Endelig vedtagelse af Lokalplan 248, Park Alle 235, dagligvarebutik og boliger samt kommuneplantillæg nr. 5

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 14 april 2021 vedtaget Lokalplan 248, Park Alle 235, dagligvarebutik og boliger samt kommuneplantillæg nr. 5, endeligt.

Læs lokalplan 248.

Læs Kommuneplantillæg 5. 

Formålet med Kommuneplantillæg 5 er at give mulighed for at bygge boliger i en højde af 16,5 meter mod nu 12 meter og 3,5 etager mod nu 2,5 etager.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en tidsvarende dagligvarebutik og dermed sikre en lokal dagligvarebutik i tilknytning til det omkringliggende boligområde. Lokalcenterets tidligere butik, SuperBrugsen, lukkede for år tilbage.

Lokalplanområdet

Der vil også være mulighed for at bygge boliger i 3 etager, hvor den øverste etage er under rejst tag, oven på butikken ud mod Park Allé og Glentemosen. Et kommende byggeri skal opføres i røde tegl og med rejst tag for boligernes vedkommende, således at det passer ind i området. De omkringliggende etage ejendomme har samme højde og etageantal som lokalplanen giver mulighed for og fremstår også med røde tegl.

Endelige retsvirkninger

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning (Planloven) § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning efter Planloven

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have givet lokalplanen et andet indhold.

Du klager gennem Klageportalen, som du finder på Borger.dk og Virk.dk. Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside. Du har mulighed for at klage indtil 21 maj. Hvis du vil indbringe afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dato afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 04. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune