Oprettelse af midlertidig vejadgang mellem Kærlunden og Albjergparken

I forbindelse med nedrivningen af højhusene i Albjergparken ønskes oprettelse af midlertidig vejadgang mellem Kærlunden og Albjergparken.

Vejadgangen er nødvendig, da det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at lukke den eksisterende indkørsel fra Strandesplanaden.
I denne forbindelse skal vejprojektet for vejadgangen i høring i 6 uger, før der kan gives en endelig godkendelse til projektet.

Baggrund
Boligselskaberne, Brøndby Almennyttige Boligselskab og Postfunktionærernes AndelsBoligforening samt deres entreprenør Kingo Karlsen A/S, ønsker at etablere en midlertidig vejadgang mellem Albjergparken og Kærlunden, i forbindelse med nedrivningen af de tre højhuse i Albjergparken. Af hensyn til sikkerheden i forbindelse med nedrivningen opdeles beboertrafikken og nedrivningstrafikken i perioden, og nedrivningstrafikken skal køre ind og ud af området via Strandesplanaden. Det er derfor ikke muligt for beboere i Albjergparken at køre ind i området via Strandesplanaden, så længe arbejdet med nedrivningen står på. Det er derfor nødvendigt at finde en alternativ rute ind i området.

I VVM–redegørelsen for nedrivningen blev det vurderet som den mest optimale løsning at etablere en midlertidig vejadgang igennem Kærlunden, der kan håndtere persontrafikken. Denne løsning er allerede principielt godkendt af Brøndby Kommune med udstedelsen af VVM-tilladelsen af den 13/10-2019, men det detaljerede vejprojekt skal også behandles efter Lov om Private Fællesveje. I den forbindelse bliver berørte parter med denne skrivelse hørt om vejprojektet, Jf. § 33 stk. 1 i Lov om Private Fællesveje.

Strækningen fremgår af nedenstående oversigtskort:

Oprettelse af midlertidig vejadgang mellem Kærlunden og Albjergparken

Projektet
Det fremgår af bilag 1, hvordan overgangen af Mæglergårdsstien tænkes udført. Vejbanen udføres i 3,50 m bredde. Dette bevirker, at hastigheden på vejen nedsættes, og
bilister derved er mere opmærksomme på krydsningen med Mæglergårdsstien. Yderligere bevirker den smalle kørebane, at det kun er muligt at køre i en retning af gangen. Derfor opsættes der en B.18 tavle syd for Mæglergårdsstien mens der opsættes en B.19 tavle nord for Mæglergårdsstien. Disse tavler beskriver, hvilken retning der har forkørselsret. Desuden opsættes der vigepligttavle B.11, samt hajtænder, som bevirker, at kørende fra Albjergparken har vigepligt for kørende på Kærhaven.
Endelig opsættes der stibomme på Mæglergårdsstien og for cyklister og fodgængere markeres der hajtænder på cykelstien. Disse foranstaltninger er til for at gøre fodgængere og
cyklister opmærksom på krydsningen af den fremførte vejbane. 

Af bilag 2 fremgår, hvordan vejbanen opbygges. Vejbanen opbygges som en permanent foranstaltning for at sikre, at der skal udføres mindst muligt vedligeholdelse af den i perioden. Vedligeholdelse og reetablering af oprindelige forhold Før udførelsen af vejprojektet vil den berørte vejstrækning i Kærlunden blive gennemgået sammen med grundejerforeningen. På gennemgangen vil der blive udarbejdet en eftersynsprotokol samt videoregistrering af arealerne. Dette er for at sikre, at vejstrækningen
efterfølgende bliver reetableret til dens oprindelige stand, fra før vejadgangen blev givet. 

Den relevante strækning ses af nedstående kortudsnit:

Oprettelse af midlertidig vejadgang mellem Kærlunden og Albjergparken

Under nedrivningen hvor Albjergparken har vejret til Kærlunden vil vedligeholdelsen fordele sig efter § 44 i privatvejsloven, som beskriver, at ejendomme der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Midlertidige foranstaltninger som etableres vil indgå som en del af de forpligtigelser, som nedrivningsentreprenøren har, og drift og vedligeholdelse heraf vil blive afholdt af dem. Efter endt nedrivning bliver området i Kærlunden reetableret til dets oprindelige stand. Den midlertidige vejadgang vil blive fjernet, vækstlag genudlagt, og fjernede træer og buske vil blive genplaceret, og der vil blive sået græs på de grønne arealer. Tidsfristen for denne reetablering er afhængig af de vejrlige forhold, men skal udføres inden for 4 uger fra nedrivningsarbejdets afslutning i Albjergparken.

Høringsfrist
Projektet er i høring fra onsdag d. 6. januar 2021 til og med onsdag d. 17. februar 2021. Eventuelle spørgsmål, indsigelser og kommentarer kan sendes til mailadressen
trafik@brondby.dk. Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik ved at klikke her.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 01. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune