Information til kandidater om kommunalvalget

Den 21. november 2017 er der kommunal- og regionsvalg. Her på siden finder du information om hvordan du stiller op samt retningslinjer for ophængning af valgplakater og regler for kandidaters ageren mv. i valgkampen

Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Valgplakater

Du skal ikke søge tilladelse til at hænge valgplakater op, men du skal følge retningslinjerne for størrelse og placering m.m.

I forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må valgplakater hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen fra kl. 12. Ved folketingsvalg må ophængning dog først finde sted, når valget er udskrevet.

Hvad er en valgplakat?

Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m².”

Valgplakaten må altså ikke være større end 0,8 m².

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk og en juridisk person (f.eks. partiorganisationer).

Ønsker du at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal du søge om tilladelse hos kommunen på e-mail trafik@brondby.dk.

Hvor og hvordan må valgplakater hænges op?

Du må hænge valgplakater op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje, også på vejtræer, hegn, samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Valgplakaterne skal være ophængt, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må ikke hænges op på en måde, der medfører skade på eller ændring af master, hegn eller indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Du må ikke hænge valgplakater op på:

 1. motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 2. i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 3. i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t, eller derunder
 4. på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 5. på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
 6. nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 7. lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 8. eller højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
 9. valgstedernes matrikler eller den vej, der går ned til valgstedet

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Du skal tage valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) ned igen senest otte dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Hvornår tager myndighederne valgplakater ned og sender en regning?

Vejbestyrelsen – eller for private fællesvejes vedkommende kommunen – kan nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med de ovenfor gennemgående retningslinjer, eller er ophængt uden for den tilladte periode. Vejbestyrelsen/kommunen vil dog først kontakte ophængeren/kontaktpersonen og give vedkommende 24 timer til selv at tage valgplakaterne ned.

Vejbestyrelsen/kommunen vil nedtage valgplakaterne for ophængerens regning og bede ophængeren/kontaktpersonen om at hente plakaterne inden seks måneder efter valgdatoen.

Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan blive destrueret.

Vejbestyrelsen, kommunen eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejbestyrelsens/kommunens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater og udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren.

Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på bagsiden af valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

Læs mere i loven (lov nr. 175 af 22. februar 2017)

Eller kontakt Vejdirektoratet, Juridisk enhed på e-mail jura@vd.dk, eller på tlf. nr. 72 44 31 07.

Regler for kandidaters ageren i valgkampen

Brevstemmeområder

Kommune- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger afvikles i kommunale ejendomme, som skal fremstå politisk neutrale. Det skal påses, at vælgere ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til stemmeafgivningen – både ved brevstemmeafgivelsen og på selve valgdagen. Endvidere bør der være respekt omkring hinandens arbejde under valgkampen. Kommunalbestyrelsen har derfor vurderet, at der er behov for nogle egentlige regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen før og under valget.

Kommunalbestyrelsen ønsker – på vegne af de politiske partier – at arbejde for det frie og demokratiske valg.

Brevstemmeområder

Der kan brevstemmes i kommunens Borgerservice fra valget er udskrevet. Der ud over kan der brevstemmes i Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden tre uger før valget.

Et brevstemmested omfatter hele matriklen, herunder også adgangsveje på matriklen frem til brevstemmestedet. Brevstemmeafgivningen foregår i det dertil indrettede brevstemmeområde, som ligger på brevstemmestedet. Plakater eller andet skriftligt valgmateriale må ikke ophænges eller opstilles ved adgangen til brevstemmestederne i kommunen fra offentlig vej eller på de kommunalt ejede parkeringspladser ved brevstemmestederne. Brochurer mv. må gerne forefindes på biblioteket, blot det ikke ligger i eller i nærheden af brevstemmeområdet. Personalet vil anvise, hvor de må lægges. På rådhusets brevstemmeområde må der ikke forefindes valgmateriale i publikumsområdet.

Uddeling af valgmateriale, markant påklædning/fremtoning der viser politisk tilhørsforhold, eller mundtlig agitation (altså opfordring af vælgerne til at stemme på en bestemt kandidat eller et bestemt parti) må heller ikke ske de ovennævnte steder. Det er personalets vurdering, om en kandidat mv. skal forlade brevstemmestedet.

