VVM-pligt i forbindelse projektarbejdet vedr. etablering af +Way 500S

Brøndby Kommune har vurderet, at projektarbejdet vedr. etablering af +Way for buslinje 500S ikke er miljøvurderingspligtigt.

Periode: 1. juni 2022 - 30. juni 2022

Status: Aktiv

Type: Fritagelser

Vi har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse projektarbejdet vedr. etablering af +Way 500S.

VVM-afgørelsen og bilag kan ses via nedenstående links:

Afgørelsen om ikke VVM-pligt bygger på vores vurdering af, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Klagefristen er torsdag den 30. juni 2022.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 02. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune