Økonomiudvalg og seks politiske fagudvalg

Der er syv politiske fagudvalg i Brøndby Kommune. Økonomiudvalget, Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget.

Kommunens øverste myndighed er kommunalbestyrelsen. Derudover består det politiske system af Økonomiudvalget og seks politiske fagudvalg. Det er politikere fra kommunalbestyrelsen, der er valgt til de syv udvalg.

Udvalgenes rolle er blandt andet at belyse sager inden for deres respektive områder og give deres indstillinger videre til kommunalbestyrelsen, som træffer endelig afgørelse. I nogle sager træffer fagudvalgene selv afgørelse. 

Herudover består det politiske system også af et Folkeoplysningsudvalg og et Børn- og Ungeudvalg.

Politiske fagudvalg

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt af yderligere fire kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Kommunens økonomiske planlægning
 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Udlejning og forpagtning af alle kommunens erhvervs- og beboelsesejendomme
 • Erhvervsmæssige og lignende spørgsmål
 • Vedligeholdelse af kommunale bygninger samt institutioner i kommunalt regi

Udvalget består af:

 • Kent Max Magelund (A)
 • Arno Hurup Christiansen (A)
 • Franz Hansen (A)
 • Tom Bech Fredriksen (O)
 • Jan Lundquist (V)
Børneudvalget

Børneudvalget har fem medlemmer. Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Dagtilbud til børn samt tilbud om skolefritidsordninger,
 • Undervisning af børn og unge, specialundervisning og pædagogisk-psykologisk rådgivning,
 • Støtte til børn og unge med særlige behov inden for det sociale og sundhedsmæssige område, herunder sundhedspleje samt børn- og ungelæge,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.

Udvalget består af:

 • Arno Hurup Christiansen (A)
 • Harun Muharemovic (A)
 • Mahmut Erdem (A)
 • Tom Bech Fredriksen (O)
 • Jan Lundquist (V)
Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har fem medlemmer. Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Kommunens tilbud på ældre-, handicap-, misbrugs-, psykiatri- og sundhedsområdet,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Tandplejen,
 • Det frivillige sociale arbejde,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.

Udvalget består af: 

 • Per Jensen (A)
 • Hajg Zanazanian (A)
 • Syed Aejaz Haider Bukhari (A)
 • Steen Andersen (Ø)
 • Ole Valsgaard Hansen (O)
Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget har fem medlemmer. Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 •  Drift af jobcenter,
 • Inddragelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner i beskæftigelsesindsatsen,
 • Drift og køb af aktive tilbud,
 • Inddragelse af andre aktører,
 • Drift af ungeindsats for unge i Jobcentrets målgruppe,
 • Samarbejde om frivillighed med civilsamfundet i relation til beskæftigelsesindsatsen,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.

Udvalget består af: 

 • Franz Hansen (A)
 • Mette Aabrink (A)
 • Mahmut Erdem (A)
 • Tom Bech Fredriksen (O)
 • Kurt Damsted (V)
Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har fem medlemmer. Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Administration af lokalplanlægningen,
 • Bygge- og boligforhold, herunder byfornyelse og boligforbedring, nedlæggelse af boliger samt byggesagsbehandling,
 • Rekreative områder, herunder parker, skove og pladser,
 • Miljølovgivning og miljøforhold,
 • Grundvand, jordforurening og vandforsyning,
 • Klimatilpasning, overfladevand og spildevandsafledning,
 • Affald og genbrug, herunder indsamling, håndtering og planlægning,
 • Naturforvaltning,
 • Kollektiv trafik samt rute- og fragtbilkørsel,
 • Vandløb,
 • Badevand og badeanstalter,
 • Selvejende havne,
 • Vejforhold, herunder vejbelysning,
 • Teknisk tilsyn (opførelse og vedligeholdelse af boliger) i henhold til lov om boligbyggeri

Udvalget består af:

 • Vagn Kjær-Hansen (F)
 • Finn Andersen (A)
 • Mette Aabrink (A)
 • Ole Valsgaard Hansen (O)
 • Jan Lundquist (V)
Idræts- og Fritidsudvalget

Idræts- og Fritidsudvalget har fem medlemmer. Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Drift af idrætsanlæg,
 • Daglig servicering, herunder inventar, af skolernes gymnastiksale, sportshaller, svømmehaller og udendørs sportspladser uden for de tider, hvor lokaliteterne af folkeskolen benyttes til undervisning,
 • Udlån af lokaler til foreninger i kommunale ejendomme under udvalgets område samt af skolernes gymnastiksale, sports- og svømmehaller og udendørs sportspladser uden for de tider, hvor lokaliteterne af folkeskolen benyttes til undervisning,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.

Udvalget består af:

 • Michael Buch-Barnes (A)
 • Harun Muharemovic (A)
 • Finn Andersen (A)
 • Said Mo El Idrissi (B)
 • Henrik Rademacher (O)
Kulturudvalget

Kulturudvalget har fem medlemmer. Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Kulturhuse
 • Biblioteker,
 • Kunstnerisk udsmykning,
 • Lokalarkiv,
 • Museumsforhold,
 • Musikskole og andre musikaktiviteter,
 • Ungdomsskole, Ungdomsklubber samt øvrige decentrale fritids- og kulturtilbud,
 • Udvikling af faciliteter til motion og bevægelse på kommunens grønne områder.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner samt lokale aktører inden for udvalgets område,
 • Udlån af lokaler til foreninger m.v. i kommunale ejendomme under udvalgets område,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.

Udvalget består af:

 • Syed Aejaz Haider Bukhari (A)
 • Per Jensen (A)
 • Hajg Zanazanian (A)
 • Michael Buch-Barnes (A)
 • Henrik Rademacher (O)

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 30. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune