner i nyt vindue).

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 20. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune