Høring - forslag til lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelscenter

OBS: Forlænget høring. På grund af en fejl i den tekniske indberetning af planforslaget er en række offentlige myndigheder ikke blevet korrekt orienteret om høringen i forbindelse med høringsperiodens start. Dette betyder, at høringsfristen er forlænget frem til den 6. december.

Periode: 13. september 2021 - 6. december 2021

Status: Afsluttet

Type: Høringer

På billedet herover ses lokalplanens afgrænsning.
På billedet herover ses lokalplanens afgrænsning

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 8. september 2021 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelscenter i offentlig høring.

Lokalplanen er digital. Se forslag til lokalplan 255 med tilhørende miljøscreening.

Baggrund og indhold

I de kommende år vil der ske en omdannelse af bydelen Kirkebjerg, som vil ændre området fra erhvervskvarter til boligområde. Samtidig vil den kommende letbane også trække flere mennesker til området. Udviklingen vil betyde en øget kundestrøm til Kirkebjerg Bydelscenter, hvilket kan begrunde en udvidelse af centrets butiksareal. Formålet med lokalplan 255 er at muliggøre dette, for derved at styrke udviklingen af Kirkebjerg Bydelscenter.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse i tre etager på hjørnet af Park Alle og Kirkebjerg Parkvej. Bebyggelsen på sammenlagt 3.000 m² vil indeholde en ny dagligvarebutik på 1.250 m² i stueetagen. De to øverste etager vil indeholde ca. 20 boliger.

Byggeriet vil fremstå som en boligkarré i mørke tegl, og hvor stueetagens facader spejler de arkitektoniske elementer fra det eksisterende butikscenter i form af lodrette sorte og hvide felter i facaden. Alle boliger vil være orienteret omkring et indre, grønt gårdrum i 1. sals højde, hvor facaderne har træbeklædning.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der ikke skal foretages miljøvurdering.

Høring

Høringsperioden er forlænget indtil den 6. december 2021. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan.

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Borgerinddragelse

I forbindelse med Kulturnatten den 1. oktober vil der blive opstillet en stand på Kirkebjerg Torv, hvor alle interesserede borgere kan få information om planens indhold og stille spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Midlertidige retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen.

Miljøvurdering

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en miljøscreening, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 10, idet de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planerne åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Begrundelsen fremgår af den offentliggjorte miljøscreening.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 16.

Du har mulighed for at klage indtil den 6. december 2021. Din klage skal indgives skriftligt til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Planklagenævnets hjemmeside.

Når du klager, opkræver Planklagenævnet et gebyr for behandling af klagen. Vejledning om gebyrbetalingen findes ligeledes på Planklagenævnets hjemmeside, hvor du også kan læse reglerne for, i hvilke situationer gebyret tilbagebetales. Du kan ligeledes finde yderligere oplysninger om klageportalen og sagsbehandlingen i øvrigt på Planklagenævnets hjemmeside.

Hvor kan jeg se planen?

Se den digitale plan: Forslag til lokalplan 255 med tilhørende miljøscreening (åbner i nyt vindue).

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 06. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune