Tilbage til oversigten

Retlig høring af Klimaplan for regn og hav - stormflodsdelen

Klimaplan for regn og hav - stormflodsdelen er i retlig høring

Periode: 7. december 2021 - 12. januar 2022

Status: Aktiv

Type: Høringer

Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse har på møde den 13. oktober 2021 vedtaget Klimaplan for regn og hav - stormflodsdelen.

Denne plan handler om, hvordan Brøndby Kommune vil håndtere risikoen for oversvømmelse ved stormflod i Køge Bugt og er en revision af Risikostyringsplan 2015.

Planen kan ses på Brøndby Kommunes hjemmeside som Klimaplan for regn og hav 2021.

Du kan læse om den politiske behandling her inkl. bilag med høringssvar.

Vi sender planen i retlig høring i de næste 4 uger.

Retlig høring og klagevejledning

Efter bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet kan kommunalbestyrelsens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er

  1. Enhver der har væsentlig individuel interesse i planernes indhold
  2. Offentlige myndigheder med væsentlig interesse i planernes indhold
  3. Foreninger og interesseorganisationer med væsentlig interesse i planernes indhold

Klagefristen er 4 uger fra den dato Klimaplanen for regn og hav - stormflodsdelen er offentliggjort, hvilket hermed er senest den 12. januar 2022.

Sådan gør du

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som du finder på naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk til Brøndby Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brøndby Kommune via klageportalen.

  • Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at du indbetaler et gebyr.
  • Du logger på klageportalen med Nem-ID.
  • Brøndby Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse, og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Søgsmål

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af Klimaplan for regn og hav - stormflodsdelen er 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Sidst opdateret den 07. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune