Landzonetilladelse til midlertidig deponering af jord, matr.nr. 7c, 7f og 7aæ Brøndbyvester By, Brøndbyvester, ved Søndre Ringvej.

Læs om landzonetilladelsen og klagemuligheder.

Periode: 12. juli 2021 - 31. august 2021

Status: Afsluttet

Type: Tilladelser

Brøndby Kommune har i medfør af lov om planlægning § 35, stk. 1, meddelt landzonetilladelse til midlertidigt jorddeponi og midlertidig byggeplads på matr.nr. 7c, 7f og 7aæ Brøndbyvester By, Brøndbyvester, ved Søndre Ringvej, på betingelse af, at HOFOR, der står for byggeriet, retablerer området efterfølgende, og at støjen begrænses mest muligt.

På kortet nedenfor er arbejdsområdet markeret med rødt og området til jorddeponi markeret med grønt.

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID.

Når din klage er modtaget, skal planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt erhvervsministeren, jf. planlovens § 59.

Hvad koster det at klage

Gebyret for at klage er på 900 kr. for privatpersoner og på 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden for en frist, som Planklagenævnet fastsætter. Hvis du ikke betaler ikke inden udløbet af fristen, bliver din klage afvist.

Klagefrist

Ved dispensation efter planlovens § 19 skal klage over afgørelsen indgives inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Ved landzonesager efter planlovens § 35, stk. 1, skal klagen være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Klage uden om klageportalen

Planklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen sender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.

Du kan finde mere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 13. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune