Høring om Brøndby Kommunes nye kulturpolitik

Den nye kulturpolitiks formål er at skabe et aktivt og rigt kulturliv for borgerne i Brøndby ud fra fem indsatsområder.

Periode: 23. januar 2023 - 28. februar 2023

Status: Afsluttet

Type: Høringer

Alle interesserede er meget velkomne til at indsende høringssvar til kulturpolitikken. De indsendte høringssvar vil være en del af den videre behandling af kulturpolitikken.

Høringssvar indsendes via formularen nederest på denne side og skal senest være forvaltningen i hænde 28. februar 2023.

Visionen for Brøndby Kommunes kulturpolitik

Kultur er for alle, og i Brøndby ønsker vi et attraktivt kulturliv med stærke fællesskaber, borgerinddragelse og aktiviteter, der favner alle borgere. Vores mangfoldighed gør os stærke sammen, og vores alsidige kulturtilbud skal derfor også være for alle Brøndbys borgere.

Velkommen til Brøndby Kommunes kulturpolitik

Med kulturpolitikken vil vi skabe et rigt kulturliv og en fælles retning for kulturens udfoldelse i Brøndby Kommune. Man møder som borger kultur overalt. Uanset om det er i dagsinstitutioner, i skoler, i fritidsklubben, i foreningslivet, i kulturhuse, i naturen, i familielivet, ved brug af applikationer, på internettet eller på ældrecentre, skal man ikke være i tvivl om, hvordan man bliver en aktiv del af kulturlivet.

Kulturpolitikken skal understøtte, at den enkelte borger, såvel som kulturforeninger, øvrige kulturelle aktører og vores kulturinstitutioner, har mulighed for at være aktive aktører i at samskabe kulturoplevelser, og at vi med dette fokus får et aktivt lokalt og fællesskabende kulturliv for alle, der leverer kulturoplevelser af høj kvalitet.

Vi har i arbejdet med kulturpolitikken haft udgangspunkt i et bredt kulturbegreb. Dette kommer til udtryk i, at kultur i Brøndby Kommune kan og skal have mange betydninger. Kultur kan være rodfæstet i vores traditioner og værdier, vi har, ligesom kultur kan handle også om dannelse, livsduelighed og den måde, vi håndterer vores liv på. Kultur kan være det, der giver vores liv farver. Mødet med kultur er på den måde både forankret og i forandring hele livet igennem.

Brøndby Kommunes kulturpolitik bygger derfor på en dynamisk kulturforståelse. Det betyder, at vi arbejder med kultur de kendte steder, hvor vi færdes og mødes. Kultur kan opstå i institutioner, foreninger og tilbud, der allerede er etableret, men kultur kan og skal også kunne opstå i nye areaner. De nye tiltag skal dertil kunne skabes af interne aktører med kommunal tilknytning, men kan også drives af eksterne aktører, hvor der stilles kommunale faciliteter til rådighed.

Kulturpolitikken er formuleret med afsæt i konklusionerne i en lokal forankret fritidsundersøgelse og kulturvaneundersøgelse samt gennem dialoger og drøftelser mellem kulturudvalgets politikere, borgere, foreninger og medarbejdere, der på forskellig vis er en del af kulturlivet i Brøndby.

Indledning

Kulturlivet i Brøndby Kommune skal først og fremmest kunne udvikle sig, som resten af det omkringliggende samfund også gør det. Når et samfund er i bevægelse, kommer det også til udtryk i den måde, hvorpå borgernes dagligdag hænger sammen. Derfor trækker kulturpolitikken tråde til kommunens andre politikområder, såsom Brøndby Kommunes Uddannelsespolitik, Børne- og Ungepolitik, Sundhedspolitik, Seniorpolitik og Folkeoplysningspolitik, og ligger sig deraf også i en naturlig forlængelse af strategi Brøndby 2030.

Eksempelvis er det fremhævet i kommunens uddannelsespolitik, at børn og unge skal have adgang til det kreative, musiske og praktiske i deres skole- og fritidsliv. Brøndby 2030 bygger på fællesskaber i både kulturliv og foreningslivet samt benyttelse af den natur og de grønne områder, vi har i kommunen – og sådanne tiltag, der fremhæves i andre af kommunens politikker, skal vi gennem kulturpolitikken også kunne bygge videre på.

Kulturvaneundersøgelsen af Brøndbys unge og yngre voksne viste blandt andet, at Brøndby Kommunes unge og yngre voksne borgere er begrænset repræsenteret i det lokale kulturliv. Derfor er der i kulturpolitikken fokus på, at vi skal inddrage de unge og yngre voksne, når der skal udvikles på både nuværende og nye tiltag, der får kultur til at leve ude blandt borgerne.    

For at kunne realisere kulturpolitikkens vision er der valgt fem fokusområder, der skal arbejdes videre med. Områderne indkapsler visionens målsætning om, at vi dels har fokus på fællesskaber, borgerinddragelse og aktiviteter og dels har fokus på vores kommunale kulturtilbud og herigennem de institutioner, der agerer som centrale aktører i udviklingen af et mangfoldigt og levende kulturliv.

De fem fokusområder er:

 • Brøndbys egne kulturinstitutioner
 • Børn og unges møde med kultur i dagsinstitution, skole og fritid
 • Et mangfoldigt kulturliv for voksne og ældre
 • Et udendørs kulturliv for alle borgere i Brøndby
 • En inspirerende og samlende kulturfortælling

Fokusområderne udstikker tilsammen den retning, Kulturudvalget og kommunalbestyrelsen ønsker for kulturområdet og vil derfor også være udgangspunktet for de indsatser, hvorfra forvaltningen i samarbejde med Kulturudvalget skal omsætte de politiske målsætninger til konkrete initiativer.

Brøndbys egne kulturinstitutioner

Vi har i Brøndby stærke kommunale kulturinstitutioner, der har rod i kulturhusene, bibliotekerne, Forstadsmuseet og Ungdoms- & Musikskolen. Disse institutioners position, som frontløbere i udviklingen af lokalsamfundets kulturliv, skal også være central fremover.

Vores kulturinstitutioner er en gennemgående og betydningsfuld ressource, når det kommer til at skabe et levende kulturliv for hele Brøndby. Det betyder også, at disse kulturinstitutioner kan være med til at fremme fastholdelsen af allerede eksisterende fællesskaber, men de kan også invitere til, at der kan opstå nye. Det kan være både nye eller allerede etablerede fællesskaber i foreningsregi, men det kan også være fællesskaber skabt af de initiativer, som kulturinstitutionerne selv igangsætter.

Vi vil derfor arbejde med at videreudvikle vores kulturinstitutioner ved at udvikle arrangementsaktiviteter i kulturinstitutionerne til alle borgere, men hvor vi samtidig har et særligt øje for aktiviteter til den unge målgruppe.

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Etablere attraktive cafémiljøer i kulturhusene, der både kan blive omdrejningspunkt for udviklingen af nye kulturelle oplevelser og centrum for de uformelle fællesskaber
 • Tilbyde faciliteter, aktiviteter og oplevelser i vores kulturinstitutioner, der tager højde for Brøndbys mange forskellige målgrupper

Styrke samarbejdet mellem kommunens kulturinstitutioner, de kulturelle foreninger og øvrige eksterne kulturaktører om udviklingen af tværgående kulturprojekter

Børn og unges møde med kultur i daginstitution, skole og fritid

Kulturvaner grundlægges tidligt og derfor er det væsentligt, at børn og unge øver sig i, afprøver og oplever kunst og kultur tidligt i deres barndom. Oplevelser med kunst og kultur er en skabende kraft, hvorfra børns sanser og følelser kan blive aktiveret i hverdagen. Kultur er med til at udvikle børns fantasi, skabe læselyst, livsmestring og livskvalitet, og derigennem nuancere deres verdensopfattelse og udvide deres horisont. Gennem kunst og kultur mødes børn og unge og deler oplevelser, erfaringer og livsglæde. Derfor skal disse oplevelser også være noget som børn og unge møder, tager stilling til og involveres i tidligt i livet uanset om det sker i daginstitutionen, skolen eller fritiden. 

Den måde børn og unge ser og udvikler kunst og kultur i dag, er ikke nødvendigvis den samme, som generationerne før dem, gjorde det. Der er kommet nye teknologier og digitale platforme til at udfolde sig på til, mens det mere klassiske kulturliv også stadig består, hvilket skaber nye muligheder for kulturens udfoldelse blandt børn og unge.

Det er et mål i Brøndby Kommunes uddannelsespolitik, at børn og unge i skolen møder det litterære, kreative, musiske og bevægelsesmæssige, fordi man på den måde hjælper alle med at se netop deres kompetencer som værdifulde. Det er i den forbindelse helt naturligt at kulturen via forskellige samarbejdsformer også understøtter de politiske ambitioner, Brøndby har på uddannelsesområdet.

Vi vil derfor arbejde for, at børn og unge møder kulturen i de forskellige arenaer, de færdes i og at børn og unge bruger og er medskabende af kulturen i de rammer, der stilles til rådighed, hvad end de er i daginstitution, skole eller er en del af kulturlivet i fritiden.

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Etablere nye samarbejder, der sikrer, at alle børn og unge møder et attraktivt og forskelligartet udbud af kulturaktiviteter
 • Tilbyde kulturelle fritidsaktiviteter, der kan fremme alle unges kulturelle deltagelse og samtidig gøre dem til medskabende af kulturen i Brøndby, uagtet af, hvilken målgruppe de unge tilhører

 

Et mangfoldigt kulturliv for voksne og ældre

Vi skal stadig kunne udvikle vores kulturelle horisont som voksne og ældre. Derfor skal man også kunne være en aktiv samskabende deltager af det lokale kulturliv, hele voksenlivet igennem. Det er derfor vigtigt, at kulturlivet rummer et mangfoldigt udbud af aktiviteter og tilbud, så alle har mulighed for at tage del i kulturlivet uanset tilhørsforhold til fællesskaber, økonomisk formåen og livsomstændigheder.

Som voksne har vi ofte en etableret selvforståelse af, hvad der tiltrækker og skaber værdi for os i kulturlivet. Det kan være, man går forrest og er engageret i foreningslivet, eller at man altid deltager, når der er begivenheder i kulturinstitutionerne, men vi skal også kunne hjælpe dem på vej, der har brug for en håndsrækning til at komme ud og bruge det lokale kulturliv.

Derfor er det også vigtigt, at der for voksne og ældre er mulighed for at dyrke de kulturelle interesser og fællesskaber, man har, og er en del af, samtidig med, at der er mulighed for at opleve og få nye, både store og små, lokale oplevelser igennem kulturlivet. At dyrke forskellige kulturelle aktiviteter kan være med til at skabe fællesskaber, der kan give nye sociale relationer, og det kan samtidig påvirke livskvaliteten positivt og have en sundhedsfremmende effekt.

Vi vil derfor arbejde med et mangfoldigt kulturliv for voksne og ældre ved at lave aktiviteter, der giver mulighed for videreudvikling af gamle tiltag og nyskabelse af nye kulturelle oplevelser. Brøndbys voksne og ældre borgere skal også have mulighed for at være en aktiv del af kulturlivet og derigennem være medskabende på det kulturliv, der omgiver dem. 

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Tilbyde alsidige fællesskabende kulturtilbud for voksne og ældre understøttet af det lokale foreningsliv og lokale ildsjæle
 • Udvikle og afprøve nye projekter målrettet voksne og ældre som fx kan have en sundhedsfremmende effekt og øge livskvaliteten med kulturlivet som omdrejningspunktet
Et udendørs kulturliv for alle borgere i Brøndby

Brøndby Kommune har det hele. Vi har naturområder med skov, strand, åbne arealer og mange mindre grønne områder i bybilledet, hvor der kan laves et rigt kulturliv. I Brøndby har vi også i Brøndbyskoven, på Vestvolden, i Den Grønne kile og i strandparken allerede forskellige faciliteter der tilgodeser et aktivt udeliv. Disse områder skal gøres synlige i kommunens kulturprofil og derfor skal de også være let tilgængelige for borgerne.

Brugen af Brøndbys natur og grønne områder tager blandt andet afsæt i vores natur – og kulturinstitutioner; Naturskolen, Sejlerhuset, Middelalderlandsbyen og Dyregården. Her får blandt andet børn og unge både læring og oplevelser, men der er også gode muligheder for et mere bredt og samskabelsesbåret borgerengagement f.eks. i form af foreningsaktiviteter. Derfor skal vi også give brugerne gode forudsætninger for at kunne være med til at udvikle og benytte vores faciliteter, hvor der er mulighed for at udbrede aktiviteter i naturen.

Vi vil arbejde med et udendørs kulturliv for hele Brøndby ved at udvikle de udendørs arealer til brug til events eller anden kulturel udfoldelse. Denne nytænkning af benyttelsen af naturen og de grønne områder gælder både i kommunalt regi, men vi skal også være åbne for muligheden for at indgå samarbejde med private aktører, der kan udnytte områdernes potentiale til kulturaktiviteter og events.

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Tilbyde et tilgængeligt udeliv, der ikke alene tager afsæt i de faste fysiske rammer såsom bygninger, men som også flytter sig ud og inddrager Brøndbys udendørs områder
 • Give mulighed for, at der kan skabes udendørs kulturelle oplevelser og events i det fri, og imødekomme dem, der både internt i kommunen, men også eksternt, vil tænke kultur i nye retninger i byens rum
En inspirerende og samlende kulturfortælling

Hvis man vil have et aktivt og mangfoldigt kulturliv, skal borgerne let kunne finde information om kulturlivets tilbud og muligheder. Dette kræver, at der er en tydelig kommunikation om hvor og hvordan man som borger både i og uden for Brøndby Kommune finder information om kulturlivet.

En fortælling om en kommune kan begynde mange steder. Vi ser gerne, at en del af fortællingen om Brøndby bliver en fortælling om et aktivt, fællesskabende og nytænkende kulturliv. Det skal være en del af kulturfortællingen om Brøndby, at vores kulturliv ikke bare gør det attraktivt at bo i kommunen, men at kulturfortællingen også er noget, som borgere fra andre kommuner er villige til at rejse efter for at opleve.

Vi vil derfor arbejde med en inspirerende og samlende kulturel fortælling ved at udvikle en tydeligere samlende kulturel identitet. Det skal være kendt af alle borgere, hvor man kan finde de kulturelle aktiviteter. Samtidig skal vi arbejde hen mod, at Brøndby bliver kendt ud over bygrænsen for at have et mangfoldigt og levende kulturliv.

Vi forpligter hinanden på, at:

 • Skabe en kulturel fortælling, der brander kommunen positivt og kan samle og inspirere til deltagelse i de kulturelle fællesskaber
 • Afdække, hvordan vi kan styrke kommunikationen af de mange kulturelle muligheder i Brøndby, så de bliver tilgængelige og nærværende for vores borgere

Kontakt

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 01. marts 2023
Skrevet af Brøndby Kommune