Personalets arbejde med modtagelse af brevstemmer skal respekteres. Vejledningen af vælgeren foretages alene af personalet og foregår i øvrigt på dansk. Personalets anvisninger på brevstemmestedet skal til enhver tid overholdes og respekteres. Hvis personalet vurderer, at en kandidat mv. forstyrrer brevstemmehandlingen og derfor henstiller, at brevstemmestedet forlades, skal dette adlydes.

Kandidater mv. må ikke henvende sig til vælgere på brevstemmestedet, men skal respektere stemmehemmeligheden. Endvidere må kandidater mv. ikke vise tilhørsforhold, når denne befinder sig på brevstemmestedet.

Kandidater mv., som fremstår som levende reklamer ved påklædning eller lignende, må ikke opholde sig på brevstemmestedet.

Afgrænsning af valgstedet på valgdagen

Kommune- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger afvikles i kommunale ejendomme, som skal fremstå politisk neutrale. Vælgerne skal ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til stemmeafgivningen – både ved brevstemmeafgivelsen og på selve valgdagen. Endvidere skal der være respekt om ansattes, tilforordnede vælgeres og valgstyrernes arbejde med afvikling af valget. Kommunalbestyrelsen har vurderet, at der er behov for regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen før og under valget.

Afgrænsning af valgstedet på valgdagen

Et valgsted omfatter hele matriklen, herunder også adgangsveje på matriklen frem til valgstedet. Valghandlingen foregår på dansk i valglokalet, som ligger på valgstedet.

Valgstyrerne har den overordnede ledelse på stedet, og kan bestemme, at der i valglokalet – udover de personer, der forestår afstemningen – kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stemme. Antallet af vælgere i valglokalet kan begrænses, når ordensmæssige hensyn kræver det. Valgstyrerne har ansvaret for, at vælgerne har uforstyrret adgang til og fra valglokalet. Fx må vælgerne ikke udsættes for valgagitation på valgstedets matrikel, dvs. i valglokalet eller andre steder i bygningen og på dens udearealer. Det kan fx være forhal, gange, trapper, skolegårde og lignende steder.

Hvis valgstyrerne vurderer, at hele valgstedet skal lukkes af, så der kun befinder sig vælgere og tilforordnede mv. på valgstedet, så har valgstyrerne mulighed for at gøre dette. Uanset at der på valgstedet er bibliotek, café og lignende.

Kandidater m.fl. må som udgangspunkt gerne opholde sig på resten af matriklen, dvs. den resterende del af valgstedet (fx bibliotek, forhal, café og lignende), men skal respektere, at valgstyrerne har ret til at bede dem forlade området, hvis det vurderes, at de forstyrrer valghandlingen.

Uddeling af valgmateriale, mundtlig agitation og levende reklamesøjler må ikke ske de ovennævnte steder.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. april, 14. maj og 18. juni 2014.

Regler for politikerbesøg på Brøndbys kommunale institutioner

Brøndbys kommunale institutioner skal fremstå politisk neutrale.

Dette indebærer bl.a.:

 

 1. Institutionen kan efter lederens skøn og i det omfang, det er foreneligt med institutionens drift, modtage politikere, herunder kandidater til det kommende kommunevalg, med henblik på at orientere om institutionens virke. Politikeren må ikke få adgang til at agitere for sin eller sit partis politik over for medarbejdere eller brugere af institutionen.
 2. Dog kan en institution arrangere vælgermøder under forudsætning af, at alle partier, som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, inviteres til at deltage på lige fod. Andre partier/lister skal ligeledes inviteres, hvis de på datoen for mødets afholdelse er godkendt som opstillingsberettigede.
  En liste over de opstillede og godkendte partier/lister kan rekvireres hos valgsekretariatet i Centralforvaltningen fra 22 dage før valget. (NB. Efter reglernes vedtagelse er der kommet en ny bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, sådan at listerne kan rekvireres fra 42 dage før valget)
 3. Skoler kan invitere en politiker til at fortælle om det politiske arbejde i almindelighed eller et af den pågældende politikers politiske ansvarsområder, hvis det sker som led i skolens undervisning.

Ældrecentrenes beboeres boliger er privat område, som kommunen ikke kan udstikke særlige retningslinjer for. Men som for alle andre private boliger gælder det, at indgang uden udtrykkelig tilladelse fra beboeren vil være en krænkelse af privatlivets fred.

Således vedtaget af valgbestyrelsen, onsdag den 12. juni 2013.

Skrevet af Brøndby Kommune