Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Børnehuset Lindelund

Sådan arbejder vi

Samvær

Det er vores vision at være et sted, hvor børn er glade for at komme

Principper og værdier

Det er vores vision at være et sted, hvor børn er glade for at komme og hvor alle føler sig en del af et fællesskab. Vi vil være et sted, hvor der sker udvikling både for børnene og for personalet.

Vi vil:

 • arbejde anerkendende ved at aflæse barnets intentioner og handle ud fra det
 • understøtte barnets færdigheder i forhold til egen udvikling
 • understøtte børnenes ret til at være forskellige
 • give barnet omsorg
 • give børnene mulighed for at få udfordringer
 • understøtte børnenes sociale udvikling i forhold til respekt, tolerance og hensyntagen
 • give barnet berigende oplevelser
 • give alle børn mulighed for at være en del af et fællesskab
 • tilbyde rådgivning og coaching af forældre, der har ønske og behov dertil
 • tilstræbe et tæt samarbejde med PPR omkring børn og familier med særlige behov

Vi lykkes når børn, forældre og Børnehuset Lindelunds personale tilsammen oplever, at vi udvikler os og giver børnene læring så de kan mestre eget liv.

Klik her for at læse mere herom i vores kvalitetsrapport

Mål for børnenes læring

Vi ser børn som individer, der lærer gennem de relationer og oplevelser de tilbydes, såvel derhjemme som i vores institution.

Læring sker kun i en god atmosfære, hvor barnet er trygt og oplever sig set og hørt.

Vores fysiske rammer er et hus med mange mindre rum, der giver mulighed for spredning af børnene og ro til fordybelse i forskellige emner.

Vi har sat disse mål:

 • Alsidig personlig udvikling: Børn er selvhjulpne og kan træffe valg ud fra deres udviklingsniveau.
 • Sociale kompetencer: Børnene skal opnå færdigheder i at kunne begå sig positivt i det sociale fællesskab.
 • Sproglig udvikling: Børnene skal forstå og bruge sprogets nuancer.
 • Krop og bevægelse: Børnene skal udvikle kropsbevidsthed og motoriske færdigheder samt opleve glæde ved bevægelse.
 • Naturen og naturfænomener: Børnene opnår viden om naturen og årstidernes skifte.
 • Kulturelle udtryksformer og værdig: Børnene får kendskab til den danske kultur og dens traditioner, samt kreative udtryksmåder.

Klik her for at læse mere herom i vores kvalitetsrapport

Opstart af børn

 Inden børnene starter hos os inviterer vi forældrene på besøg med en rundvisning og en samtale om, hvordan vi bedst kan modtage netop deres barn. I starten forventer vi, at forældrene bliver i institutionen og giver deres børn den tryghed, at de er sammen med os.
Børnene tildeles en voksen, som hjælper dem i den første tid, og som fører en tæt dialog med forældrene om barnets dag i institutionen.

De enkelte vuggestuer arbejder tæt sammen med deres nabostue, som er en børnehavestue. Derved kender vuggestuebørnene de voksne fra børnehaven og har prøvet at lege i børnehaven inden de flytter derind.

De kommende skolebørn besøger andre børnehaver i vores netværk for at kunne møde deres kommende klassekammerater.
Derudover besøger de skolen og SFO´en. I foråret afholder skolen en idrætsdag for kommende skolebørn i distriktet, som vi deltager i. Hvert barn får en mappe hvori de kan gemme deres tegninger og opgaver, som de kan tage med i skolen.

Samarbejde ved overgang 

Ved barnets start i institutionen tilstræber vi en overgang fra hjem til institution, der tilgodeser barnets behov bedst muligt i samarbejde med det enkelte barns forældre. F.eks. opfordres forældrene at besøge Børnehuset Lindelund med deres barn inden barnets start.

Vores fysiske rammer, der har placeret en vuggestuegruppe ved siden af en børnehave gruppe og hvor personalet har et tæt samarbejde omkring børnene, tilgodeser en nem overgang fra vuggestuen til børnehaven, da børnene kender de nye voksne og den nye stue.

For at hjælpe de kommende skolebørn med overgangen til skolen oprettes en aldersopdelt gruppe på tværs af de 2 børnehavestuer. Denne gruppe samles 2 gange om ugen i tidsrummet kl. 9 – 13. Her målrettes aktiviteterne for at forberede børnene på 0. klasse.

I foråret planlægges flere besøg på børnenes kommende skole. Vi deltager i indskolingsarbejdet og er bl.a. med til ”Idræt For Sjov” i samarbejde med 0. klasse på Brøndbyøsterskole.

Også vores fælles aktiviteter med de andre institutioner hjælper børnene til at lære nogle af deres kommende klassekammerater at kende.

Klik her for at læse strategien for overgangssamarbejde

Klik her for at læse folder om skolestart 

Forældrebestyrelse

Børnehuset Lindelunds forældrebestyrelse består af 7 forældre og 2 medarbejderrepræsentanter.

Alle er valgt for en periode på 2 år med udskiftning af halvdelen hvert år. Der er valg til bestyrelsen i maj måned. De mødes 5-6 gange om året til fyraftensmøder sammen med Lindelunds ledelse.

Bestyrelsen er aktiv i beslutningsprincipper for vores budget og pædagogiske linje. Derudover er de aktive i planlægning og afholdelse af husets sommer- og julefest.

Forældrebestyrelsen vil i samarbejde med personalet fortsat arbejde med forældreinddragelse på de kommende bestyrelsesmøder.

Egne projekter

Vi arbejder projektorienteret i det daglige. Der planlægges projekter for børnene og projekter, der udvikler personalet.
Nogle projekter gælder for hele huset og andre gælder kun for stuerne. Temaerne kan være alt fra pirater, bondegårdsdyr, farver, kroppen, følelser, ild- vand -vind m.m..
Alle stuer arbejder med et årshjul og månedsplaner, der fortæller hvilke projekter de forskellige stuer har fokus på den pågældende måned. Projekterne tager udgangspunkt i læreplanstemaerne og integrerer principperne, som vi har lært af vores deltagelse i VIDA-projektet, nemlig at tage udgangspunkt i børnenes ressourcer, tilbyde dem aktiv læring som de voksne har tilrettelagt for grupper af børn. Projekterne har et overordnet fokus på børnenes sprogudvikling og bevægelse.
Et årligt projekt, der i sin væsen er mere eksperimenterende, har Lindelunds særlige fokus, og bliver beskrevet i en eksperimentskabelon. Erfaringer fra dette projekt skal bruges i resten af huset.
Fra september til april samler vi de ældste børnehavebørn i en skolegruppe på tværs og laver skoleforberedende aktiviteter to formiddage om ugen med en pædagog fra hver børnehavestue

Vi samarbejder med de 7 andre institutioner i vores netværk. Der arbejdes med aktiviteter på børne-, forældre-, og personaleniveau. Vi arbejder sammen med Brøndbyøsterskole og planlægger bl.a. venskabsbesøg for de kommende skolebørn.

Pædagogisk tilsyn

Tilsynsrapport vuggestue 2020

Tilsynsrapport børnehave 2020

Tilsynsrapport 2019 Lindelund  

Styrket pædagogisk læreplan 2020-2022

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

 Læs den her

 Skrevet af Brøndby Kommune