Høring af forslag til lokalplan 340 – Brøndby Strand Parkerne

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 10 marts. 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 340 – Brøndby Strand Parkerne i offentlig høring.

På billedet herover ses lokalplan 340’s afgrænsning.

Se forslag til lokalplan 340

Baggrund og indhold

Lokalplan 340 erstatter den gældende lokalplan 388 og viderefører i store træk bestemmelserne i den tidligere lokalplan. Lokalplanen skal give mulighed for nedrivning af de fem højhuse, der indeholder PCB, samt hel eller delvis nedrivning af mindre bygninger i tilknytning til højhusene. Den skal sikre, at der under nedrivningen tages hensyn til gode adgangsforhold og tilgængelighed for beboerne i de omkringliggende boliger. 
Desuden skal lokalplanen sikre, at renovering af den øvrige højhusbebyggelses facader fastholder de væsentlige træk i bebyggelsens oprindelige (modernistiske) udtryk, samtidig med at der kan ske en tilpasning til et nutidigt udtryk med større variation og oplevelsesrigdom end i dag. Der er også bestemmelser for en udbygning af lobbyerne i højhusene, så de bliver mere lyse og får bedre kontakt til udearealerne.
Lokalplan 340 skal også give mulighed for etablering af nye vaskerier som erstatning for de vaskerier, der forsvinder ved nedrivningen. Lokalplanen giver mulighed for etablering af institutioner samt klubhus mv. i områdets nordøstlige del, og den giver mulighed for at udlægge arealer til parkering.

Borgermøde 

Der afholdes et digitalt borgermøde lokalplanen torsdag den 29. april 2021, kl. 17-18.30. Mødet holdes på Brøndby Kommunes Facebook-side

Høring af forslaget

Høringsperioden løber i 8 uger fra den 12. marts til og med den 7. maj 2021. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan, eller på mail: tf-byplan@brondby.dk

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Midlertidige retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen. 

Miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med planerne er der udarbejdet en miljøscreening, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 10, idet de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planerne åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Begrundelsen fremgår af den offentliggjorte miljøscreening. Se miljøscreeningen for lokalplan 340.

Klagevejledning til miljøvurdering

Du kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 16. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger frem til 15. april. Din klage skal indgives skriftligt til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Planklagenævnets hjemmeside.

Når du klager, opkræver Planklagenævnet et gebyr for behandling af klagen. Vejledning om gebyrbetalingen findes ligeledes på Planklagenævnets hjemmeside, hvor du også kan læse reglerne for, i hvilke situationer gebyret tilbagebetales. Du kan ligeledes finde yderligere oplysninger om klageportalen og sagsbehandlingen i øvrigt på Planklagenævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan stilles til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byplanafdelingen, e-mail: tf-byplan@brondby.dk

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 04. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune