Instrukser

Instrukser for Nygårds Plads

Seneste opdaterede instrukser (7. maj 2021)

1.2.1. UTH instruks
1.4.11. Undervisningshonorar i ÆO
2.3.2.4. Coronavirus - Covid 19
Bilag 4 til 2.10.1. Praktiske oplysninger ifm. dødsfald
4.1.10. Borger uden netværk
4.3.2. Medicinhåndtering inkl. Bilag 2
Bilag 1 til 4.3.2. Tjekliste medicindispensering
4.11.2. Dysfagi

 

1. Administrative

1.1. Dokumentation

1.1.1. Elektronisk journal
1.1.1.2. Fraværende borger Indberetning i Nexus Anovadata
1.1.1.4. Døgnrytmeplan
1.1.1.6 MedCom
 Bilag 1 til 1.1.1.6. Kommunikation ved indlæggelse 
 Bilag 2 til 1.1.1.6. Taskekort
 Bilag 3 Tjekliste ved modtagelse og udskrivning
1.1.1.7. Vikarkoder
1.1.1.8. Billeddokumentation
Bilag 1 til 1.1.1.9. Liste over tilmeldte mobilnumre til KMD
1.1.4. Oprettelse af instruks i ÆO
1.1.6. Sikker mail i Ældre og Omsorg
 Bilag til 1.1.6. Sikker mail
1.1.7. Instruks Sundhedsfaglig dokumentation

1.2. Utilsigtede hændelser

1.2.1. UTH instruks
 Bilag 1 til 1.2.1. Vejledning til elektronisk rapportering af UTH 
 Bilag 2 til 1.2.1. Metodekatalog patientsikkerhed 2019
1.2.2. Sagsbehandling UTH

1.3. Indflytning og visitation

1.3.1. Indflytning modtagelse af ny beboer
 Bilag 1 til 1.3.1. Tidsforbrug ved indflytning NP
1.3.2. Ind-og udflytninger - Nexus og Anova-Data
1.3.3. Ansøgning om plejebolig til medflyttende ægtefælle
1.3.4. Visitering af hjælp til ægtefælle eller partner
1.3.5. Daghjemsplads og dagcenterplads i ÆØ
1.3.6. Kørsel til dagcenter Oasen
1.3.7. Midlertidig plads i almindelig bolig eller i bolig i et demensafsnit 
1.3.8. Fritagelse for Digital post

1.4. Personaleadministration

1.4.1. Ansættelse og fratrædelse
 Bilag 1 til 1.4.1. Tjekliste ved ansættelse leder og adm
 Bilag 2 til 1.4.1. Tjekliste ved ophør leder og adm
1.4.2. Nye medarbejder - introduktion
 Bilag til 1.4.2. Tjekliste nye medarbejdere 
1.4.3. Vikarer og timelønnede i plejen - introduktion
 Bilag til 1.4.3. Vikarpjece afdeling 1, 2 og 3 
 Bilag til 1.4.3. Vikarpjece Flex
1.4.4. Personaleafløsning i anden afdeling
1.4.5. Vikar til plejen - retningslinjer for indkaldelse
1.4.6. Bestilling af vikar i Vikarkorpset
 Bilag 1 til 1.4.6. Mødesteder og uniformer
 Bilag 2 til 1.4.6. Eksterne vikarbureauer
1.4.7. Virksomhedspraktikanter - Oprettelse og fraværsregistrering
1.4.8. Bestilling af fast vagt
1.4.9. Vold og trusler - forebyggelse og håndtering 
1.4.10. Fraværsregistrering i Vagtplan
1.4.11. Undervisningshonorar i ÆO

1.5. Værdier og økonomi

1.5.1.  Fuldmagter til pensionstræk ifht. Udbetaling Danmark
1.5.2.  Værdihåndtering poser til Nokas
1.5.3.  Lån af købekort
1.5.4.  Køkkenkasse
1.5.5.  Web-betaling
1.5.6.  Business Online
1.5.7.  Tyveri og ødelæggelse af udendørs inventar og sikring
1.5.8.  Indkøb og kontering af ydelser
1.5.9.  Tyveri, indbrud fra bolig, eller fra fællesarealerne på centret
1.5.10. Beboerkørsel og taxa til tjenstlig formål

1.6. Bussen

1.6.1. Fælles bus - anveldelse
 Bilag Kørselsblanket ekstern afregning
 Bilag Kørselsblanket intern afregning

1.7. Lovinformation

1.7.1. Håndtering af klagesager i Ældre og Omsorg 

1.8.Tolkebistand

1.8.1. Tolkebistand 

2. Fælles

2.1. Diverse

2.1.1.  Hjertestarter
2.1.3  Forplejning til møder - bestilling
2.1.5. Rydning af bolig
 Bilag Rydningserklæring
2.1.6.  Stikuheld
2.1.7.  Gudstjeneste og samarbejde med Nygårds Kirken
2.1.8.  Eftersøges - beboer der er gået uden aftale
2.1.9.  Ældresang i Nygårds Kirken
2.1.10. Opgaver til Serviceafdelingen

2.2. Beboernes retsindstilling og samtykke

2.2.2. Instruks - samtykke - personoplysninger og pleje og behandling

 

2.3. Hygiejniske principper

2.3.1. Hygiejniske principper og værnemidler
2.3.1.1. Arbejdsdragt
2.3.1.2. Håndhygiejne
2.3.1.3. Værnemidler
2.3.1.4. Supplerende hygiejniske forholdsregler Planlægning
2.3.1.5. Vasketøj - Håndtering

2.3.2. Håndtering af smitsomme sygdomme
2.3.2.1. Håndtering af smitsomme sygdomme i ekstraordinære situationer
2.3.2.2. Smitsom diarre / Norovirus
2.3.2.3. Clostridium Difficile Associeret Diarre
 Bilag 2 Vejledning til borgere
2.3.2.4. Instruks Coronavirus Covid 19
 AC til 2.3.2.4. Ved mistanke eller symptomer på smitte med Coronavirus 
 AC til 2.3.2.4. Håndtering af forsyningsvanskeligheder
 Bilag 1 til 2.3.2.4. Klinisk billede
 Bilag 2 til 2.3.2.4. Coronavirus - Information om etablering af isolationspladser
 Bilag 3 til 2.3.2.4. Flowchart ved udbrud
2.3.2.5. Tuberkulose
 
 
2.3.3. Håndtering af resistente mikroorganismer
2.3.3.1. MRSA Ældrecentre og midlertidige pladser
 Bilag 2 MRSA Patientinformationsmateriale
2.3.3.2. Multiresistente bakterier VRE og ESBL
 Bilag 1 Multiresistente bakterier - Flowchart
2.3.3.3. Multiresistente bakterier CPO og CPE

2.3.4. Håndtering af skadedyr

2.3.4.1. Væggelus
2.3.4.2. Fnat

2.3.5. Fødevarehygiejne
2.3.5.1. Tilbagetrækning af fødevarer
2.3.5.2. Fødevaresikkerhed GAG Listeria
2.3.5.3. Prøvetagning af fødevarer
2.3.5.4. Fødevaresikkerhed handskebrug

2.4. Beboerkonferencer

2.4.1. Beboerkonferencer (BBK)

2.5. Flexpladser

2.5.1. Flexpladser
 Bilag til 2.5.1.
2.5.2. Modtagelse og udskrivning Flexplads
 Bilag 1 til 2.5.2. Tjekliste ved modtagelse og udskrivning

2.6. Udlån af lokaler

2.6.1. Udlån af lokaler til beboerne
2.6.2. Mødelokaler - brug/bestilling

2.7. Hverdagstræning

2.7.1. Hverdagstræning Ældrecentrene
 Bilag 1 til 2.7.1. Motivationsguide
 Bilag 2 til 2.7.1. SMARTE mål
  

2.8. Cytostatika

2.8.1. Forholdsregler ved pleje af beboere i behandling


2.9. Logopædisk specialundervisning

2.9.1. Rekvirering logopædisk specialundervisning til borgere

2.10. Mors

2.10.1. Mors
Bilag 1-3 til 2.10.1. - Tjekliste til instruks mors
Bilag 4 til 2.10.1. -  Praktiske oplysninger ifbm dødsfald
Bilag 5 til 2.10.1. - Mors vejledning

3. Ernæring og rengøring

3.1. Rengøring og praktiske opgaver i boligerne

3.1.2. Rengøring og daglige opgaver i plejeboliger
3.1.3. Rengøring og tøjvask Flexpladser 

3.2. Håndtering og opbevaring af madvarer

3.2.2. Madvarer - håndtering og opbevaring i afdelingerne
3.2.3. Rengøring og egenkontrol i afdelingskøkkenerne

3.3. Ernæring

3.3.1. Ernæringstilskud
3.3.2. Sondeernæring
 Bilag 1 til 3.3.2. Sondeernæring - Den grønne recept
3.3.3. Ernæring Tidlig indsats
 Bilag 1 til 3.3.3. Kostregistrering
 Bilag 2 til 3.3.3. Kostscreening spørgeguide
 Bilag 3 til 3.3.3. Kostplan
 Bilag 4 til 3.3.3. Vægttab i procent
 Bilag 5 til 3.3.3. BMI
 

4. Plejen

4.1. Diverse

4.1.5. Arbejdstøj
 Bilag 1 til 4.1.5. Beklædningsaftale Berendsen
4.1.6.  Linnedbestilling 
 Bilag 1 til 4.1.6. Linnedaftale Brøndby
4.1.10 Borger uden netværk - samarbejdsaftale

4.2. Hjælpemidler

4.2.1. Rekvirering af hjælpemidler på Ældrecentret Nygårds Plads
 Bilag 1 til 4.2.1. katalog over fast inventar og APV-hjælpemidler
 Bilag 2 til 4.2.1. Katalog småhjælpemidler til hverdagstræning
 Bilag 3 til 4.2.1. Tjek af standardmadrasser
 Bilag 4 til 4.2.1. Rengøring af hjælpemidler
 Bilag 5 til 4.2.1. Katalog over trykaflastende foranstaltninger i kørestol og seng
4.2.2. GPS / Micro-tracker, som hjælpemiddel til beboere med erhvervet og fremadskridende mental svækkelse
4.2.3. Dement Alarm Nordic Life Care
4.2.4. Instruks for rekvirering af diabetes testmaterialer, kanyler og BS måleapparater til borgere u. bevilling fra Visitationen
 Bilag 1 til 4.2.4. Katalog over DM testmaterialer udbud marts 15
 Bilag 2 til 4.2.4. Injektionsskema
4.2.6. Alarm og pejleudstyr
 Bilag til 4.2.6. Katalog Alarm og pejleudstyr 
4.2.7. Demenskonsulent - Rekvirering og opsætning af mobiltelefon til GPS og GPS Tracker

4.3. Medicin

4.3.1. Adrenalin injektion i tilfælde af akut allergisk shock
 Bilag 1 til 4.3.1. Behandling adrenalin
4.3.2. Medicinhåndtering incl. bilag 2
 Bilag 1 til 4.3.2. Tjekliste medicindispensering
 Bilag 3 til 4.3.2. Korrekt håndtering af medicin stps 2019
 Bilag 4 til 4.3.2. Borger Pårørende medicinhåndtering 2019
 Bilag 5 til 4.3.2. Kvindekrop
 Bilag 6 til 4.3.2. Mandekrop
 Bilag 7 til 4.3.2. Tjekliste medicinadministration - givning
 Bilag 8 til 4.3.2. Elever og studerende
 Bilag 9 til 4.3.2. Injektionsskema Insulin mave
4.3.3. Medicinlevering mellem Brøndbyøster apotek og ældrecentret
4.3.4. Journalaudit og stikprøvekontrol medicinområdet
 Bilag 1 til 4.3.4. Tjekskema til journalaudit og stikprøvekontrol
4.3.5. Udbringning af medicin
4.3.6. Dosisdispenseret medicin på ældrecentrene
4.3.7. Gennemgang af kroniske sygdomme og medicin ifm. læge-hjemmebesøg
 Bilag 1 til 4.3.7. Aftaleskema til gennemgang af borgers kroniske sygdomme
 Bilag 2 til 4.3.7. Udfyldt aftaleskema til gennemgang af borgers kroniske sygdomme
4.3.8. Instruks FMK-håndtering af medicindata
4.3.9. IV-behandling

4.4. Hud- og sårpleje

4.4.1. Hud- og sårpleje
4.4.2. Akutte sår
 Bilag 1 og 2 Hudafskrabning, vabler, næseblod
4.4.3. Telemedicin sår - kriterier for borgere
 Bilag 1 Arbejdsbeskrivelse
 Bilag 2 Flowchart
 Bilag 3 Informationsfolder til borger
 Bilag 4 Procedure for pulsmåling før sårbehandling
 Bilag 5 Samarbejdsaftale med BBH
 Bilag 6 Vejledning for billeder
4.4.4. Sårbehandling - kriterier for NPWT
4.4.5. Diabetiske fodsår
Bilag 1 til 4.4.5 - Quick guide National klinisk retningslinje for diabetiske fodsår 2013
Bilag 2 til 4.5.5 - Wagners klassifikation af diabetiske forsår og tryksår efter Surrey skala
Bilag 3 til 4.4.5 - Podning miniguide Telemedicinsk Videncenter
Bilag 4 til 4.4.5 - Sådan tjekker du dine fødder
 

4.5. Inkontinens

4.5.1. Kateter af demeure - KAD

4.6. Terminal pleje

4.6.1. Terminal palliativ indsats - god klinisk praksis
 Bilag 1 til 4.6.1. Behandlingstestamente Sfps
 Bilag 2 til 4.6.1. Fravalg af behandling i den sidste tid Sfps
 Bilag 3 til 4.6.1. Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg Sfps
 Bilag 4 til 4.6.1. Lindring i den sidste tid Sfps
 Bilag 5 til 4.6.1. SPICT-DK
4.6.2. Vågetjenesten - samarbejde
 Bilag 1 til 4.6.2. Vågetjenesten plakat Brøndby
 Bilag 2 til 4.6.2. Pixifolder Brøndby
4.6.3. Palliativ fysioterapi på ældrecentrene
 Bilag 1 til 4.6.3. Arbejdsgang palliativ fysioterapi på ældrecentrene

4.7. Samarbejdet med Ældrepsykiatrisk Team

4.7.1. Samarbejde mellem ældrecentrene og Ældrepsykiatrisk Team
 Bilag 1 til 4.7.1. Forberedelsesskema til 1. samtale
 Bilag 2 til 4.7.1. Forberedelsesskema til opfølgende besøg

4.8. Diabetes

4.8.1. Blodsukkermåling efter rammedelegation
 Bilag 1 til 4.8.1. Rammedelegation

4.9. Demens

4.9.1. Forløbskoordination demens på ældrecentrene
 Bilag 1 til 4.9.1. Forløbsprogram skema
4.9.2. Sansning sensualitet og seksualitet
4.9.3. Etablering af værgemål i Brøndby Kommune
4.9.4. Indberetning og ansøgning om magtanvendelse 
 Bilag 1 til 4.9.4. Magtanvendelse Fagpersoner
 Bilag 2 til 4.9.4. Magtanvendelse Myndighedspersoner
 Bilag 3 til 4.9.4. Magtanvendelse Pårørende
4.9.5. Beboerkonferencer (BBK)

4.10. Forflytning

4.10.1. Forflytningspolitik
 Bilag 1 til 4.10.1. Funktionsbeskrivelse forflytningskonsulent
 Bilag 2 til 4.10.1. Funktionsbeskrivelse forflytningsvejleder
 Bilag 3 til 4.10.1. Årshjul netværksmøder 2019
4.10.2 Forflytningsplaner
 Bilag 1 til 4.10.2. Retningslinje for soloforflytning
4.10.3. Hjælp til at komme op efter fald
4.10.4. Instruks for brug af lift til personforflytning
4.10.5 Principper for forflytning

4.11. Tidlig indsats

4.11.1. Opsøgende- og opfølgende hjemmebesøg
4.11.2. Dysfagi
 Bilag 1 til 4.11.2 - Arbejdsgang - dysfagi vurdering
4.11.3 Tidlig indsats centrene
 Bilag 1 til 4.11.3. Inspiration til triagering
 Bilag 2 til 4.11.3. Opgavevaretagelse Rød Gul Grøn
4.11.4. Temperaturmåling
 Bilag 1 til 4.11.4. Øretermometer brugervejledning
 Bilag 2 til 4.11.4. Pandetermometer Brugsanvisning

4.12 Samarbejde med KOL sygeplejersken

4.12.1. KOL-sygeplejerske

4.13. Udskrivelse fra hospital

4.13.1. Tjekliste ved modtagelse og udskrivning

4.14. Urinvejsinfektion

4.14.1. Håndtering af urinvejsinfektioner
 Bilag 1 til 4.14.1. Folder til social- og sundhedsassistenter om urinvejsinfektioner
 Bilag 2 til 4.14.1. Nytænkning har fået bugt med UVI
4.14.2. Håndtering af urinprøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
   Bilag 1 til 4.14.2. Aftale med vagtstuen Rådhuset om afhentning af prøver
   Bilag 2 til 4.14.2. Folder til social- og sundhedsassistenter om urinvejsinfektioner

4.15. NADA

4.15.1. NADA

4.16. Akutte hændelser og samarbejder med Akutteamet

4.16.1. Akutte hændelser
 Bilag 1 til 4.16.1. Pjece Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg
4.16.2. Kontakt til Akutteam Brøndby-Hvidovre 
 Bilag 1 til 4.16.2. Samarbejdsaftale vedr. kommunale akutfunktioner 
4.16.3. Akutpladser i Brøndby Kommune

4.17. Brug af frivillige - ledsagelse

4.17.1. Ledsagelse af beboere til hospital, læge- tandlægebesøg m.v.

5. Nødberedskab

5.1. Nødberedskab Overordnet
5.2. Nødberedskab Plejen
5.3. Nødberedskab Administrationen
5.4. Nødberedskab Serviceafdelingen
5.5. Nødberedskab rengøring og vaskeri
5.6. Nødberedskab centralkøkkenet
5.7. Nødberedskab Flexpladserne
5.8. Nødberedskab Nedbrud på Nexus
      Bilag 1 til 5.8. Liste over tilmeldte mobilnumre til KMD

Nød og brand

Elektronisk låsesystem
Personalets forholdsregler i tilfælde af brand
Ved brand – telefonliste over personale
Indbrud og tyveri
Strømsvigt
Svigt af automatiske døre
Fejl på (nedrullede) røggardiner i spisestuer
Utætte vandrør/toilet/varme/radiator
Transport til skadestue
Håndværkerliste
Krisehjælp
Ignis et Aqua’s løftehold
Instruks vedr. istapper
TAXA Kørsel
Kommunens beredskab (Kommunevagten)

 

Skabeloner til registrering

Registreringsskema
Væskeskema
Injektionsskema - Insulin - mave og ben
 

 

 

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune

Abonnér på instrukser for Nygårds Plads

Indtast din e-mail herunder for at abonnere på ændringer til denne side.

Ved at tilmelde dig vil du automatisk modtage en mail, hver gang der er nyt vedr. instrukser for Nygårds Plads.

Vi behandler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig. Se mere på brondby.dk/data